Tättingar Passeriformes

TÖRNSKATOR Laniidae
Häckningar: 1 par Eskilsby vad, Landvetter (Johan Karlström m fl). 1 par Torslandaviken (Christer Fält). 1 par Björlanda skjutfält (John Fjörtoft Karlsen). 1 par Snällemossarna, Landvetters flygplats (Elon Wismén). 1 par Hårssjön (Fredrik Andersson). 1 par Partille golfbana (Tobias Meyer). 1 par Göteborgs galoppbana, Björlanda (Hans Utterberg). 1 par Kippholmen, Björlanda (Bo Brinkhoff). 1 par Ängåsfältet, Välen (Hans Börjesson). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm). 1 par Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist). 1 par Högen, Hisingen (Tommy Järås).
13 konstaterade häckningar rapporterades i år vilket får betraktas som ett normalt utfall, då ytterligare några revir med lägre kriterier kommer till.
Per Björkman
Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 25–30 ex 1.1–12.4. Höst/vinter: Sammanlagt 30–35 ex 16.9–31.12.
Fullt normala antal både under våren och hösten. Vad man kan tycka är att varfåglarna drog norröver relativt tidigt, det är inte ovanligt att några fåglar stannar en bit in i maj men så var tydligen inte fallet i år.
Per Björkman
GYLLINGAR Oriolidae
Samtliga: 1 ex sj Slottsskogen 16.5 (Tina Widén). 1 ex sj Kobbehall, Askim 20.5 (Markus Lagerqvist). 1–2 ex Tullare Hög – Rödbomotet, Hisingen 29.5–2.6 (Sofie Jonasson m fl). 1 2K sj Vällsjön, Råda 30.5 (Elon Wismén m fl). 1 2K sj Balltorp, Mölndal 1.6 (Stefan Svanberg m fl).
Ta-da! Med fem fynd slår vi sommargyllingsrekord i rapportområdet. Så sent som förra året gjordes fyra fynd, så vi har en positiv utveckling av arten. Sommargyllingen får därmed betraktas som en årlig gäst hos oss i Göteborg.
Per Björkman
KRÅKFÅGLAR Corvidae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Troliga häckningar: 1 par Höga Svedjan, Björketorp 2.4 (Martin Oomen). 1 ex sj Berttjärn 30.7 (Lennart Rönnblad).
Utöver de två möjliga häckningarna finns observationer av 1–2 fåglar vid ytterligare sex lokaler under april–juli i rapportområdet. Det innebär att årets resultat får betraktas som normalt, trots det låga antalet inrapporterade par.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex Gullö, Säve 18.4 (Tommy Järås). 1 ex Torslandaviken 26.4 (Magnus Persson). 1 ex Öckerö 5.5 (Bengt Karlsson). 1 ex Hyppeln 11.5 (Roger Eskilsson m fl).
Efter några år med stationära svartkråkor får vi nöja oss med endast fyra fynd av svartrockar i rapportområdet. Tidsmässigt är fynden väl samlade under våren och som brukligt sågs alla fåglar i områdets västra delar.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Gullö, Säve (Tommy Järås).
Övriga fynd: 1 ex Askimsviken 9.3 (Uno Unger).
Sedan några år har vi ett par med samhäckande svartkråka × gråkråka i Gullöområdet på norra Hisingen och i år sågs en ungfågel vid boet.
Per Björkman
SKÄGGMESAR Panuridae
Häckningar: Ca 4–5 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex Sudda, Hönö 6.4 (Bodil Nyström m fl). 1 ex Välen 19.4 (Hans Börjesson). 1 hane Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 30.4 (Staffan Sénby). 4 ex Kippholmen 8.8 (Bo Brinkhoff). 1 ex Hökälla 23.8 (John Thulin).
Höga antal: 20 ex Torslandaviken 25.9 (Birger Kaiser). 20 ex Torslandaviken 20.10 (Ulf Lindell).
I vanlig ordning är det Torslandaviken som gäller för häckande skäggmesar samt större antal utanför häckningsperioden. Antalet par är som vanligt besvärligt att fastställa men av häckningsperiodens observationer att döma bör det röra sig om åtminstone 4–5 par. Observationer gjordes på några andra platser i Göteborgsområdet men utan några häckningskriterier. Rimligtvis förekommer fler häckningar, men de är förstås relativt svårupptäckta.
