Måsar och tärnor

Den svarthuvade måsen förlängde sin årliga svit, vittruten var ovanligt talrik och kentsk tärna häckade i området för fjärde året i rad.
Höga antal: 41 ex str S Kråkudden, Hönö 16.1 (Magnus Rahm m fl). 27 3K+ sträckande S Kråkudden, Hönö 17.1 (Ola Bäckman m fl).
Månadsfördelning (cirka-antal): januari 76, april 2, maj 21, juni 2, juli 3, augusti 6, september 15, oktober 2, november 5, december 18.
Antalet dvärgmåsar varierar stort från år till år och uppträdandet är ofta sammankopplat med västliga stormar under höst och vinter, vilket framgår tydligt även i år då hälften av fåglarna sågs under två blåsdagar i januari. Årets högsta antal ser tämligen blygsamma ut om man jämför med föregående års toppnoteringar på 352 respektive 217 exemplar, men sett ur ett historiskt perspektiv står de sig ganska väl. Dagssummor på 40 ex eller mer rapporteras inte ens vartannat år i området.
Stefan Svanberg
Häckningar: Ca 10 par Kråkholmen, Hönö (Uno Unger). 3 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Ca 300 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm). 1 par Hälsö hamn (Thomas Karlsson). 30 par Lilla Donsö, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Ca 140 par Lilla Hästholmen, Björlanda (Magnus Lundström).
Kolonin på Lilla Hästholmen är ny vilket är glädjande. Däremot saknas häckningsuppgifter från Lerholmen utanför Saltholmen där det förra året häckade ca 300 par.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 3K Torslandaviken 26.4 (Christer Fält). 1 ad str N Kråkudden, Hönö samt Hyppeln 6.5 (Bo Brinkhoff, Roger Eskilsson m fl).
Den svarthuvade måsens positiva trend håller i sig. Detta var sjätte året i följd som arten observerades i området, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på att första fyndet gjordes så sent som 2004. Sammanlagt har det nu gjorts elva fynd i Göteborgsområdet.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 4K+ str S Kråkudden, Hönö 29.11 (Magnus Rahm m fl).
Göteborgsområdets tolfte fynd och det fjärde i Bohuslän. Samtliga fynd i Bohuslän är gjorda i Göteborgs norra skärgård och inte mindre än tre är från Hönö. Trots fler kameraförsedda skådare och en ökad medvetenhet och kunskap kring bestämningsproblematiken bland skådare har vi inte sett någon direkt ökning av antalet fynd under senare år. Det är tydligt att arten framförallt uppträder i den allra sydligaste och sydostligaste delen av landet, vilket även de förhållandevis få fynden i Halland indikerar.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 2K Öxnäs, Säve 1–3.1 (Göran Gustavsson m fl). 1 2K Bolleskären, Hönö 29.1 (Bo Brinkhoff m fl). 1 2K Rörö 7–25.2 (Magnus Unger m fl). 1 1K Torslandaviken 31.12 (Karin Magnander).
En försiktig bedömning ger sammanlagt tre fynd under året vilket gör 2015 till det näst bästa vittrutåret under 2000-talet, endast slaget av 2013 då 4–5 ex sågs i området. Fåglarna vid Öxnäs och Rörö kunde med säkerhet skiljas åt på utseendet. Däremot kan mycket väl Bolleskärsfågeln vara densamma som senare dök upp vid Rörö, varför vi har valt att bedöma dessa observationer som troligen en och samma fågel.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ad Styrsö 9.4 (Magnus Rahm). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 22.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 ad str S Vargö 23.5 (Jan Mogol). 2 ad Känsö Fjärskär, Gbg:s södra skärgård 29.8 (Jan Mogol). 2 ex str S Vinga 25.9 (Göran Darefelt m fl).
Ljusmantlad silltrut avser individer som har tydligt ljusare dräkt än en typisk intermedius. Begreppet innefattar raserna heuglini och graellsii samt övergångsformer mellan graellsii och intermedius. Våra fynd rör sig sannolikt om de två senare snarare än den tundrahäckande rasen heuglini.
Stefan Svanberg
Höga antal: 1 500 ex str S Kråkudden, Hönö 2.1 (Johan Thor). 9 460 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Fredrik Bondestam m fl). 3 000 ex str S Kråkudden, Hönö 28.11 (Per Wedholm m fl).
Årets tre högsta antal är publicerade ovan. Dagssumman på 9 460 ex från den 13 november räknades på individnivå och är den näst högsta noteringen på 2000-talet. Högsta noteringen lyder på 14 000 ex vilket noterades på Kråkudden den 10 december 2011.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ad Torslandaviken 4.8 (Ola Wennberg m fl).
En observation som stämmer väl in i mönstret med tidigare fynd. Det är sommartid, från slutet av juni till början av augusti, som de flesta skräntärnor observeras i Göteborgsområdet. Av de 25 fynd som har gjorts sedan 1990 har 20 fynd gjorts under perioden 18.6–12.8, varav lite drygt hälften i juli. Av övriga fynd är fyra från maj och ett från september.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ad Torslandaviken 30.5–6.6 samt 2 ad samma lokal 3.6 (Christer Fält m fl). 1 1K Torslandaviken 26.8 (Per Lundgren).
Under de senaste åren har det varit magert med rapporter gällande svarttärnor i området och förra året saknades observationer helt. Därför är det glädjande att arten återigen finns med i rapporten även om det inte är riktigt i nivå med hur det såg ut för ett tiotal år sedan. Framförallt så saknas fynd från Kråkudden, vilket möjligen hör ihop med sämre bevakning jämfört med tidigare år.
Stefan Svanberg
Häckningar: 1 par Dannekroksholmarna, Hönö (Bengt Karlsson).
Ett par inledde häckning på Dannekroksholmarna, men tyvärr försvann sedan fåglarna från lokalen. Detta var i samma område som ett par häckade eller gjorde häckningsförsök under åren 2011–2013. Förhoppningsvis kommer de tillbaka 2016 med bättre framgång.
Stefan Svanberg
Häckningar: 21 par Lilla Donsö, Gbg:s södra skärgård 21.6 (Gösta Olofsson).
Fjärde året i rad som vi har häckande kentsk tärna i Göteborgs rapportområde. Lokalen är dock ny och möjligen är det fåglarna som förra året häckade på Lerholmen utanför Saltholmen som har flyttat på sig. Det saknades även rapporter om häckande skrattmåsar på Lerholmen i år så möjligen har det varit störningar i området eller så har fåglarna flyttat på sig av andra skäl. Huruvida årets häckningar var lyckade eller ej är osäkert då uppgifter saknas. Tyvärr verkar häckningar helt uteblivit på Kråkholmen, Hönö, där arten annars har häckat de tre senaste åren.
Stefan Svanberg