Lärkor–strömstare

Det går fortsatt dåligt för trädlärkan vars vemodiga drillande nu börjar bli en riktig sällsynthet i området. Tyvärr rapporteras även häckande backsvalor allt mer sällan och i allt lägre antal. Bland de mer positiva fynden återfinns hela tre engelska sädesärlor, två vattenpiplärkor, en större piplärka och några berglärkor som återigen fanns stationära kring Torslandaviken under hela vinterhalvåret.
Fynd under häckningstid: 3 ex (1 ex sj) Nödsjön, Vättlefjäll 9.3–18.4 (Lars Erik Norbäck). 2 ex (1 ex sj) Rambo mosse 19.3–19.4 (Magnus Rahm m fl). 2 ex sj Brudarebacken 27.3–12.8 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex sj Änggårdsbergen 4.5 (Andreas Wendt).
Vinter: Januari–februari: 1 ex str Sandvik, Torslanda 21.2 (Christer Fält). 6 ex str S Vargö 22.2 (Jan Mogol). December: 1 ex Välen 2.12 (Uno Unger).
Inga konstaterade häckningar och med sjungande fåglar på enbart fyra lokaler fortsätter tyvärr artens stadiga minskning i området och vi har nu nått en all time low. Även antalet observationer av sträckande fåglar under vår och höst var i år klart lägre än normalt.
Elis Ölfvingsson
Fynd under häckningstid: Ca 140 sjungande hanar.
Som vanligt konstaterar vi att denna uppskattning av det totala antalet sjungande sånglärkor under häckningstid är ett trubbigt redskap för att följa artens bestånd i området. Även om det redovisade antalet, som är nästan identiskt med förra årets, alltså knappast motsvarar antalet häckande par så tror vi att det finns en viktig poäng i att fortsätta presentera arten här. Sånglärkan fortsätter att minska i stort sett i hela landet och detta är ett sätt att inspirera till fortsatt värdefull rapportering. Sedan vi började sammanställa och publicera antalet sjungande hanar 2010 har vi dock, föga förvånande på så kort tid, ännu inte kunnat se några tydliga tecken på vare sig någon ökning eller minskning i området.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 3 ex Torslandaviken 1.1–19.4 (Anders Kronhamn m fl). 1 ex Välen 5–6.4 (Uno Unger m fl). 3 ex Torslandaviken 24.10–31.12 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Brudarebacken 27.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Hummerviken, Öckerö 1–2.11 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex str S Brunnsparken 10.11 (Kristoffer Nilsson).
Ett ganska bra år för berglärkan och för fjärde vintern i rad fanns övervintrande fåglar i området kring Torslandaviken. Dessa fåglar, som likt tidigare vintrar huvudsakligen rörde sig mellan Torslanda golfbana och Mudderdammen, sågs regelbundet under såväl årets första som sista månader även om det tidvis var ganska långt mellan observationerna.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: Ca 15 par Hökälla (Leif Carlsson m fl). Ca 50 par Skällared, Landvetter (Martin Oomen). Ca 10 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Aktiv koloni Torslandaviken (Jesper Nilsson m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: Hultet, Björketorp (Elon Wismén). Smedstorps ängar, Björketorp (Martin Oomen m fl). Björröd, Landvetter (Kristian Thisted m fl). Bråta, Råda (Elon Wismén).
Det är ganska skralt med rapporterade backsvalehäckningar 2015 och inte ens från en så välbesökt lokal som Torslandaviken finns några tillförlitliga uppgifter om antalet häckande par. Det står hur som helst klart att kolonin i Angeredsverken har minskat och troligen gäller detta antalet par som skridit till häckning i Torslandaviken också. Arten minskar nationellt och troligen så även hos oss. Vi hoppas dock att det ännu finns många backsvalepar som inte letat sig in i statistiken i år, men för att veta säkert uppmanar vi till noggrannare rapportering nästkommande år!
Elis Ölfvingsson
Sena fynd: 1 ex str Torslandaviken–Sandvik 24.10 (Per Lundgren m fl).
Den 24 oktober sågs en ladusvala sträcka förbi Arendalsudden i Torslandaviken och en dryg timme senare sågs vad som bedöms som troligen samma individ vid Sandvik. Detta är ett sent fynd, normalt sett finns inga svalor kvar i området senare än mitten av oktober, men inte helt exceptionellt.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex Välen 18.5 (Andreas Eriksson m fl).
Områdets första säkerställda fynd av denna ovanliga hybrid hittades och fotograferades i Välen den 18 maj. Nationellt sett görs några enstaka fynd varje år av skådare som ser en ladusvala med ljus övergump och tänker rostgumpsvala innan polletten trillar ner.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 11.10 (Magnus Persson).
Områdets 33:e fynd utgörs av en fågel som sågs kort på Mudderdammen i Torslandaviken under finfin storpipstid. Arten har under senare år gått från att ha varit en mycket sällsynt gäst (6 fynd på hela 1900-talet!) till en mer regelbunden förbiflyttare som noterats med 1–4 ex årligen sedan 2002. En förkrossande majoritet av fynden är gjorda under perioden slutet av september till mitten av oktober.
Elis Ölfvingsson
Vår: 2 ex Näset 9.5 (Karl-Olof Johansson).
Höst: Totalt 23 ex under perioden 28.8–3.10.
Månadsfördelning: Augusti 4, September 18, Oktober 1.