Ola Bäckman
LÄRKOR Alaudidae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 ex (1 ex sj) Änggårdsbergen 5.4 (Martin Oomen). 1 ex sj Hassledalsbergen, Askim 7.4 (Magnus Levin). 1 ex Råberget, Råda 8.4 (Martin Oomen). 1 ex sj Rörö 28.4 (Elis Ölfvingsson). 2 ex sj Balltorps våtmark 30.4 (Jan Tallnäs). 1 ex sj Ersdalen, Hönö 4.5 (Daniel Laveson). 1 ex sj Balltorp, Mölndal 6.5 (Evamaria Ferm).
Trädlärkans kräftgång i området fortsätter. I år gjordes endast sporadiska observationer av sjungande fåglar och inga häckningsindicier noterades. Tyvärr stämmer detta väl överens med senare års trend.
Elis Ölfvingsson
Sjungande fåglar under häckningstid: Sammanlagt ca 106 ex sj.
Totalt rapporterades 106 sjungande sånglärkor under häckningstid – ett grovt mått på populationens storlek. Resultatet ligger i linje med tidigare år och är glädjande nog något högre än förra årets 96 drillande lärkor som då oroade oss lite efter flera års sjunkande trend.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 7 ex Torslandaviken 1.1–14.4 (Stig Carlsson m fl). 1 ex Öxnäs 20.1 (Mia Wallin m fl). 25 ex Torslandaviken 10.10–31.12 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex str O Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 12.10 (Staffan Sénby).
Ett uppträdande snarlikt vad vi vant oss vid under senare år, det vill säga med en övervintrande flock vid Torslandaviken under början och slutet av året samt ett par ströobservationer på andra lokaler. Vinterflocken vid Torslandaviken innehöll under oktober–december som mest 25 exemplar vilket utgör nytt antalsrekord för rapportområdet.
Elis Ölfvingsson
SVALOR Hirundinidae
Häckningar: Minst 1 par Hultet, Björketorp (Elon Wismén m fl). Ca 25 par Torslandaviken (Magnus Rahm m fl). Ca 50 par Vikans stenbrott (Peter Strandvik). Ca 20 par Hökälla (John Thulin m fl). Minst 90 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Björn Dellming m fl). Ca 10 par Bråta, Råda (Johan Svedholm m fl). Minst 10 par Rya damm, Härryda (Elon Wismén). Minst 35 par Skällared, Landvetter (Martin Oomen m fl).
En sammanräkning av ovan redovisade häckningar ger oss 242 häckande backsvalepar i Göteborgsområdet. Det stämmer ganska väl överens med tidigare års resultat, men det ska poängteras att antalsuppskattningarna från flera av lokalerna är osäkra. Det tycks i alla fall stå klart att kolonin i Angeredsverken, efter några års minskning, nu åter har ökat och det är nu områdets största koloni.
Elis Ölfvingsson
Sena fynd: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Fredrik Åstrand m fl). 1 ex Majorna–Stigbergstorget 10–15.11 (Adam Bergqvist).
Två novembersvalor i området hör sannerligen inte till vanligheterna, de flesta ladusvalorna försvinner från våra trakter innan mitten av oktober. Fågeln som sågs vid Stigbergstorget den 13 och 15 november, och dessförinnan i Majorna den 10 november, var snubblande nära att överta fenologirekordet från den rekordsena ladusvala som sågs den 16 november 2016 i Torslanda.
Elis Ölfvingsson
STJÄRTMESAR Aegithalidae
Samtliga: 1 ex Brudarebackens fågelmatning 20.1 (Ingemar BE Larsson m fl).
Stjärtmes av underarten europaeus har förutom observationerna 2017 inte noterats sedan 2004 i Göteborgsområdet.
Ola Bäckman
LÖVSÅNGARE Phylloscopidae
Sena fynd: 2 ex Torslandaviken 7.10 (Fredrik Bothén m fl). 1 ex Riskulla, Mölndal 18.10 (David Armini).
Det är numera helt normalt med enstaka lövsångare i början av oktober, men Mölndalsfyndet är mycket sent.
Johan Svedholm
Vinter: 1 ex Lappesand, Hönö 13.1 (Thomas Karlsson).
Som vanligt ett enstaka vinterfynd av vår, näst svarthättan, härdigaste sångare. Vinterfynd görs så gott som årligen, men ofta blir det inte fler än ett eller två per år.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Ganlet, Önnered 17.10 (Stefan Svanberg). 3 ex Vinga 18.11 (Roger Eskilsson m fl).
