Rovfåglar

Det blev ett spännande rovfågelår, där antalet röda glador fortsätter öka, liksom fynd av stäpphök. Vårt andra fynd av eleonorafalk sågs dra in över rapportområdet från nordsidan Nordre älv. I övrigt kunde även aftonfalk noteras och antalet obsar av lärkfalk vid Hårssjön i maj var rekordhögt. Våra pilgimsfalkar fortsatte att häcka i området.
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Kåhögsberget, Partille 23.5 (Erik Wallentin). 1 ad hane varnande Stora Tjärnet, Kållered 29.7 (Bengt Hallberg).
Utöver dessa två fynd med häckningskriterier finns regelbundna observationer från 6–7 lokaler. Som vanligt kommer endast ett fåtal observationer av bivråkar in under häckningstid.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex Björketorp 15–16.1 (Annika Niering). 1 ex str N Brudarebacken 26.2 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Södra Guldheden 26.2 (Fredrik Tebelius). 1 ex Sagsjön, Kållered 10.3 (Ove Ferling). 1 ex str N Mölnlycke 18.3 (Christer Fält). 1 ex str NV Välen – Björnekulla 4.4 (Hans Börjesson, Uno Unger m fl). 1 ex Torslandaviken 11.4 (Karin Magnander). 1 ex str Hårssjön 16.4 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 2K Smedstorps ängar, Björketorp 19.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex str O Länsmansgården 20.4 (Stefan Svensson). 1 ex Lagmansholmen, Säve 22.4 (Fredrik Lindqvist). 1 ad str S Hårssjön 23.4 (Ove Ferling m fl). 1 ex str NO Mölnlycke 5.5 (Christer Fält m fl). 1 ex Hårssjön 10.5 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex str N Välen 19.5 (Roland Berndtsson). 1 ex Rådasjöns naturreservat 28.5 (Fredrik Andersson). 1 ex Biskopsgården 13.6 (Stefan Svensson). 1 ex Hårssjön 14.6 (Ove Ferling m fl). 1 ex Björketorp 14.7 (Peter Ekelund). 1 ex Änggårdsbergen 3.8 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex str SO Solängen, Mölndal 13.8 (Lars Eric Rahm). 1 ad Vargö, Gbg:s södra skärgård 16.8 (Jan Mogol). 1 ex Trädet, Säve 23.8 (Magnus Persson). 2 ex Smedstorps ängar, Björketorp 29.8 (Elon Wismén). 1 ex Hjälmbacken, Björketorp 19.9 (Elon Wismén). 1 ex str SO Slottsskogen 8.10 (Hans-Erik Hermansson). 1 2K+ str SV Skällsjöåsen, Landvetter 14.10 (Martin Oomen). 1 ex Hökälla 17.10 (Ragnar Gustafsson). 1 ex str SO Öxnäs 31.10 (Benga Ragnewall).
Den röda gladan är en av de arter som har en positiv trend i landet och är på många håll etablerad som häckfågel i södra Sverige. Som närmast häckar den i Halland, Västergötland och Bohuslän. Den kan häcka helt i anslutning till mänsklig bebyggelse så förmodligen är det bara en tidsfråga innan även vi har häckande glador i vårt rapportområde.
Per Björkman
Häckning: Fynd under häckningstid: 1 ex Torslandaviken 6.6 (Mats Bjersing). 1 ex Askesby, Säve 5.7 (Lennart Larsson). 1 ex Säve 20.8 (Bo Brinkhoff m fl).
Tre sommarfynd finns för i år vilket så klart är intressant att notera och det är inte varje år som det görs. Havsörnarna fortsätter att etablera sig som häckfågel i närliggande landskap.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Hårssjön (Jan-Åke Noresson m fl). 1 par Gullö, Säve (Peter Strandvik m fl). Troliga häckningar: 1 par Björlanda skjutfält (Karin Magnander). Ytterligare 1 par Hårssjön (Leif Andersson m fl). 1 par Hökälla (John Thulin m fl). 1 par Sagsjön (Christer K. Andersson m fl). 1 par Kvillehed (Elon Wismén m fl). 1 par Stora Oxhagen (Peter Strandvik m fl).
