Sångare

En långstannande vassångare noterades under försommaren, men i övrigt handlade sångaråret 2012 mest om hösten. Områdets första godkända tristis-gransångare noterades, liksom två höksångare, och två rekordsena sävsångare ringmärktes.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Ca 47 sjungande individer under maj–augusti.
Skärgårdsfynd: 1 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 12.5 (Richard Lymer).
En normal årssumma för 2000-talet och faktiskt på pricken lika många som rapporterades 2011. Att 36 av de 47 sjungande fåglarna befann sig på Hisingen är också helt i sin ordning. Vad som är mindre vanligt är däremot skärgårdsfyndet, vilket endast var det femte under 2000-talet, och det faktum att höstfynd uteblev helt. Normalt brukar åtminstone något fynd göras under slutet av augusti–september. Naturligtvis förekommer arten här under höststräcket men den för då en extremt tyst och tillbakadragen tillvaro och är mycket svår att hitta och ännu svårare att artbestämma.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex sj Nolviks kile, Björlanda 13–23.6 (Martin Oomen m fl).
Rapportområdets sjätte fynd (se FiG-2008 för komplett fyndhistorik). Eftersom fågeln behagade stanna så länge blev detta med en dags marginal det senaste fyndet, tidigare fynd är gjorda mellan den 27 april och den 22 juni.
Johan Svedholm
Sena fynd: 2 ex ringm Sudda, Hönö 4.10 (Björn Zachrisson).
Nytt fenologirekord och 2000-talets tredje oktoberfynd. Årets sista sävsångare brukar annars ses i början av september.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Olofstorp, Bergum fram till 9.9 (Håkan Thorstensson).
Tjugofjärde septemberfyndet under 2000-talet, men endast det tredje fältfyndet. Övriga fynd är gjorda i samband med ringmärkning, vilket pekar på att arten säkerligen är mycket förbisedd höstetid eftersom den är mycket tillbakadragen och svår att skilja från rörsångare i fält.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Sudda, Hönö 1.9 (Bengt Karlsson).
Ett mycket sent fynd och endast det andra septemberfyndet under 2000-talet av arten som normalt överger oss för flyttning till vinterkvarteren i mitten av augusti. Arten kan säkert delvis vara förbisedd under höststräcket då den har en mycket diskret framtoning.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 1K Galterö 27.8 (Martin Oomen). 1 1K Tjälleviks mosse, Hönö 4.10 (Mats Raneström).
Höksångaren som tidigare varit en första klassens raritet i rapportområdet har nu observerats årligen sedan 2009. I och med årets fynd är vi sammanlagt uppe i sexton fynd av arten, som närmast häckar med några enstaka par i norra Bohuslän. Datumen för årets tre fynd är typiska, höstfynd är klart vanligast hos oss då inte mindre än tolv av fynden är gjorda inom perioden 23 augusti–15 oktober. Av övriga fynd är tre gjorda på våren och ett på sommaren.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Stora Amundö 4.10 (Ove Andersson).
Under senare år har det nästan blivit regel med något enstaka ärtsångarfynd under de första dagarna i oktober, och årets uppträdande blev inget undantag. Detta blev det tolfte oktoberfyndet under 2000-talet.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Hyppeln 23.10 (Peter Hamrén).
Det sjunde oktoberfyndet under 2000-talet och ett extremt sent fynd av denna tropikflyttare som normalt inte ses senare än mitten av september. Det finns dock åtminstone två ännu senare fynd i annalerna, nämligen Torslandaviken den 17–18 december 2000 samt Hönö den 28 oktober–2 november 2003.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 4.10 (Mats Raneström).
Trädgårdssångaren lämnar vanligen våra breddgrader i första halvan av september, men enstaka exemplar kan uppenbarligen dröja sig kvar. Detta var rapportområdets trettonde oktoberfynd under 2000-talet.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex sj Lärjedalens golfbana 23.5 (Fredrik Spak). 1 ex sj Slottsskogen 29.5 (Tina Widén).
Sjuttonde och artonde fyndet i rapportområdet. De allra flesta av våra fynd är gjorda under perioden från månadsskiftet maj/juni och någon månad framåt. Fyndet från Lärjedalens golfbana är alltså hyfsat tidigt, även om det inte kan mäta sig med det extremt tidiga fenologirekordet som gjordes vid Sisjön den 9 maj 1987.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Biskopsgården 6.10 (Stefan Svensson).
Med detta fynd, som ligger mycket typiskt i månadsskiftet september/oktober, finns nu 23 fynd av arten i rapportområdet. Något oväntat innebär fyndet att Biskopsgården är områdets tredje bästa taigasångarlokal med tre fynd, endast slagen av Rörö och Hönö med fem respektive fyra fynd.
Johan Svedholm
Vinter: Januari: 1 ex Säveåns dalgång, Utby 9.1 (Lena Essedahl).
Under 2000-talet har antalet vinterfynd av gransångare varierat mellan noll och sex exemplar årligen. Arten har en strikt insektsdiet, och sådana övervintringsförsök lyckas antagligen endast under milda vintrar då en kontinuerlig insektstillgång kan garanteras.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 3.12 (Christer Fält).
Detta är faktiskt rapportområdets första bekräftade fynd av denna ras, som häckar i Ryssland från Ural och österut. Det är också det första fyndet som behandlats enligt de riktlinjer som lämnats av raritetskommittén i samband med att rasen släpptes till rrk (Wærn, M. & Hellström, M. 2011. Gransångare av rasen tristis – en lägessammanfattning från SOF:s raritetskommitté. Vår Fågelvärld 1/2011 sid 14–21. Sveriges Ornitologiska Förening.). Kortfattat kan sägas att en gransångare med grå grundfärg och ett typiskt, näktergalsliknande tristis-lock bör betraktas som en sibirisk gransångare även om vissa subtila gröna inslag i dräkten finns. Rasen har säkerligen tidigare varit förbisedd på grund av att viss förvirring rått angående vilka karaktärer som varit utslagsgivande, och inte minst för att raritetskommittén under lång tid endast behandlade handhållna fåglar av rasen. Sista ordet är säkerligen inte sagt i frågan, men tills vidare kan vi bara uppmana till att dokumentera gransångare med avvikande läten noga, gärna med fotografier och ljudupptagningar, för att få en rättvisande fyndbild av de olika rasernas uppträdande.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Rörö 4.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 5.10 (Thomas Karlsson). 1 ex Hökälla 5.10 (Peter Keil). 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 5.10 (Lars Davidsson). 1 1K Brudarebacken 10.10 (Leif Andersson).
Ovanligt många oktoberfynd av denna art, som normalt lämnar oss i september. Nu har totalt 31 lövsångare observerats i oktober månad under 2000-talet.
Johan Svedholm