Tionde och elfte fynden i rapportområdet och under senhösten, som brukligt är. Det kanske kan betraktas som en aning uppfriskande att den totala Torslandaviksdominans som rått bland fynden tidigare, åtta fynd härrör härifrån, luckras upp en aning i och med årets fynd.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Jennyhill, Partille 19–22.9 (Bodil Nyström m fl). 1 ex Utbyfältet 19.9 (Patrik Larsson). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 24.9 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Hisingsparken 30.9 (Bo Brinkhoff). 1 ex Torslandaviken 7.10 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Slottsskogen 7.10 (Tina Widén m fl). 1 ex Sandvik, Torslanda 7.10 (Christer Fält). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 12.10 (Björn Zachrisson). 1 ex Ganlet, Önnered 17–18.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex. Ersdalen, Hönö 17.10 (Mats Raneström m fl).
Om någon runt millennieskiftet med myndig stämma deklarerat att: om 10–20 år kommer tajgasångaren (eller taigasångaren som vederbörande sannolikt hade sagt eftersom detta var artens namn i den gråa forntid detta scenario utspelar sig) att så gott som årligen ses i tvåsiffriga antal, ja då hade nog ögonbryn höjts, skrattsalvor ekat och tvångströjor förberetts. Men nu är det just detta som har hänt, arten är numera ett frekvent inslag under höststräcket och årets tio exemplar kan nog betraktas som relativt normalt. Tidsspannet för observationerna definierar ganska väl den period som arten brukar ses hos oss.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 17–18.11 (Christer Fält m fl).
Bergtajgasångaren har länge varit en het kandidat till "Next stop – Göteborg", och nu var äntligen tiden inne! Förstafynd för rapportområdet således, och en art som även nationellt är sällsynt och likt andra östliga vagranter har en utpräglat östlig fyndbild i landet. Tidpunkten är typisk, arten dyker upp senare hos oss än tajgasångaren och de svenska fyndens tyngdpunkt ligger i oktober–november.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex sj Slingan, Hönö 30.5 (Daniel Laveson).
Återigen ett mycket typiskt fynd av lundsångare, såväl sett till datum som lokal. Arten dyker hos oss oftast upp runt månadsskiftet maj/juni, och påfallande ofta i skärgården. Fyndet är det tjugoandra i rapportområdet.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Bovik, Björkö 25.10 (Peter Hamrén).
Fågeln sågs inte tillräckligt väl för att utesluta bergtajgasångare, vilket såhär sent på säsongen skulle kunna tänkas vara en möjlighet.
Johan Svedholm
RÖRSÅNGARE Acrocephalidae
Samtliga: 1 ex sj Torslandaviken 2–19.6 (Christer Fält m fl). 1 ex sj Rörö 27.6 (Bo Brinkhoff m fl).
Inklusive årets fynd föreligger nu elva fynd av detta diskreta men skönsjungande östliga russin i nattsångarkakan. Juni är högsäsong för arten, extremdatum för arten i rapportområdet är 23 maj och 1 juli, bortsett från när ett par häckade i Björlanda 2007 och sågs på platsen fram till den 10 augusti.
Johan Svedholm
Tidiga fynd: 1 ex sj Torslandaviken 5–6.5 (Christer Fält m fl).
Ett mycket tidigt fynd som utgör tangerat fenologirekord – tidigare rekord gäller en fågel i Slottsskogen den 5 maj 2004. Arten är mycket punktlig och brukar dyka upp bara några dagar senare (mediandatum för 2000-talet är 8 maj), men även små avvikelser är alltså mycket sällsynta.
Johan Svedholm
GRÄSFÅGLAR Locustellidae
Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 19 sjungande fåglar 4.5–13.7.
Återigen ett riktigt bottenår för gräshoppsångaren, och det verkar som att vi numera får vänja oss vid siffror av den här magnituden. Under 00-talet låg beståndet på runt 40–50 revir med rekordnoteringen 54 sjungande fåglar 2009.
Johan Svedholm
Komplettering: 1 ex sj Lexby, Björlanda 13–16.6 2015 (John Fjörtoft Karlsen).
I och med denna komplettering höjs årssumman 2015 till 2 fåglar och totalsumman i rapportområdet till 16 fynd.
Johan Svedholm
SYLVIOR Sylviidae
Sena fynd: 1 ex Arendalsudden 17–18.10 (Tina Widén m fl).
