Änder

Områdets tredje amerikanska kricka kunde ses vid Kvillehed i Nordre älv och den första häckningen av snatterand blev ett faktum under året. Praktejderhonan på Galterö stannade kvar till i början av mars och viggarna fick en ut en ungkull i Angered för femte året i rad.
Samtliga: 1 hona Färjenäs, Göteborgs hamn 16.1–28.3 (Per Lundgren m fl). 1 hona Torpadammen, Kaverös 26.4 (Marinko Karabatic). 1 hane Kvillestaden, Hisingen 8.5 (Teresia Holmberg). 1 hane Galterö 22.5 (Jon Hessman).
Inga häckningsindicier noterade och sannolikt rör merparten observationer av denna förvildade ostasiat samma hona som åtminstone sedan 2012 övervintrat i hamnområdet. Även fyndet i Kaverös följer samma mönster som setts de senaste åren och som bedömts röra samma individ. För första gången på flera år gjordes dock även flera ströobservationer av ytterligare individer och två tillfälligt gästande hanar sågs under våren.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 497 ex str SO Vrångö 28.3 (Stefan Svanberg). 295 ex str S Smithska udden 28.3 (Hans Börjesson). 250 ex str NV Kvillehed 28.3 (Elon Wismén m fl). 250 ex str NO Kråkudden, Hönö 28.3 (Hans Zachrisson). 289 ex Torslandaviken 10.10 (Magnus Persson).
Vinter: Januari–februari: 3 ex Kråkudden, Hönö 28.2 (Thomas Karlsson). December: Som mest 4 ex Torslandaviken 3–29.12 (Ola Wennberg m fl).
Högst antal noterades i vanlig ordning under sträckräkning längs med kusten där 28 mars sticker ut med höga antal från flera lokaler och hela 497 ex rapporterade från Vrångö. Vad gäller rastande fåglar noterades flockar på över 100 ex i Torslandaviken mellan den 3 september och 6 november med ett maxantal på 289 ex den 10 oktober, i Skogomedammen mellan den 22 oktober och 5 november samt på Stora Amundö den 19 oktober. Antalet vinterfynd är relativt lågt, något förvånande med tanke på hur mild framför allt december var.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 1 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).
Höga antal: 81 ex Torslandaviken 3.7 (Magnus Persson).
Vinter: Januari–februari: 4 ex Lilla Dammholmen, Hyppeln 27.1 (Bo Brinkhoff m fl). December: 9 ex Torslandaviken 1–31.12 (Ola Wennberg m fl).
Äntligen en konstaterad häckning! 2015 var överlag ett mycket bra år för Torslandavikens snatteränder och arten sågs regelbundet på lokalen från mars månad ända till årets slut. Den 3 juli räknades hela 81 ex in vilket utgör ett präktigt nytt antalsrekord för området. Antalet individer som fanns på plats under hela häckningsperioden kan dessutom tyda på att ca 2–3 par tänkt sig göra häckningsförsök och äntligen kan vi alltså presentera en säkerställd häckning. Detta då en hona noterades tillsammans med fem ungar i Syrhåladammen den 27 juni efter att ett par uppträtt misstänkt i dammen sedan åtminstone början av maj. Denna områdets första häckning kom ingalunda som någon överraskning då arten de senaste åren haft en starkt positiv trend såväl nationellt som regionalt.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 2 par Björkkärret, Delsjöområdet (Ulf Persson m fl). 1 par Slottsskogen (Bengt Adamsson m fl).
Höga antal: 200 ex Torslandaviken 3.9 (Stefan Svanberg m fl). 140 ex Öxnäs 12.10 (Bo Brinkhoff).
Höga antal vintertid: Januari–februari: 30 ex Välen 14.1 (Jan Krantz m fl). 13 ex Torslandaviken 21.2 (Uno Unger m fl). 10 ex Fässberg, Mölndal 1.2 (Lars Eric Rahm). 10 ex Mölndalsån, Mölndal 11.2 (Jan Olsson m fl). Totalt 12 fynd av 75 ex. December: 43 ex Välen 5.12 (Ulf Sjögren m fl). Totalt 6 fynd av 59 ex.
