Änder

I år kan vi äntligen glädjas åt en lyckad häckning av årta, och förmodligen prasslades det i sänghalmen även bland snatteränderna. Trenden för våra övervintrande bergänder och salskrakar är däremot inte fullt så munter.
Samtliga: 1 hona Klippan, Göteborgs hamn 16.1–11.3 (Christer Cederfalk m fl). 1 hona Torpadammen, Kaverös 24.3 (Fredrik Bodzenius). 1 hona Slottsskogen 18–20.6 (Lars Persson m fl). 1 hona Färjenäs, Göteborgs hamn 28.11–27.12 (Elsie-Britt Bäckstrand m fl).
Inga häckningar konstaterade. Däremot fortsätter en hona att återkomma till området under Älvsborgsbrons båda brofästen vintertid, vilket under de senaste åren har varit den säkraste lokalen och årstiden för arten. Även vid Kaverös och i Slottskogen gjordes fynd av en honfärgad fågel. Arten har tidigare konstaterats häcka vid fyra tillfällen i rapportområdet (1977, 1978, 2006 och 2009).
Björn Dellming
Vinter: December: 1 ex Slottsskogen 1.12 (Bengt Adamsson m fl). 1 ex Välen 20–29.12 (Martin Oomen m fl).
Några vinterfynd av bläsand har gjorts under varje år på 2000-talet. Årets två decemberfynd är klart i underkant mot vad som brukar vara normalt.
Björn Dellming
Häckningar: Fynd under häckningstid: Ca 2 par Torslandaviken (Per Björkman m fl). 1 par Hyppeln (Magnus Unger m fl).
Vinter: Januari–februari: 1 hona Slottsskogen 7–19.1 (Bengt Adamsson m fl). 1 hona Hökälla 13.1 (Uno Unger). 2 ex Göteborgs Fiskhamn 28.1 (Magnus Eriksson m fl).
Höga antal: 54 ex Torslandaviken 23.6 (Magnus Persson).
Numera ses det regelbundet snatteränder under häckningstid i Torslandaviken och frågan är om de inte gjorde ett seriöst häckningsförsök i år? Dock kunde ingen häckning konstateras där, och inte heller på Hyppeln där ett par uppträdde klart misstänkt under en period i maj. Arten har en positiv trend i Sverige och detta återspeglar sig även sommartid hos oss då par som misslyckats med häckningen ofta rastar i högre antal i bland annat Torslandaviken och Välen. I år noterades ett rekordhögt antal sommargäster i Torslandaviken då inte mindre än 54 ex rastade i Karholmsdammen den 23 juni! Det tidigare rekordet var 26 ex i Torslandaviken den 25 juni 2007. Anledningen till årets pulverisering av 2007-siffran är troligtvis artens populationstrend i kombination med en mycket blöt och kall vår och försommar då sannolikt många häckningar spolierats.
Björn Dellming
Häckningar: 1 par Hovås golfbanedamm 7.6 (Aimon Niklasson). 1 par Björkkärret, Delsjöområdet (Jan-Åke Noresson m fl ).
Vinter: Januari–februari: Som mest 12 ex Sjöbacken, Göteborg 19.1–3.2 (Uno Unger m fl). December: Som mest 5 ex Välen 1–30.12 (Hans Erik Hermansson m fl).
Höga antal: 166 ex Torslandaviken 23.4 (Stefan Svanberg m fl). 107 ex Öxnäs 2.10 (Martin Oomen).
Kricka är sparsam som häckfågel i rapportområdet, men återfinns år efter år på i princip samma lokaler. I år kunde häckning konstateras vid Björkkärret (sydväst om Brudarebacken) för minst tredje året i rad, samt vid Hovås golfbanedamm. Utöver det så noterades par eller spelande fåglar på olika ställen i Torslandaviken, Änggårdsbergen, Hökälla, Bergsjön samt Hindås/Björketorp. Även vid Balltorps våtmark, där arten häckade förra året, fanns stationära par men ingen häckning konstaterades i år. Ökad bevakning av skogsnära småvatten kan möjligtvis ge en bättre bild av artens förekomst i rapportområdet. Antalet övervintrande krickor var över det normala med cirka 50 ex under januari–februari fördelade på främst kustnära lokaler. Under december sågs endast 13 ex. Större ansamlingar av krickor sågs också i vanlig ordning under vår- och höststräcket, med högsta noteringar vid Torslandaviken och Öxnäs.
Björn Dellming
Vinter: Januari–februari: 1 hane Slottsskogen 2.1 (Freddy Persson). 1 hona Hökälla 5–12.1 (Magnus Unger m fl). 1 hane Vasskären 24.1–26.2 (Roger Eskilsson m fl). 3 ex Hyppeln och Rörö 4.2–22.3 (Magnus Unger m fl). 1 hona Skalkorgarna 4.2 (Magnus Persson). 1 hona Saltholmen 4.2 (Martin Oomen). 1 hane Saltasviken, Öckerö 12.2 (Jon Håkansson). 3 ex Slottsskogen 14.2–19.3 (Stig Fredriksson m fl). 1 hona Göteborgs hamn 17.2 (Stefan Svanberg).