Ett rejält sent fynd, även om det finns ett par novemberfynd i rapportområdet tidigare. Arten lämnar oss vanligen under september.
Johan Svedholm
Tidiga fynd: 1 ex Utbyfältet 17.4 (Roger Eskilsson). 1 ex Torslandaviken 17.4 (Ola Wennberg).
Tangerat fenologirekord – ärtsångaren anlände tidigare än normalt till hela Sverige 2018. Likt andra tropikflyttare handlar det inte om några stora avvikelser – mediandatum för rapportområdet under 2000-talet är 23 april.
Johan Svedholm
KUNGSFÅGLAR Regulidae
Samtliga: 1 hane Hyppeln 5.4 (Roger Eskilsson). 1 ex Gröneviken, Björkö 5.4 (Kristoffer Lager). 1 ex Rya skog 6.4 (Mathias Theander). 1 hane sj Ängås, Göteborg 13.4 (David Armini). 1 ex sj Änggårdsbergen, Mölndal 15.4–11.5 (Per-Anders Svensson m fl). 1 ex sj Styrsö 15–16.4 (Andy Hultberg). 1 ex Brännö 21.4 (Linus Westlund). 1 ex sj Safjället, Mölndal 4.5 (Bengt Ottosson). 1 ex sj Delsjöområdet 19.5–24.6 (John Thulin m fl). 1 ex Majorna 7.10 (Anne-Catherine Ernehall). 1 ex Partille golfbana 12.10 (Tobias Meyer). 1 ex Ryd, Björkö 12.10 (Peter Hamrén). 1 ex Skår, Göteborg 14.10 (Johan Ander).
Ånyo ett rekord för arten på 13 fynd; det tidigare var 9 fynd 2016. Det är nog ingen vågad gissning att även detta rekord kommer att slås inom några år – arten uppvisar en fenomenal ökningstakt i södra Sverige och vi får nog räkna med att den redan häckar regelbundet i rapportområdet även om den nog i många fall undgår upptäckt då den ofta väljer att bosätta sig i mycket trivial skog som sällan besöks av ornitologer.
Johan Svedholm
STARAR Sturnidae
Samtliga: 1 1K Välen 22.10 (Göran Gustavsson m fl).
Det är sjätte året i rad som det görs fynd av rosenstare i rapportområdet. Välen, liksom Torslandaviken och Galterö är pålitliga lokaler för arten. Detta var det tredje Välenfyndet av rosenstare och det senaste tidsmässigt. De övriga två daterar till den 1 september 2016 och den 18 september 2002.
Per Björkman
Höga antal: 4 000 ex Torslandaviken 9.10 (John Thulin). 3 500 ex Torslandaviken 18.8 (Christer Fält).
Frånsett en notering om 10 000 rastade starar från Lagmansholmen den 22 april 1961 är detta de högsta antal som rapporterats i Göteborgs rapportområde.
Per Björkman
TRASTAR Turdidae
Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 222 ex 7.4–11.5. Höga antal: 20 ex Brudarebacken 18.4 (Jan-Åke Noresson m fl). Höst: 1 honfärgad Torslandaviken 6.10 (Christer Fält). 1 hane Änggårdsbergen 11.10 (Johan Ennerfelt). 1 1K Brudarebacken 11.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 2 1K honor Gula udden, Styrsö 16.10 (Andy Hultberg). 5 ex Torslandaviken 19.10 (Martin H Horny). 2 ex Brudarebacken 19–20.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 honfärgad Ersdalsviken, Hönö 21.10 (Magnus Rahm m fl).
Förra året skrev vi om ringtrastens ökning i rapportområdet under senare år och som för att accentuera detta slog 2018 till med ett brutalt vårrekord för arten. 222 ex är fruktansvärt många ringtrastar och det tidigare rekordet, en närmast mytisk siffra som vi mellan skål och vägg omtalat som "det oslagbara", på 170 vårfynd 1988 får nu se sig pulveriserat. Om man däremot väger in skådaraktiviteten i Göteborgsområdet 2018 jämfört med 30 år tidigare så är det förstås inte omöjligt, och kanske till och med troligt, att det reella antalet faktiskt var högre 1988. Hursomhelst, ett riktigt fint rekord, och på detta tillkommer en höstsumma som inte heller skäms för sig – även om det är en bit kvar till rekordet på 17 ex 2014.
