Tranfåglar Gruiformes

RALLAR Rallidae
Häckningar: 1 par Björlanda skjutfält (John Fjörtoft Karlsen). Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ca 27 revir, varav 8 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 17 ex på 10 lokaler. December: Sammanlagt 14 ex på 8 lokaler.
En konstaterad häckning noterades under året då tre dunungar sågs vid Åleviken på Björlanda skjutfält den 27 juni. Naturligtvis speglar inte detta det häckande beståndet på något vis – artens undangömda leverne gör det mycket svårt att säkert konstatera häckningar. De 27 revir som noterades är då en lite bättre uppskattning, vilket visar på en för senare år stabil och historiskt sett relativt hög förekomst i området.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex sp Trollered, Säve 13–14.5 (Jon Håkansson m fl). 1 ex sp Sisjöns skjutfält 17–19.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex sp Gunnesby, Säve 25.5–5.6 (Karl Johan Bondeson m fl). 1 ex sp Kvibergsfältet 15–16.6 (Håkan Pleijel m fl).
Totalt fyra spelande kornknarrar under maj–juni är ett högst normalt resultat för området.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: Sammanlagt 24 par. Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare ca 10 revir.
Vinter: Januari–februari: 25 ex på 5 lokaler, varav 16 ex i Slottsskogen. December: 24 ex på 8 lokaler, varav 14 ex i Slottsskogen.
Uppskattningsvis 34 revir, inklusive 24 konstaterade häckningar, motsvarar senare års förekomst mycket väl. Rörhönan tycks ha en stabil population på drygt 30 häckande par i området och det är egentligen helt utan överraskningar som vi summerar 2018 års rörhöneskörd.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 5 par Hökälla (John Thulin m fl). 2 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). 4 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Ellinor Delin m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Anton Mangsbo m fl). 1 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Andreas Skyman).
Tolv konstaterade häckningar och ytterligare minst tre stationära par under häckningstid är lite lägre än vad vi kunnat redovisa på senare år. Sannolikt har detta huvudsakligen sin förklaring i bristande rapportunderlag, snarare än i någon faktisk minskning. Det kan ändå konstateras att antalet lokaler med häckande sothöns i rapportområdet inte är speciellt stort – majoriteten återfinns på de pålitliga lokalerna Torslandaviken, Hökälla och Balltorps våtmark med enstaka par spridda på ytterligare ett par lokaler.
Elis Ölfvingsson
TRANOR Gruidae
Häckningar: 1 par Eskilsby vad, Landvetter (Johan Karlström m fl). 1 par Hårssjön (Lars Persson m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm). 1 par Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist m fl). 1 par Fläskebotippen, Landvetter (Martin Oomen m fl). 1 par Öxnäs (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Lilla Gungtjärn (Jerker Gustafsson).
Höga antal: 590 ex str SV Brudarebacken 24.9 (Jan-Åke Noresson m fl).
Sena fynd: 2 ex str S Säveåns mynning 25.11 (Roger Eskilsson).
Två häckningar kunde konstateras under året då ruvande fåglar sågs vid både Hårssjön och Eskilsby vad. Tyvärr sågs inga flygga ungar på någon av lokalerna. Med ytterligare fem par rapporterade från lämpliga häckningslokaler – huvudsakligen i områdets östra delar – var 2018 ändå ett bra år för områdets tranor. Det är faktiskt inte varje år som vi kan redovisa säkerställda häckningar över huvud taget.
Elis Ölfvingsson