Svanar och gäss

Vi inleder med en artgrupp som har många vinnare – mindre sångsvan, sädgås, spetsbergsgås och bläsgås är alla exempel på arter som har blivit allt lättare att få se i vårt område. För Torslandavikens ruggande knölsvanar tycks en viss återhämtning ha skett efter ett par magra år.
Höga antal: 431 2K+ Torslandaviken 31.7 (Magnus Persson).
En viss återhämtning i antalet ruggande svanar i Torslandaviken. År 2013 och 2014 låg de högsta räknade antalen under 200 ex, men årets antal ligger i linje med 2011 och 2012 då 423 respektive 445 ex räknades som mest.
Magnus Rahm
Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 92 ex under perioden 14.2–19.3. Höst: 2 ex str S Brudarebacken 28.10 (Leif Andersson). 4 ex str SV Torslandaviken 21.11 (Peter Strandvik).
Ett gott uppträdande, särskilt under våren. Mindre sångsvan anses ha en vikande trend i Europa, men hos oss tycks den snarare bli allt mer vanlig. Kanske har flyttvägarna förskjutits en aning mot norr, så att en större andel sträcker över Göteborgsområdet.
Magnus Rahm
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Holmdammen, Hisingen 25.5 (Johan Svedholm).
Höga antal: 351 ex str N Brudarebacken 8.3 (Mia Wallin m fl). 397 ex str NO Välen 10.3 (Tina Widén m fl).
Under sommaren gjordes några fynd av enstaka sångsvanar på Hisingen, och den kanske mest intressanta observationen var den i Holmdammen i slutet av maj. Någon häckning, eller ens indikation om häckning, kunde dock inte konstateras. Årets högsta dagssummor blev ganska beskedliga, vilket kan bero på den tidiga våren och därmed utdragen sträckperiod utan enskilda toppdagar.
Magnus Rahm
Samtliga: Januari: 5 ex Ragnhildsholmen 4.1 (Bo Brinkhoff m fl). Vår: Sammanlagt 237 ex under perioden 22.2–10.3. Höst: Sammanlagt 233 ex under perioden 19.9–25.11. December: 6 ex str V Fotö 13.12 (Bo Brinkhoff m fl). Övriga fynd: 1 ex Västra Nedsjön, Hindås 10.4–28.5 samt 9–10.8 (Elon Wismén m fl).
Ett gott år för sädgås, med höga antal både vår och höst. Generellt sett verkar det ses mer och mer sädgås i Göteborgsområdet, men det är svårt att avgöra om det beror på att fler sädgäss behagar passera här, eller om det bara rör sig om ökad skådaraktivitet. En sädgås som utan tvivel fattat tycke för rapportområdet är sädgåsen som tillbringade delar av sommaren vid Västra Nedsjön. Den har varit på plats varje år sedan 2009.
Magnus Rahm
Samtliga: 15 ex Uppegården, Säve 31.12 (Uno Unger m fl).
De 15 tundrasädgäss som sågs på årets sista dag utgör den näst största flocken som rapporterats från området av denna underart. Den allra största flocken utgörs av 23 ex som räknades vid Trädet, Säve den 25 januari invasionsåret 2006.
Magnus Rahm
Samtliga: Januari: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 17.1 (Ola Bäckman m fl). Vår: 1 ex Öxnäs 26.2–14.3 (Tommy Järås m fl). 2 ex str N Brudarebacken 3.3 (Jan-Åke Noresson). 7 ex Torslandaviken 10.4 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str N Olofstorp, Bergum 18.4 (Håkan Thorstensson). 6 ex str Brudarebacken 20.4 (Roger Eskilsson m fl). Höst: Sammanlagt 415 ex under perioden 29.8–1.12, med som mest 195 ex str SV Hyppeln 9.11 (Roger Eskilsson). December: 2 ex Torslandaviken 28.12 (Magnus Persson m fl).
435 ex är nytt rekord för området. Det tidigare rekordet var från 2012 då totalt 352 ex rapporterades. Dagssumman om 195 ex vid Hyppeln den 9 november är den högsta som rapporterats från Göteborgsområdet. Det rörde sig om två flockar om 120 respektive 75 ex, och bara den ena av dessa hade i sig kunnat utgöra en fullt normal årssumma.