Johan Svedholm
Fynd under häckningstid: 1 ex sj Yxsjön, Råda 12.6 (Mats Eriksson). 1 ex sj Delsjönäset 23.6 (Jan Krantz). 1 ex sj Snällemossarna, Landvetters flygplats 2.7 (Elon Wismén).
Höga antal: 1 010 ex str S Askimsviken 7.10 (Jan Mogol).
Vinter: Januari–februari: Ca 90 ex. December: Ca 61 ex.
Som vanligt ett fåtal fynd som tyder på häckning från rapportområdets östra delar. Arten har en nordlig/östlig tyngdpunkt i Sverige, och sydvästgränsen för dess häckningsområde tycks precis tangera vårt rapportområde. Antalet från Askimsviken är mycket högt, även om det har en bit kvar till rekordet på 2 680 ex sydsträckande vid Smithska udden i oktober 2004. Arten är i huvudsak nattsträckare, men under lämpliga förhållanden tycks sträcket kunna fortgå med hög intensitet en bit in på dagen. Vintersummorna är rejält höga både i januari–februari och i december, men arten är känd för att fluktuera i sitt vinteruppträdande.
Johan Svedholm
Vinter: 1 ex Stora Amundö 25.2 (Anton Kvarnbäck m fl).
Endast ett vinterfynd är ovanligt lite, och vi får gå tillbaka till 2013 för att hitta en lika mager utdelning. Med tanke på tidpunkten kanske detta snarast ska betraktas som en tidigt anländande vårflyttare.
Johan Svedholm
Vinter: 1 ex Djupedalsäng, Mölnlycke 20.1 (Clas Hermansson). 1 ex. Torslandaviken 11.12 (Ola Wennberg m fl).
Arten är knappt årlig under vintermånaderna, och årets resultat får ses som en normal utdelning.
Johan Svedholm
FLUGSNAPPARE Muscicapidae
Samtliga: 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 20.8 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Välen 1.9 (Silke Klick). 1 ex Hyppeln 2.9 (Roger Eskilsson m fl).
Endast tre blåhakar gör 2018 till det sämsta året för arten sedan 1999, då fynd helt uteblev. Detta kan jämföras med förra årets mer normala utdelning på nio vårfynd och fyra höstfynd. Att inga vårfynd gjordes är än mer anmärkningsvärt, arten är normalt betydligt talrikare under vår- än under höststräcket hos oss. Sannolikt påverkas våra fåtaliga förbisträckande blåhakar menligt av rådande väderläge under sträckperioden.
Johan Svedholm
Fynd under häckningstid: Ca 76 sjungande individer 30.4–1.7.
Lustigt nog exakt samma summa som förra året, men vad som kanske inte är lika lustigt är att näktergalen fortfarande är betydligt fåtaligare än för några år sedan. 43 av fåglarna har rapporterats från Hisingen, 18 från Norra skärgården och 12 från Södra skärgården. Däremot föreligger inga fynd från de andra, mer eller mindre pålitliga kärnområdena (Välen–Stora ån, Säveån och Lärjeån). Så sent som 2013 satt inte mindre än 12 näktergalar i Välen – Stora ån, så det är en påtaglig minskning som har inträffat. Minskningen är svår att förklara – de biotoper som arten brukar gilla i området, det vill säga igenväxningsmarker med buskar och sly, råder ingen brist på.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 honfärgad Slottsskogen 29.10 (Robert Ennerfelt).
Ett extremt sent fynd av en art som normalt lämnar oss under augusti och september. För Göteborgsområdet innebär det ett fenologirekord med åtta dagar, där det tidigare rekordet är från den 21 oktober 2012. Detta var dessutom det senaste fyndet av svartvit flugsnappare i hela landet 2018 och faktum är att det bara finns en handfull senare fynd historiskt sett.
Ola Bäckman
Samtliga: 2 ex Kättilsröd, Hisingsparken 12–26.5 (Staffan Larsson m fl). 1 ex sj Hult Åsen naturreservat 14.5 (Rickard Holmskog). 1 ex sj Bokedalen, Jonsered 15–18.5 (Ingvar Björhall). 1–2 ex sj Härlanda tjärn, 19–27.5 (John Thulin m fl). 1 hane sj Slottsskogen 25.5 (Tina Widén m fl). 1 ex sj Brännö 28.5 (Lars Hellman). 1 2K hane sj Hönö kyrkogård 29.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K hane sj Änggårdsbergen, Mölndal 31.5–6.6 (Lars Eric Rahm m fl).