Vårfynd av rödstrupar är ovanliga och görs inte varje år, så årets observation om 2 ex är anmärkningsvärd. På hösten är arten som bekant betydligt talrikare i området och årets 23 ex är, efter två fantastiska år med 50 respektive 69 ex, en tillbakagång till ungefär de nivåer som arten legat på under större delen av 2000-talet.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex Galterö 5.1–25.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Torslandaviken 21–22.11 (Christer Fält m fl).
Två fynd är med tanke på senare års förekomst ett ganska förväntat resultat. Arten har under senare år minskat betydligt jämfört med det tidiga 2000-talet då betydligt fler individer övervintrade i Sverige.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 10–15 par Torslandaviken (Lars Persson m fl). Troliga häckningar: 1 par Lilla Oxhagen, Hisingen (Tommy Järås). Fynd under häckningstid: 1 ex Välen 5.6 (Hans Börjesson). 1 ex Stora Amundö 11.6 (Ove Ferling). 2 ex Stora Oxhagen, Hisingen 11.6 (Lars Persson). 1 ex Rya skog, Hisingen 11.6 (Fredrik Larsson). 2 ex Bredungen, Hisingen 23.6 (Stefan Mattsson).
Sena fynd: 1 ex str S Hyppeln 4.10 (Roger Eskilsson).
Som vanligt är det framför allt i Torslandaviken som fynd tydande på häckning görs, men beståndet här är ganska svårt att uppskatta med rådande rapportunderlag. Troligen ligger detta lilla bestånd stabilt på drygt 10 par. Från de tidigare kända häckningsområdena längs älvstränderna är det än svårare att uttala sig, då endast sporadiska observationer föreligger. Troligt är att enstaka par ändå häckar på lokaler som Stora och Lilla Oxhagen, Bredungen etc. Fler och noggrannare rapporter rörande misstänkt häckande gulärlor vore uppskattat då det är av stort intresse att följa denna i södra Sverige sällsynta och lokala häckfågel!
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 1 par Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång (Ingemar BE Larsson m fl). 1 par Lärjeåns dalgång, Hjällbo (Peter Keil m fl). 1 par Mölnlycke fabriker (Pär Lydmark m fl). 1 par Kulturhuset, Mölnlycke (Elon Wismén m fl). 1 par Kärralunds camping (Jan-Åke Noresson m fl). 1 par Grevedämmet, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: Rapporterad med häckningskriterier från ytterligare 18 lokaler.
Vinter: Januari–februari: 1 ex Säveåns mynning – Gullbergsvass – Fattighusån 3.1–7.2 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 ex Nya Varvet 5.1 (Lars Ferm). 2 ex Ryaverket, Hisingen 6.1–9.2 (Per Björkman m fl). 1 ex Lillhagsparken, Hisingen 18.1 (Kåre Ström m fl). December: 1 ex Mölndalsån, Mölndal 15–29.12 (Ove Ferling m fl).
Sex konstaterade häckningar och frekventa observationer på ett relativt stort antal ytterligare lämpliga häckningslokaler tyder på att arten är stabil i området. Antalet vinterfynd är i linje med senare år, eventuellt fanns det lite fler forsärlor än normalt kvar under årets första månader.
Elis Ölfvingsson
Vinter: Januari–februari: 1 ex Nya Varvet 17.2 (Fredrik Andersson). December: 1 ex Partille centrum 3.12 (Erik Wallentin). 1 ex Gunnesby, Säve 31.12 (Magnus Lundström).
Fynd under vintermånaderna görs inte varje år, men för andra året i rad gjordes hela tre vinterfynd.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 honf Torslandaviken 10–11.4 (Ola Wennberg m fl). 1 hane Välen 27.4 (Eva Åkesson m fl). 1 3K+ hona Torslandaviken 4.5 (Christer Fält).
Med undantaget gamla hanar är det i många fall svårt, i vissa dräkter ibland närmast omöjligt, att säkert bestämma engelska sädesärlor. Hybrider mellan nominatrasen alba och den västliga rasen yarellii förekommer relativt frekvent då raserna samhäckar mer eller mindre regelbundet i bl a södra Norge. Efter ytterligare diskussioner har vi tagit beslutet att fortsätta på inslagen linje och publicera väldokumenterade fåglar som observeras inom normal flyttperiod och där inga karaktärer som tyder på inslag av gener från alba kan ses. Detta alltså även om det ibland inte med hundra procents säkerhet går att utesluta hybrider. Vi tror att fyndstatistiken på detta sätt blir mest rättvisande. Mot bakgrund av detta, och med tanke på att ny kunskap kan leda till att vissa fynd måste omprövas, vill vi poängtera att det är viktigt att så noggrant som möjligt dokumentera alla misstänkta engelska sädesärlor, gärna med foto. Årets tre fynd är ett mycket bra resultat och det är faktiskt de första fynden i området sedan 2011.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 1 par Lärjeåns dalgång, Hjällbo (Peter Keil). 1 par Rya damm, Härryda (Elon Wismén m fl). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Stig Carlsson m fl). Troliga häckningar: 1 par Grevedämmet, Mölndal (Anders Hansson m fl). Fynd under häckningstid: Fynd finns från Mölnlycke fabriker (Christer Fält m fl), Forsåker, Mölndal (Kåre Ström), Lackarebäcken, Mölndal (Kristofer Strandberg) och Kvastekulla, Partille (Lennart Strömberg).
Arten uppvisar en stabil trend i rapportområdet, som vanligt med enstaka konstaterade häckningar i anslutning till vattendragen Lärjeån, Säveån och Mölndalsån.
Johan Svedholm