Sommar: 1 ex Torslandaviken 7.7 (Benga Ragnewall).
Höga antal: 35 ex str SV Brudarebacken 31.8 (Tina Widén m fl).
Ett stort antal övervintrande stjärtänder jämfört med vad som varit normalt tidigare år. Trenden har dock gått just mot detta, från att vara knappt årlig, till årlig men fåtalig till att nu faktiskt uppvisa ett klart ökande uppträdande i rapportområdet vintertid. Värt att notera är också att årets högsta sträcksumma noterats vid en inlandslokal, nämligen Brudarebacken, där 35 ex passerade den 31 augusti. Rekordet är 71 sydsträckande stjärtänder vid Kråkudden den 28 augusti 2006.
Björn Dellming
Häckningar: 1 par Öxnäs (Roger Eskilsson m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Skogomedammen, Hökälla (Stefan Svanberg m fl). 1 par Torslandaviken (Hans Petersson m fl).
Permanenta revir på åtminstone tre lokaler i rapportområdet (samtliga på Hisingen) varav en konstaterad häckning vid Öxnäs. Dessutom 4–6 översomrande individer vid Öxnäs i parkonstellation.
Björn Dellming
Häckningar: Fynd under häckningstid: 3 par i Hökälla. 2–3 par i Torslandaviken.
Inga häckningar konstaterades i år heller, trots att arten årligen återvänder (?) till samma lokaler med lämplig biotop. Senast arten häckade i rapportområdet var 1985, då i Torslandaviken.
Björn Dellming
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1–2 par Torslandaviken 1–2.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Välen 23.6 (Hans-Erik Hermansson).
Höga antal: 65 ex Torslandaviken 5.1 (Göran Gustavsson).
Brunanden är en art som har en vikande trend som häckfågel i Sverige. Under vår och sommar ses regelbundet flockar med brunänder i Torslandaviken, mestadels hanar. I vårt rapportområde har arten aldrig häckat, men något par ses regelbundet under häckningstid. Årets högsta antal är relativt normalt för senare år.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 2 par Idtjärnet, Angered 3.6 (Lars Erik Norbäck).
Höga antal: 370 ex Krossholmen, Torslanda 2.2 (Magnus Persson m fl). 350 ex Asperösund, Gbg:s södra skärgård 25.2 (Jan Mogol m fl).
Inga ungkullar finns rapporterade i år. Under 2000-talet har viggen konstaterats häcka med ett par vid tre tillfällen på tre olika lokaler; 2002 vid Hovås golfbana, 2008 vid Svarte mosse i Biskopsgården och 2011 vid Idtjärnet i Angered. Årets högsta antal ligger något högre än de gjort under de senaste åren men vi har ännu långt upp till de fyrsiffriga antal som noterades under 60-, 70- och 80-talet.
Per Björkman
Sommar: 1 hane str S Kråkudden 13.7 (Bo Brinkhoff m fl).
Höga antal: 8 ex rast Kråkudden, Hönö 12.12 (Martin Oomen).
Sommarfynd görs i princip vartannat år i rapportområdet. Det högsta antalet bergänder som ses i Göteborgstrakten fortsätter att sjunka för varje år. Liksom brunanden har berganden en vikande trend som häckfågel i Sverige.
Per Björkman
Samtliga: 1 3K+ hane str S Kråkudden, Hönö 28.3 (Jon Håkansson m fl).
Årets praktejder dök punktligt upp sista veckan i mars. Av de tolv fynd som gjorts under 2000-talet har precis hälften gjorts just denna vecka.
Per Björkman
Samtliga: 1 hane Bolleskären, Hönö 10–16.7 (Bengt Karlsson m fl).
Denna sommarfågel sällskapade med ejdrar och kunde endast ses när den var uppe och flög. Fynd under denna tid är inte alltför ovanligt i Sverige och i Göteborgstrakten återkom en alförrädarhane varje sommar till samma område mellan år 1993 och 2003.
Per Björkman
Sommar: 1 hane Rivö fjord och Galterö 15–28.8 (Magnus Persson m fl).
Höga antal: 25 ex Hyppeln 1.5 (Magnus Unger).
Femte sommarfyndet under 2000-talet. Det högsta antalet alfåglar som rapporterats i rapportområdet är 66 ex den 12 april 2003.
Per Björkman
Höga antal: 2 210 ex str S Kråkudden, Hönö 27.4 (Ola Bäckman m fl). 1 500 ex Kråkudden, Hönö 19.11 (Elvor Ohlin m fl).
Vårens antal är den näst högsta dagssumman som noterats vid Kråkudden. Rekordet är 2 257 ex och sattes den 24 april 2008. För hösten är det en relativt ny företeelse att så stora ansamlingar av sjöorrar rastar inom rapportområdet, men detta skedde även 2009. Vid denna tid på året består flockarna nästan enbart av ungfåglar.
Per Björkman