Mindre flugsnappare har varit årlig i området sedan 2006 och antalet fynd har generellt blivit fler under senare år. Årets resultat på åtta fynd av minst nio individer är gott och slås endast av 2013 års tolv fynd.
Ola Bäckman
Häckningar: 1 par Fässberg, Mölndal (Björn Sjöstrand m fl). 1 par Preem raffinaderi, Hisingen (Johan Svedholm). Troliga häckningar: 1 par Skansen Lejonet (Roger Eskilsson m fl). 1 par Landvetters flygplats (Henrik Nilsson m fl). 1 par Skarvikshamnen, Hisingen (Stefan Svanberg). Fynd under häckningstid: 1 ex sj Carlanderska sjukhuset 8.5 (Mats Eriksson). 1 ad hane Kville bangård, Hisingen 31.5 (Annika Müllern-Aspegren). 1 ex sj Bråta, Råda 3.6 (Johannes Löfqvist). 1 ex Parken, Öckerö 10.6 (Dawid Johansson). 1 ad hane Norgården, Öckerö 24.6 (Thomas Karlsson).
Vår: Sammanlagt 8 ex 7.4–27.4.
Höst: Sammanlagt 3 ex 5.9–19.10.
Vinter: 1 ex Galterö 15.12 (Jonas Bergman Laurila).
Den häckande populationen verkar vara förhållandevis stabil på en låg nivå, i alla fall jämfört med fornstora dagar på 1980-talet då den inte var ovanlig i hamnområdena på Hisingen. Både vår- och höstsummorna är låga, men Galteröfågeln är första vinterfyndet sedan 2015.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 22.10 (Ola Wennberg).
Då och då händer det att rödstjärtar, som normalt lämnar oss under september, dröjer sig kvar en bra bit in i oktober men det hör inte till vanligheterna.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 hane Bredviken, Hönö 21.3 (Ingegerd Bratt). 1 hane Stora Amundö 31.3 (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Välen 5–10.4 (Stefan Svanberg m fl). 1 hona Rörö 8.4 (Anders Johansson). 1 hane Torslandaviken 12.4 (Tom Smedberg m fl). 1 hane Jordfallsbron, Hisingen 27.4 (Bodil Nyström). 1 hane Sagered, Kållered 1–2.5 (Bengt Hallberg m fl). 1 hane Bredungen, Hisingen 24.5 (Björn Folkstedt).
Till skillnad från 2017 konstaterades eller misstänktes inga häckningar i år, men arten uppträdde ändå talrikt med åtta fynd. De senaste åren har enstaka höstfynd gjorts, men de uteblev helt i år. Vårfynden fördelar sig normalt i tid, och artens sentida ökning visar inga tendenser att avmattas.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 honfärgad Torslandaviken 25.9–7.10 (Ola Wennberg m fl).
Detta var rapportområdets femte fynd av det art-/underartkomplex som tidigare kallats vitgumpad buskskvätta – fyra av dessa har liksom årets fågel bedömts tillhöra någon av underarterna maurus/stejnegeri och är samtliga gjorda under perioden 25 september–24 oktober. Vidare tillkommer ett majfynd av underarten hemprichii.
Johan Svedholm
STRÖMSTARAR Cinclidae
Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Ingemar BE Larsson m fl). Troliga häckningar: 1 par Grevedämmet, Mölndal (Bengt Hallberg m fl). 1 par Mölndalsån, Mölnlycke (Christer Fält m fl). 1 par Grönhult, Hindås (Andreas Svensson m fl). Fynd under häckningstid: Fynd finns från Mölndalsån, Landvetter (Kristian Thisted), Finngösaravinen, Partille (Ingemar BE Larsson) samt Övre Kåbäcken, Partille (Ingvar Björhall).
I vanlig ordning har häckningar och troliga häckningar noterats i Säveån och Mölndalsån, däremot har för första gången sedan 2013 inga strömstarar noterats under häckningstid i Lärjeån. Sannolikt är detta resultatet av bristande bevakning och/eller rapportering, och det skadar inte att kolla lite extra efter Lärjeåströmstararna kommande säsonger!
