Labbar

Magert med fjällabb och storlabb, fina dagssummor av kustlabb och ett ovanligt februarifynd av bredstjärtad ger en inblick i labbåret 2015.
Samtliga: Vår: Kråkudden, Hönö: 1 2K str S 2.1 (Uno Unger m fl). 1 2K str S 11.1 (Hans Zachrisson). 1 2K str S 13.1 (Jon Håkansson). 3 2K str S 16.1 (Magnus Rahm m fl). 1 2K str S 7.5 (Stefan Svanberg). 1 ad str S 13.5 (Peter Hamrén). Övriga lokaler: 1 2K str S Hummerviken, Öckerö 2.1 (Bengt Karlsson). 1 2K str S Vrångö 28.2 (Staffan Sénby). Höst: Kråkudden, Hönö: 1 ad str S 28.8 (Ola Wennberg m fl). 2 1K str 24.10 (Hans Waern m fl). 1 1K str S 25.10 (Staffan Larsson). 1 ad 28.11 (Per Wedholm m fl). 2 1K str S 9.12 (Bo Brinkhoff m fl).1 1K str S 12.12 (Barbara Leibiger m fl). 1 2K+ str S 18.12 (Lars Eric Rahm). 1 1K str S 23.12 (Roger Eskilsson m fl). Övriga lokaler: 1 3K+ str S Vinga 18.9 (Uno Unger m fl). 1 ad str S Vinga 25.9 (Anders Jihmanner m fl). 1 2K+ samt 1 1K str S Vinga 25.10 (Roger Eskilsson m fl). 1 ad str S Nordres tånge, Hönö 30.11 (Stefan Svanberg). 1 ex Långe tånge, Öckerö 12.12 (Mats Raneström). Månadsfördelning: januari 7 ex, februari 1 ex, maj 2 ex, augusti 1 ex, september 2 ex, oktober 4 ex, november 2 ex, december 5 ex.
Det invasionsartade uppträdandet under hösten 2014 gjorde även avtryck in på 2015 med flera observationer i början av året. Observationer i januari och februari hör inte till vanligheterna och februarifyndet är det första sedan 1997. Hösten bjöd på ett relativt gott uppträdande och ovanligt många observationer gjordes av äldre fåglar. Med reservation för dubbelräkning så landar årets totalsumma på 24 ex, vilket är fler än vad som normalt ses, men en ganska blygsam siffra i jämförelse med fjolårets 291 ex. En jämförelse mellan åren 2000–2014 ger att det utöver fjolåret även föreligger ytterligare två toppar, nämligen 2005 och 2011 då 76 respektive 70 bredstjärtade labbar noterades. Övriga år under nämnda period har årssumman varierat mellan 3–14 ex med ett genomsnitt på 8 ex per år.
Stefan Svanberg
Höga antal: 18 ad str S Kråkudden, Hönö 12.4 (Magnus Rahm m fl). 11 ad str S Kråkudden, Hönö 17.5 (Roger Eskilsson m fl). 10 ex str S Kråkudden, Hönö 18.9 (Magnus Rahm m fl).
Tre rapporter på tio kustlabbar eller fler är riktigt bra för Göteborgsområdet och dagssumman på 18 ex från den 12 april är den högsta under hela 2000-talet. Den näst högsta noteringen är 13 ex vilket sågs sydsträckande på Kråkudden den 17 april 2013. Den allra högsta noteringen från Göteborgsområdet som finns rapporterad i Artportalen lyder på 20 ex vilket sågs den 11 september 1994, även denna från Kråkudden. Värt att nämna är också att årets toppnotering på 18 ex enbart bestod av mörka eller intermediära fåglar och att den största flocken var på 6 ex.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 17.5 (Ola Bäckman m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö (Olof Armini m fl) samt Vinga 18.9 (Uno Unger m fl).
Endast två fjällabbar är det lägsta antalet sedan 2001 och i likhet med detta år gjordes ett fynd under våren och ett under hösten. Eftersom vårfynd är mycket ovanliga ser normalt årsfördelningen helt annorlunda ut, med en tydlig övervikt av höstfynd. Årets vårfynd var det sjunde under 2000-talet vilket kan jämföras med att det under motsvarande period har setts sammanlagt 133 fjällabbar under höstarna. Höstfynden har nästan uteslutande gällt ungfåglar medan vårfynden enbart gällt adulta.
Stefan Svanberg
Höga antal: 11 ex str S Kråkudden, Hönö 3.6 (Roger Eskilsson m fl).
Månadsfördelning: januari 2 ex, maj 6 ex, juni 12 ex, juli 1 ex, september 3 ex, oktober 6 ex, november 4 ex, december 3 ex.
Sammanlagt 37 exemplar är den lägsta årssumman sedan 2005 då 23 exemplar rapporterades. Framförallt var uppträdandet magert under årets andra halva och noterbart är observationer saknades i augusti månad vilket inte har inträffat på 13 år.
Stefan Svanberg