Rallar och trana

Två konstaterat lyckade tranhäckningar i området är ett fint resultat och också under sträcktider var arten ovanligt talrik i år. För övriga arter inom gruppen var det ett högst normalt år, egentligen helt utan vare sig positiva eller negativa överraskningar.
Fynd under häckningstid: Inga konstaterade häckningar. Rapporter under häckningstid indikerar ca 16 revir på 14 lokaler, varav 5 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: 9 ex på 6 lokaler. December: 9 ex på 5 lokaler.
16 revir är en något högre siffra än förra årets som, då efter några års vikande trend, oroade något. I ett längre perspektiv ett normalt uppträdande för en art vars förekomst tycks fluktuera en hel del mellan åren. Antalet vinterfynd är också det i paritet med de senaste årens.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex sp Brudberget, Mölndal 13.5 (Evamaria Ferm m fl). 1 ex sp Öxnäs 20.5 (Magnus Lundström).
Två fynd under klassisk spelperiod ligger nära det antal som i genomsnitt har rapporterats från området under senare år. Fyndet i Öxnäs gjordes på en av områdets säkraste lokaler för arten, medan Mölndalsfyndet är det första i kommunen sedan 1974.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex sp Stora Oxhagen 26.5 (Håkan Thorstensson). 1 ex sp Hökälla 6–20.6 (Per Björkman m fl). 1 ex sp Smedstorps ängar, Björketorp 12–24.6 (Elon Wismén m fl). 1 ex sp Bärby övergård – Kalshed, Säve 20.6–2.7 (Mats Raneström m fl). 1 ex sp Kålsåsen, Björketorp 24.6 (Johan Svedholm). 1 ex död Sjöbergen 18.8 (gnm Gun-Britt Thor). 1 ex Välen 26.9 (Hans Börjesson m fl).
Fem spelande hanar under året är ett resultat helt i linje med senare års förekomst. Dessutom gjordes ytterligare två fynd då en rastande fågel sågs i Välen i september och en, dessvärre avliden, knarr hittades i Sjöbergen i augusti.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 16 konstaterade häckningar. Under häckningstid observerad på ytterligare ca 15 lokaler.
Vinter: Januari–februari: 16 ex på 8 lokaler, varav 6 ex i Slottsskogen. December: 19 ex på 6 lokaler, varav 9 ex i Slottsskogen.
16 konstaterade häckningar och observationer under häckningstid på ytterligare ca 15 lokaler leder till en uppskattning om ca 30 par i området. Detta är i paritet med vad som rapporterats också de senaste åren, även om siffrorna är något osäkra. Slottsskogens dammar fortsätter att dominera vad gäller vinterfynd.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 1 par Sagsjön, Kållered (Morgan Johansson m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 4 par Hökälla (Bo Brinkhoff m fl). 3 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). 1 par Härlanda tjärn (Ulf Persson m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Ulf Persson m fl). 1 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). Fynd under häckningstid: Ca 3 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). Ca 5 par Balltorps våtmark (Benga Ragnewall m fl). 1 ex Hårssjön (Leif Andersson m fl). 1 ex Agntjärn, Gallhålan (Elon Wismén). 1 ex Holmdammen (Johan Svedholm).
Uppskattningsvis 20 par på 9 lokaler, varav 12 konstaterade häckningar, rapporterades under året och fåglar under häckningstid i lämplig biotop fanns på ytterligare 3 lokaler. Även om detta är en förbättring jämfört med föregående år är det ingen vågad gissning att områdets häckande bestånd är betydligt högre än så här. Fortfarande är rapporteringen av häckande sothöns på lokaler som Torslandaviken och Balltorps våtmark bristfällig och en rättvis uppskattning av antalet par är så gott som omöjlig att göra. Fortsätt därför gärna att räkna sothöns och rapportera med häckningskriterier!
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 1 par Hårssjön (Uno Unger m fl). 1 par Smedstorps ängar, Björketorp (Fredrik Andersson m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: Regelbundet hela sommaren såväl i området kring Säve på Hisingen som i rapportområdets östra delar (Björketorp, Landvetter, Partille, Olofstorp etc).
Höga antal: 720 ex str S Kungsladugård 6.10 (Jan Mogol).
Tidiga och sena fynd: 2 ex Välen 25.2 (Robert Ennerfelt). 3 ex str NO Mölnlycke 26.2 (Elon Wismén). 2 ex Landvetter 26.2 (Johannes Löfqvist). 1 1K Gamlestaden 25.11 (Jan Tallnäs).
Trots en kraftig ökning på senare år har det varit skralt med konstaterade häckningar i området. Det är därför glädjande att det i år kan konstateras två säkra häckningar – dels det välbesökta paret i Hårssjön som fick ut minst två ungar och dels ett par i Björketorp som fick ut minst en unge. Som brukligt på senare år så gjordes även många observationer under våren och sommaren i framför allt områdets östra delar samt på norra Hisingen. Det är med tanke på detta, i kombination med vetskapen om artens skygghet i att välja häckplatser i mindre besökta myrområden, högst troligt att områdets häckande bestånd är högre än vad som kunnat konstateras. Årets högstanotering gjordes den 6 oktober då 720 sträckande tranor kunde räknas in från Kungsladugård. Detta är den näst högsta noteringen någonsin i området, endast slagen av de 1 250 ex som sågs från Brudarebacken den 8 oktober 2011.
Elis Ölfvingsson