Johan Svedholm
ÄRLOR Motacillidae
Häckningar: 5–10 par Torslandaviken (Christer Fält m fl). 1 par Bredungen (Per Undeland m fl). 1 par Stora Oxhagen (Peter Keil m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Öxnäs 5.5–29.7 (Magnus Lundström m fl). 1 ex sj Lilla Oxhagen 8–25.5 (Tommy Järås). Ytterligare ca 5 par Eriksdal – Stora Oxhagen 17.5–19.6 (Lars Gerre m fl). 1 par Kvillen, Skändla 23.5 (John Thulin).
Områdets häckande gulärlor återfinns huvudsakligen i två områden på Hisingen, dels kring Torslandaviken och dels i rapportområdets allra nordligaste delar – på strandängarna i området kring Eriksdal där Göta och Nordre älv möts. Populationens storlek ligger sannolikt relativt konstant på drygt tio par.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Lars Persson m fl). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Andreas Svensson m fl). Fynd under häckningstid: Rapporter som tyder på att häckningar eller häckningsförsök kan ha genomförts föreligger från ytterligare minst 16 lokaler.
Vinter: Januari–februari: 2 ex Säveåns mynning 1.1–28.2 (Ingemar BE Larsson m fl). Minst 1 ex Säveåns dalgång, Jonsered – Partille – Brodalen 2.1–24.2 (Peter Strandvik m fl). 1 ex Slottsskogen 5.1–18.2 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Österhög 18.1 (Tommy Järås). 1 ex Mölndalsån, Almedal 30.1 (Daniel Laveson). 1 ex Prästabäcken, Fässberg 5.2 (Ove Ferling). 1 ex Grevedämmet, Mölndal 9–15.2 (Ove Ferling m fl). 1 ex Mariaplan, Kungsladugård 17.2 (Stefan Svensson). 1 ex Lunnagården, Mölndal 18.2 (Ove Ferling). December: 1 ex Kvillebäcken 5.12 (Håkan Aronsson). 1 ex Kåhögsfältet 7.12 (Ingemar BE Larsson). 1 ex Gamlestaden 9.12 (Roger Eskilsson). 2 ex Säveåns mynning 24–30.12 (Silke Klick m fl). 1 ex Nya Varvet 27.12 (Jan Hellström). 1 ex Gärdsås 27.12 (Peter Hamrén).
Endast två konstaterade häckningar är färre än genomsnittet, men antalet lokaler med stationära forsärlor under häckningstid tyder ändå på en stabil förekomst. Vinterobservationerna var fler än normalt, såväl under början som slutet av året.
Elis Ölfvingsson
Vinter: Januari–februari: 1 ex Gårda 1–17.1 (Anton Mangsbo m fl). 1 ex Gullbergskajen, Göteborgs hamn 25.2 (Per Thylén). December: 1 ex Partille 11–19.12 (Martin Johansson m fl).
Övervintrande sädesärlor tycks bli allt vanligare i området. Precis som förra året sågs flera individer såväl under januari–februari som december månad.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 hane str NO Torslandaviken 13.3 (Ola Wennberg). 1 hane Majorna 28.4–16.5 (Stig Fredriksson m fl).
Två fynd, båda under våren, speglar ett normalt uppträdande i området. Fågeln i Majorna sågs sjunga och vållade en del diskussion kring ålder och eventuellt hybridinslag. Vår bedömning är dock att fågeln inte avviker nämnvärt från vad som kan förväntas av en engelsk sädesärla varför den publiceras som en sådan, åtminstone tills vidare.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex Askimsviken 17.11 (Hans Börjesson). 1 ex str V Torslandaviken 17.11 (Christer Fält m fl).
Områdets 34:e och 35:e fynd gjordes sent på året – långt in i november månad. Störst chans att stöta på en större piplärka i Göteborg har man annars från slutet av september till mitten av oktober. Inte desto mindre var fynden glädjande, speciellt med tanke på att observationer helt saknats under såväl 2016 som 2017.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: Vår: Inga fynd. Höst: 1 ex Torslandaviken 2.9 (Magnus Persson). 1 ex Hässlavägen, Hönö 2.9 (Thomas Karlsson). 2 ex Galterö 7.9 (Per Österman). 1 ex Fotö 8.9 (Thomas Karlsson). 1 ex str S Örgryte 10.9 (Ulf Persson). 1 1K Torslandaviken 10.9 (Christer Fält). 1 ex str S Brudarebacken 15.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K Välen 15.9 (Silke Klick m fl). 1 ex Torslandaviken 16.9 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str S Smedstorps ängar 16.9 (Johannes Löfqvist). 1 ex str O Hällsvik, Torslanda 16.9 (Niklas Aronsson). 1 ex Brudarebacken 18.9 (Roger Eskilsson m fl). Månadsfördelning: september 13 ex.