Vi fortsätter att ha en stabil population av bruna kärrhökar i området. Längs Nordre älv finns upp till fyra par, Hårssjön hyser troligen två par och vid Sagsjön i Mölndal häckar stadigt ett par. Därutöver finns ytterligare något eller några par på Hisingen.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Björlanda skjutfält 19–25.4 (Stanley Mattsson m fl).
En av årets sensationer var att ett par blå kärrhökar gjorde ett kort försök till häckning på norra Hisingen. Hanen var färgmärkt och kunde därför konstateras härröra från de Västfrisiska öarna i Holland. Han hade sommaren innan gjort ett häckningsförsök vid Tjolöholm i Kungsbacka kommun. Tyvärr verkade det inte som paret "fick till det" på riktigt, möjligen blev det konkurrens från bruna kärrhökar i området. För mer information se artikel i FpV nr 2 2016.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K Rörö 15.8 (Josua Smedberg). 1 1K str S Brudarebacken 2.9 (Jan-Åke Noresson). 1 ad hane Öxnäs 4.9 (Bo Brinkhoff m fl). 1 1K Torslandaviken 5.9 (Magnus Persson m fl). 1 1K str S Brudarebacken 19.9 (Conny Palm m fl). 1 1K Öxnäs 19.9 (Karin Magnander).
Trenden i landet är ökande för stäpphöken och årets sex fynd är det näst högsta för vårt rapportområde. Endast 2011 gjordes fler fynd, då nio fåglar sågs. Fyndbilden mellan dessa år är mycket snarlik. Merparten fynd utgörs av ungfåglar och därutöver ett till två fynd av adulta individer. Tidsmässigt är fynden samlade från slutet av augusti till slutet av september.
Per Björkman
Samtliga: 1 honf Kungsladugård 7.10 (Jan Mogol). 1 1K Kungsladugård 9.10 (Jan Mogol).
Två fynd gjordes av obestämd stäpp-/ängshök i år, troligen rörande samma individ. Med tanke på den sena tidpunkten ligger det nära till hands att anta att det rörde sig om stäpphök. Endast fåglar där blå kärrhök helt kunnat uteslutas publiceras.
Per Björkman
Vinter: 15–18 ex under januari–februari och 10–12 ex under december.
Höga antal: 22 ex str S Kungsladugård 18.10 (Jan Mogol). 19 ex str S Landvetter 14.10 (Martin Oomen).
Tidigt höstfynd: 14.8 Angered (David Klingberg).
Två höga dagssummor noterades under hösten, faktum är att det är de två högsta antalen som går att finna Göteborgs rapportområde. Även höstens första obs är anmärkningsvärt tidig. I övrigt ser det normalt ut för fjällvråkarna i rapportområdet.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K Gullö, Säve 4.2 (Lars Gustafsson). 1 3K+ Lillhagsparken 26.2 (John Thulin). 1 ex Nolviks kile, Björlanda 22.11 (Tommy Johansson).
I år stannade antalet fynd av kungsörn på tre och de är fördelade på två under vinter och ett under sen höst vilket är helt normalt för området. 2014 gjordes hela sju fynd men annars brukar antalet fynd ligga mellan ett och fem.
Per Björkman
Häckningar: 6 par i Härryda kommun.
Rapporter finns om att hela sex par skred till häckning i år. Ett par sågs bygga nytt bo i samma tall för tredje året i rad. Hur framgångsrika gjusarna var med häckningen är svårt att säga men i ett av bona kunde dunungar konstateras. Observationer av ytterligare någon eller några gjusar i lämplig biotop under häckningstid finns också, så det ser ljust ut på gjusfronten i rapportområdet.