Fortsatt sparsamt med rapporterade häckningar av denna förmodligen förbisedda art. Enstaka rapporter om möjliga häckningar föreligger från fler lokaler än vad som redovisas och återigen uppmanas därför områdets skådare att sommartid besöka små skogsvatten och då notera och rapportera krickor! Antalet övervintrande krickor var däremot rekordartat högt med ca 75 ex under januari–februari och 59 ex under december månad. Som vanligt ståtar Välen med de överlägset högsta antalen vintertid. Under sträcktiden noterades i vanlig ordning även några större ansamlingar, i år med högstanoteringar i Torslandaviken och vid Öxnäs under september–oktober. Siffran på 200 ex i Torslandaviken den 3 september är i nivå med de allra högsta noteringarna som gjorts i området – endast marginellt slagen av de 209 ex som räknades in på samma lokal i september 2006.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 hane Kvillehed, Nordre älv 14.3 (Ola Bäckman).
Rapportområdets tredje fynd och det första någonsin under mars månad. Krickans sträcktopp, och därmed också perioden för flest fynd av amerikanska krickor, ligger vanligen närmare mitten av april. I övrigt ett typiskt fynd av en hane som sällskapade med en grupp europeiska krickor på genomresa och likt områdets första fynd 2010 observerades fågeln på både Göteborgssidan och Kungälvssidan av Nordre älv. Fyndet 2010 gällde en rastande hane som bland annat sågs från Ragnhildsholmen några dagar i april, medan det enda ytterligare fyndet är från Öckerö 2013 då en hane sågs vid Tjolme sund den 17 april.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 1 730 ex Slottsskogen 3.1 (Stig Fredriksson).
Som brukligt noterades områdets högsta siffror vintertid i Slottsskogens dammar. Maxnoteringen på 1 730 ex är från januari och ligger ungefär i nivå med senare års förekomst.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 14 ex str S Kråkudden, Hönö 29.3 (Roger Eskilsson m fl).
Sommar: Inga fynd.
Vinter: Januari–februari: 1 hane Torslandaviken 7.1–21.2 (Ola Wennberg m fl). 1 hane Vargö 25.1 (Jan Mogol). 6 ex str N Vargö 22.2 (Jan Mogol). December: 1 hane Torslandaviken 1–28.12 (Ola Wennberg m fl).
Ett ganska svagt år för stjärtanden utan sommarfynd och med en högstanotering på 14 ex. Denna siffra är anmärkningsvärt låg, men anmärkningsvärt är också att denna observation gjordes redan i mars – ungefär en månad tidigare än då vårsträcket normalt toppar. Vad gäller vinterfynd så fortsätter de senaste årens trend med mer regelbundet övervintrande stjärtänder, om än fortfarande i låga antal.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 3 ex Torslandaviken 27.3 (Magnus Persson). 1 par Torslandaviken 11.4 (Mathias Theander m fl). 1 hane Öxnäs 3–5.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Rörö 5.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Välen 7–8.5 (Silke Klick m fl). 1 hane Torslandaviken 14.5 (Karin Magnander m fl).
Området står utan årthäckningar också detta år och det saknas över huvud taget rapporter om stationära fåglar under häckningstid. I övrigt ett ganska normalt antal fynd, men likt förra året saknas observationer från den tidigare pålitliga lokalen Hökälla.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 20 ex Torslandaviken 18.8 (Lennart Andersson).
Vinter: Januari–februari: 1 hane Slottsskogen 1.1–28.2 (Stig Fredriksson m fl). 1 hona Slottsskogen – Färjenäs, Göteborgs hamn 2.1–11.2 (Ulf Lindell m fl).
