Tranfåglar Gruiformes

RALLAR Rallidae
Häckningar: 1 par Torslandaviken (Håkan Sjöberg). Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ca 20 revir, varav 3 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 14 ex på 7 lokaler. December: Sammanlagt 12 ex på 9 lokaler.
Vattenrallen uppträdde år 2019 ungefär på samma nivå som de senaste åren. Populationsuppskattningarna är något osäkra, framför allt med tanke på artens diskreta vanor, vilket delvis kan förklara att antalet revir svänger en del mellan åren. Sannolikt är mellanårsvariationerna ändå inte obetydliga, och inte minst faktorer så som milda respektive hårda vintrar torde påverka beståndet.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 1 par Brudarebacken (Lennart Hjalmarsson m fl).
Övriga fynd: 1 ex sp Bolstensdammarna 11–16.7 (Mats Raneström m fl). 1 ad Lottkärr, Torslanda 1.9 (Mathias Theander).
Bara två spelande kornknarrar är relativt lite för området, men å andra sidan konstaterades en häckning då sex ungar fotograferades vid Brudarebacken i slutet av juli. Senast en häckning kunde konstateras var 2005, också då vid Brudarebacken. 2019 gjordes även ett höstfynd vilket inte heller hör till vanligheterna.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex sp Hökälla 13–21.6 (John Thulin m fl). 2 ex sp Gullö, Säve 18–20.6 (Anders Hansson m fl). 1 1K Välen 25.8–2.9 (Stefan Andersson m fl).
Den småfläckiga sumphönan uppträder i Göteborgsområdet regelbundet med enstaka exemplar så gott som årligen. Årets tre spelande hanar i juni och en rastande ungfågel i augusti/september är ett helt normalt utfall.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: Sammanlagt 15 par. Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare ca 12 revir.
Vinter: Januari–februari: 27 ex på 10 lokaler, varav 14 ex i Slottsskogen. December: 18 ex på 5 lokaler, varav 12 ex i Slottsskogen.
Totalt uppskattningsvis 27 revir är något lägre än de senaste årens resultat, till exempel var motsvarande antal 42 för två år sedan. På längre sikt ser vi dock en stabil population som pendlar omkring 30 häckande par. Även i övrigt var uppträdandet högst normalt.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 2–3 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). 5–6 par Hökälla (John Thulin m fl). Minst 5 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).1 par Sagsjön, Kållered (Jan Tallnäs m fl). 1 par Stensjön, Mölndal (Jan Tallnäs m fl).
1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). Med minst 15 häckande par, på för arten klassiska lokaler, var 2019 ett helt normalt år för sothönan i Göteborgsområdet. Vi i RRK har dock våra misstankar om att rapportunderlaget knappast är heltäckande, fler par torde finnas i områdets många golfbanedammar och andra småvatten. En uppmaning till områdets golfande skådare att rapportera sothöns med häckningskriterier är således på sin plats!
Elis Ölfvingsson
TRANOR Gruidae
Häckningar: 1 par Fläskebotippen, Landvetter (Johannes Löfqvist m fl). 1 par Lilla Gungtjärn (Jerker Gustafsson). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 1 par Hårssjön (Lars Persson m fl). 1 par Vättlefjäll, Angered (Lars Erik Norbäck m fl). 1 par Smedstorps ängar, Björketorp (Stefan Persson m fl). 1 par Öxnäs (Camilla Ek m fl). 1 par Ragnhildsholmen (Richard Petersson m fl). 1 par Vällsjön, Råda (Elon Wismén). 1 par Hultet, Björketorp (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Kärrsjön, Härryda (John Thulin). 1 ex Häggsjön, Björketorp (Mats Eriksson).
Höga antal: 500 ex str Brudarebacken 18.9 (Jan-Åke Noresson m fl).
Vinter: 5 ex str SV Hökälla 3.1 (John Thulin). 1 ex Öxnäs 14–19.12 (Camilla Ek m fl).
Tranan förekommer i höga antal i området framför allt under sträcktider och årets toppnotering på 500 ex vid Brudarebacken i mitten av september är typisk. Under sommaren är arten betydligt fåtaligare och tranor förekommer då framför allt i områdets östra delar samt på norra Hisingen. Två konstaterade häckningar är ett bra resultat och sannolikt är det faktiska antalet häckande par något högre. Än mer sällsynt är tranan under vintern och årets decemberfynd är faktiskt det första någonsin i rapportområdet. Januarifyndet är blott det andra fyndet någonsin och dessutom det första vinterfyndet med fler än två exemplar.
Elis Ölfvingsson