Per Björkman
Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1–2 par Galterö (Robert Ennerfelt m fl). 2 par Vrångö (Tina Widén, Gösta Olofsson). 1 par Brustholmarna. 1 par Stora Lyngnskär, Styrsö. 1 par Sjumansholmen. 1 par Fjordholmen. 1 par Kungsö. 1 par Lökholmen. 1 par Smögholmen. 1 par Värsholmen. 1 par Saltkälen. 1 par Östra holmen, Donsö. 1 par Rivö (samtliga Gösta Olofsson). Övriga Göteborg: 1 par Gullö, Säve (Lars Gustafsson m fl). 1 par Sävenäs (Ulf Hedlund m fl). 1 par Hökälla (Per Lundgren m fl). 1 par Trädet, Säve (Bo Brinkhoff). Norra skärgården: 1 par Fotö (Hans Zachrisson).
Södra skärgården håller ställningarna vad gäller tornfalksbeståndet. I övrigt saknas tyvärr rapporter från ett antal kända lokaler, men häckningsutfallet verkar ändå relativt gott. 19 inrapporterade par är i nivå med 2011–2012 års resultat och en ökning på fem par från i fjol.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K Hyppeln 30.8 (Thomas Karlsson).
Årets fågel är det sjätte fyndet av aftonfalk under 2000-talet i rapportområdet och det tionde totalt. Under slutet av augusti skedde en mindre invasion av unga aftonfalkar i södra Sverige och även vi fick ta del av den. Det senaste fyndet av aftonfalk var en fågel som sågs på Brudarebacken i oktober 2014, och innan dess gjordes ett fynd 2012 på Björkö i maj.
Per Björkman
Samtliga: Vår: Under perioden 8 april – 27 maj gjordes 20 fynd av 20 ex. Sommar: 1 ex Smithska udden 9.6 (Karl-Olof Johansson). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 25.6 (Kristian Thisted). Höst: Under perioden 18 augusti – 17 november gjordes 92 fynd av 114 ex.
En relativt normal fördelning av fynd under året, både antalsmässigt och tidsmässigt. Två fynd under juni är anmärkningsvärt för vårt rapportområde. I Sverige häckar stenfalkarna från Dalarna och norrut, men några par har även häckat på Öland och i Närke under senare år.
Per Björkman
Samtliga: Fynd under häckningstid: 4 ad Hårssjön 9.5–24.6 (Leif Bergendal m fl). Vår: Under perioden 1 maj – 17 juni gjordes 16 fynd av 21 ex. Höst: Under perioden 2 juli – 7 oktober gjordes 52 fynd av 55 ex.
Mycket intressant är att upp till fyra adulta falkar observerades under i stort sett hela maj–juni vid Hårssjön. Tyvärr försvann fåglarna den 24 juni och nästa lärkfalkobs från lokalen är från den 30 juli, så någon häckning skedde nog aldrig. Men det är läge att hålla utkik efter varnande falkar och lyssna efter ropande ungar under kommande somrar vid denna lämpliga lokal.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K Gullö, Säve 20.9 (Lars Gustafsson).
Andra fyndet av eleonorafalk i Göteborgs rapportområde. Fågeln sågs jaga insekter på sydsidan av Nordre älv och upptäcktes först över Runsvallen norr om älven. Observatören kunde sedan se fågeln försvinna söderut över Hisingen. Det tidigare fyndet av arten gjordes på Vinga den 1 oktober 2006.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K Kråkudden, Hönö 3.3 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K Galterö 5.11 (Göran Gustavsson m fl).
Liksom 2014 gjordes två fynd av jaktfalk i området och som vanligt är det i kustbandet som fåglarna ses. Tidsmässigt är det två normala fynd, fördelade på ett under vintern och ett under hösten.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Göteborgs gasklocka. 1 par Mölndals kommun.
Båda våra pilgrimsfalkspar fanns på plats där de häckat de senaste åren och i det ena fallet påbörjades en häckning, men tyvärr misslyckades den. Även det andra paret verkar ha blivit störda i ett initialt skede av häckningen och övergav därför lokalen.
Per Björkman