Inte heller i år gjordes några observationer som skulle kunna tyda på att något seriöst häckningsförsök gjorts. I övrigt ett normalt uppträdande med högstanoteringar från sommaren i Torslandaviken. Sannolikt rör samtliga vinterfynd det par som sågs i Slottsskogen redan under december 2014, även om honan en tid under vårvintern var på utflykt till Färjenäs i hamnområdet.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 hane Slottsskogen 1.1–13.2 (Bengt Adamsson m fl). 1 hane Slottsskogen–Slätta damm, Hisingsparken 11.11–24.12 (Bengt Adamsson m fl).
Såväl under början som under slutet av året sågs den hane som övervintrat i Slottsskogens dammar varje år sedan vårvintern 2010. I år sågs vad som bedöms som samma individ även vid ett tillfälle under december månad i Hisingsparken, i övrigt ett uppträdande förutsägbart likt tidigare år.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: Ca 50 ex Torslandaviken 3.8 (Ulf Persson).
Årets högsta antal ligger något under snittet för senare år. Tidsmässigt skiljer sig årets notering från det normala, vanligtvis brukar de största flockarna ses i november. Inga indicier på häckning föreligger.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Stora Mölnesjön, Angered (Lars Erik Norbäck).
Höga antal: 170 ex Säveåns mynning 14.1 (Lennart Strömberg m fl). 150 ex Stora Amundö 15.2 (Jan Tallnäs m fl).
Nu har viggarna häckat i Angered sedan 2011, antingen i Idtjärnet eller i Stora Mölnesjön som i år. Fem ungar sågs i mitten av juni. Årets högsta antal ligger nära det normala och är tidsmässigt typiskt.
Per Björkman
Sommar: 1 honf str S Kråkudden, Hönö 26.8 (Jon Håkansson m fl).
Ett sommarfynd ligger helt i linje med senare år. Inga högre antal är noterade i år.
Per Björkman
Samtliga: 1 ad hona Galterö 5.1–3.3 (Uno Unger m fl).
Den hona av praktejder som upptäcktes den 30 november 2014, sågs på lokalen fram till den 3 mars 2015. Praktejdern är ej årlig i rapportområdet och stationära fåglar är fåtaliga, senast det begav sig var 2003 då en hane uppehöll sig utan för Stora Porsholmen, Torslanda mellan den 2 mars och den 2 april. De flesta fynd av praktejder som görs gäller sträckande fåglar.
Per Björkman
Höga antal: 20 ex Kråkudden, Hönö 19.4 (Hans Zachrisson). 20 ex str S Kråkudden, Hönö 29.4 (Jon Håkansson).
Bara blygsamma antal noterades i april, där 20 ex blev toppnotering. Som jämförelse var högsta dagssiffran hela 74 ex den 19 april 2014, vilket i och för sig innebar rekord för rapportområdet. Inga sommarfynd av arten gjordes 2015. Vårens sista alfågel sågs den 17 maj på Kråkudden och höstens första noterades på Vinga den 26 september.
Per Björkman
Höga antal: 1 800 ex rastande Hyppeln 17.4 (Roger Eskilsson m fl).
Antal och tidpunkt är båda normala för senare år, de högsta antalen noteras oftast under april när sjöorranas sträcktopp infaller.
Per Björkman
Höga antal: 20 ex Torslandaviken 21.2 (Uno Unger m fl).15 ex Stora Amundö 7.2 (Silke Klick). 13 ex Torslandaviken 20.12 (Uno Unger).
Tyvärr fortsätter antalet salskrakar att minska i rapportområdet. Noterbart är också att den första obsen för hösten gjordes den 20 november vilket är en dryg månad senare än vad som är brukligt. Årets 20 ex som toppnotering är det lägsta som noterats sedan 1980-talet. Under 1990-talet började antalet salskrakar öka vid Torslandaviken och kulmen nåddes 2004 då hela 113 ex räknades den 17 mars på lokalen.
Per Björkman