Magnus Rahm
Samtliga: Vår: 12 ex Öxnäs 15.2 (Staffan Larsson m fl). 8 ex Öxnäs 19.2 (Benga Ragnewall). 6 ex Tofter, Säve 21–22.2 (Stig Carlsson m fl). 1 2K Välen–Lunnagården, Mölndal 23–26.2 (Uno Unger m fl). 4 ad str SV Öxnäs 24.2 (Christer Fält). 15 ex Öxnäs 25.2 (Benga Ragnewall). 2 ad str O Välen 26.2 (Uno Unger m fl). 1 ad Öxnäs 28.2 (Roger Eskilsson). 30 ex str N Eskilsby, Landvetter 3.3 (Lars Andersson). 2 ex str Haga kile, Askim 5.3 (Mårten Sjöstedt). 1 ad str S Vargö 8.3 (Jan Mogol). 2 ex str Hårssjön 23.3 (Bengt Hallberg). 1 ex Öxnäs 18.5 (Per Lundgren). Höst: 1 ad Välen 6–11.11 (Tina Widén m fl). 3 ad Torslandaviken 7–19.11 (Christer Fält m fl). 7 ex Gunnesby, Säve 18–20.11 (Magnus Lundström). Vinter: 1 2K– Uppegården, Säve 31.12 (Uno Unger).
17 fynd av totalt 97 exemplar är nytt rekord för Göteborgsområdet, även om det föreligger en uppenbar risk för dubbelräkning bland gässen i Öxnäs i februari. Uppträdandet har ökat markant de senaste åren. Antalen fluktuerar visserligen kraftigt åren emellan, men den stigande trenden är stadig.
Magnus Rahm
Samtliga: Vår: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 28.5 (Jon Håkansson). Höst: Sammanlagt ca 62 ex under perioden 12.9–14.11. December: 7 ex str S Kråkudden, Hönö 9.12 (Bo Brinkhoff m fl). 6 ex str S Kråkudden, Hönö 12.12 (Barbara Leibiger m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 25.12 (Bertil Breife m fl).
Vårsträcket uteblev nästan helt – bara en mörkbukig prutgås under det första halvåret är anmärkningsvärt. Höstens uppträdande var mer normalt.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 7 ex. str S 3.3 (Roger Eskilsson m fl). 11 ex str S 11.12 (Stefan Svanberg m fl). 11 ex str S 25.12 (Bertil Breife m fl).
29 exemplar är ett normalt uppträdande för denna underart. De ljusbukiga prutgäss vi ser på Västkusten hör med största sannolikhet till den population som häckar på Svalbard och nordöstra Grönland, och övervintrar på Jylland. Dessa gäss flyttar längs den norska kusten och västliga höststormar driver ibland in större antal flockar till den svenska kusten, inte olikt situationen för spetsbergsgås.
Magnus Rahm
Höga antal: Vår: 108 ex str N Hyppeln 5.4 (Roger Eskilsson m fl). 110 ex str NV Torslandaviken 26.4 (Magnus Persson). 150 ex str Slottsskogen 11.5 (Stig Fredriksson). Sommar: 190 ex Välen 16.6 (Uno Unger). 190 ex Galterö 26.7 (Roger Eskilsson). 100 ex Stora Amundö 29.7 (Bo Brinkhoff m fl). Höst: 130 ex str S Vargö 12.9 (Jan Mogol).
Ingen inventering genomfördes under året. Vitkindad gås är numera att betrakta som en karaktärsart för Göteborgs skärgård, och det totala antalet häckande par är svårt att uppskatta. Under 2014, då arten inventerades, kunde 477 par räknas, och ingenting tyder på att det skett några större förändringar sedan dess.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Öxnäs 23.8 (Magnus Lundström).
En hybrid mellan grågås och vitkindad gås har funnits ett par år i Slottsskogen, bland de vingklippta gässen i Hjorthagsdammen, men i det vilda är detta den första säkra rapporten från Göteborgsområdet.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 2K+ Välen 10.6 (Stefan Svanberg m fl).
Göteborgsområdets åttonde fynd av nilgås utgjordes av en individ som tillbringade en junikväll bland vitkindade gäss på strandängen vid Välen. De göteborgska fynden är ganska väl samlade fenologiskt, det tidigaste fyndet är från den 21 april, och årets fynd är det senaste. Det näst senaste fyndet är från den 20 maj.
Magnus Rahm