Hönsfåglar Galliformes

FASANFÅGLAR Phasianidae
Samtliga: 1 ex Bråtaskogen, Råda 5.10 (Pär Lydmark).
Ett anmärkningsvärt fynd, som föranleddes av en felnavigering under en orienteringstävling! Järpen är mycket sällsynt i rapportområdet och med årets fynd föreligger endast sju fynd totalt. Tvärtemot vad man kanske kunde förvänta sig var detta det första fyndet i Härryda kommun, tidigare finns fynd från Mölndal, Vättlefjäll, Lärjeån, Svankällan (2 fynd!) samt det mer oprecist angivna förstafyndet från 1883 som endast är noterat som "Göteborg" – en fågel som teoretiskt sett skulle kunna vara skjuten utanför rapportområdet.
Johan Svedholm
Samtliga: Spelplatser: En i Landvetter med 3–4 tuppar (Erik Edvardsson) och en i Härryda med 2 tuppar (Johan Svedholm m fl). Häckningar: Bo med ägg i Partille (Lars Nygren), höna med kycklingar i Landvetter (Johan Svedholm) och höna med kycklingar i Björketorp (Mats Eriksson). Övriga fynd: Utöver ovanstående rapporterades totalt ca 30 exemplar varav 1 ex i Sandsjöbacka, 4 ex på 3 lokaler i norra Partille/Angered, 3 ex på 2 lokaler i södra Partille, 19 ex på ca 6 lokaler i Landvetter, 1 ex i Härryda och 1 ex i Björketorp. Spår i form av spillning rapporterades på ytterligare 2 lokaler i Vättlefjäll, 1 lokal i norra Partille/Angered, 3 lokaler i södra Partille och 1 lokal i Landvetter.
Totalt uppemot 50 tjädrar, med reservation för enstaka dubbelräkningar, inklusive två aktiva spelplatser och tre konstaterade häckningar gör 2019 till ett rekordår med god marginal. Tidigare rekord är så färskt som 2017 då 30 tjädrar rapporterades. Troligen är det ingen uppgång i tjäderstammen som resulterat i denna fenomenala siffra utan snarare den inventeringsverksamhet som bedrivits i Landvetter i samband med olika infrastruktur- och exploateringsprojekt. I övrigt kan konstateras att tjäderstammen framhärdar i samtliga kända områden, glädjande nog inklusive Sandsjöbacka där inga tjädrar rapporterats sedan 2015, åtminstone inte i "vår" del av skogsområdet. Historiskt har tjädern emellertid haft en ännu vidare utbredning i vårt rapportområde. Under början av 1900-talet var Västkusten återigen fullt beskogad efter att så gott som all skog längs kusten utplånats i samband med bete och svedjebruk under 1600–1800-talen. Då lär tjädern bland annat ha förekommit i Rödbo på norra Hisingen, något som idag känns avlägset. Exempelvis observerades arten tillsammans med orre på Sotås vid Rönning under 1920-talet, men i början av 1940-talet lär tjädern varit försvunnen från norra Hisingen (Dobritz, J. & Axelsson, J. 1990. Rödbo hembygdsbok. Kungälv).
Johan Svedholm
Samtliga: 1 hona Lommatjärn, Björketorp 26.1 (Johannes Löfqvist). 1 ex Svedåsen, Landvetter 1.4 (Ragnar Seldén). 1 hane sp Vättlefjäll, Angered 19.4 (Daniel Frederiksen m fl). 1 hane sp Abborrtjärnen, Landvetter 26.4 (Erik Edvardsson). 1 hona Vättlefjäll, Angered 4.5 (Daniel Frederiksen m fl). 1 ex Flatetjärn, Landvetter 12.5 (Ragnar Seldén). 2 ex sp Vättlefjäll, Angered 13.5 (Daniel Frederiksen). 1 ex Bugärde, Härryda 20.5 (Oskar Kullingsjö). Dessutom ett fynd av spillning vid Skatte mosse, Björketorp 25.12 (Johannes Löfqvist).
Åtta orrfynd är ett mediokert resultat men ändå en uppryckning jämfört med de senaste åren, och särskilt glädjande är att spel noterats i Vättlefjäll för första gången sedan 2012. Spillningsfyndet i östligaste Björketorp visar att orrar rör sig i området där spel noterades 2018, men uppgifter gör gällande att själva spelplatsen sannolikt ligger i Bollebygds socken (Martin Oomen).
Johan Svedholm
Samtliga: 3 ex Lärjedalens golfbana 24.11 (Magnus Kinell).
Ett fynd av förmodat utsatta fåglar. Rapphönan förekommer nu mycket sporadiskt i rapportområdet, och då sannolikt uteslutande i form av fåglar utplanterade för jaktändamål.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex sp Torslandaviken 15.6 (Christer Fält m fl). 1 ex sp Hökälla 16–17.6 (Andreas Svensson m fl). 1 ex sp Öxnäs 24.6 (Benga Ragnewall). 1 ex Backered, Rödbo 9.8 (Tom Ekman).
Fyra vaktlar får anses som ett hyfsat utfall, arten fluktuerar kraftigt mellan åren och årssummorna har under 2000-talet varierat mellan 0 och 15 exemplar. Som vanligt dominerar fynd från Hisingens jordbruksbygder och Torslandaviksfyndet är i den kontexten lite udda.
Johan Svedholm