September är den rödstrupiga piplärkans månad i södra Sverige. Det är då den stora majoriteten passerar våra trakter på väg mot sina övervintringsområden i Afrika och Mellersta Östern. Många år görs enstaka fynd också i augusti och/eller oktober, men 2018 samlade sig alla fynd under sträcktoppen mellan den 2 och den 18 september. Särskilt många fynd blev det dock inte – totalt 13 rödstrupar är ett resultat klart under medel och för första gången sedan 2012 saknas vårfynd helt.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex Galterö 30.12 (Jon Hessman m fl).
Det var snubblande nära att 2018 blev det första året sedan 2000 utan vattenpiplärkor i området. Dagen innan nyårsafton upptäcktes dock ovan redovisade fågel på Galterö – en på senare tid relativt pålitlig lokal för arten. Att endast enstaka vattenpiplärkor ses i rapportområdet är tyvärr någonting vi har fått vänja oss vid de senaste åren och årssummorna från det tidiga 00-talet, med till exempel 15 exemplar noterade 2004, känns avlägsna.
Elis Ölfvingsson
FINKAR Fringillidae
Höga antal: 40 ex Mölnlycke fabriker 5.3 (Christer Fält). 25 ex Högen, Kållered 13.12 (Ove Ferling m fl).
Stenknäck är en av de mest ökande arterna i landet.
Silke Klick
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Utmed Göta älv mellan Angeredsbron och Jordfallsbron noterades ca 10 sjungande hanar 15.5–4.7, samt 1 ex vid Orrekulla skans under samma period.
Övriga fynd: Vår: 2 ex Brottkärr 21.5 (Jan Wahlberg). 1 ex sj Välen 9.6 (Berndt Andersson). 1 ex sj Fässberg, Mölndal 9.6 (Lars Eric Rahm). Höst: 1 ex str S Ganlet, Önnered 2.9 (Stefan Svanberg).
I likhet med tidigare år koncentreras fynd av sjungande rosenfink till en period från mitten av maj till mitten/slutet av juni, och till en sträcka på en knapp mil längs Göta älv, från Orrekulla skans i söder till Jordfallsbron i norr. Ströfynden av rastande fåglar på övriga lokaler var något färre än vanligt.
Silke Klick
Vinter: 1 ex Fässberg, Mölndal 6.2 (Uno Unger).
Vinterfynd av hämpling är anmärkningsvärda, och vid det här laget är Fässbergsområdet ett ganska hett tips då detta är fjärde vinterfyndet i området på 16 år. Tidigare vinterfynd gjordes 2002, 2006 och 2016, samt en övervintring som skedde vid Sudda på Hönö 2015.
Silke Klick
Höga antal: 150 ex Smithska udden 3–13.1 (Karl-Olof Johansson m fl). 100 ex Kärralund 6.1 (Linus Westlund). 80 ex Utbyfältet 6.1 (Magnus Kinell). 130 ex Bällskär, Hisingen 21.1 (Per Lundgren m fl). 100 ex Torrekulla, Kållered 25.1 (Ove Ferling).
Efter fjolårets höstinvasion är det inte förvånande att gråsiskan blev 1:a på vinterfågelräkning på många håll i Västergötland, och 3:a i landet. Några stora vinterflockar noterades som en efterdyning på denna invasion, den största på 150 ex på Karl-Olof Johanssons matning vid Smithska udden.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex Torslanda golfbana 1–2.1 (Stig Carlsson m fl). 2 ex Torslandaviken 16–22.11 (Ola Wennberg m fl). 2 ex Torslanda golfbana 6–28.12 (Ola Wennberg m fl).
3 fynd av 5 ex är ett helt normalt antal snösiskor, med en liten risk för dubbelräkning av fåglarna som sågs i november–december. Som vanligt görs fynden under vintermånaderna då snösiskor sällskapar med sina gråare artfränder som oftast uppträder i stora flockar vid Torslandaviken. Snösiskan räknas sedan 2017 som en underart till gråsiskan, men uppträdandet kommer även i fortsättningen att redovisas separat.
Silke Klick
Häckningar: Inga konstaterade häckningar.
Övriga fynd: Vår: Sammanlagt 7 fynd av 23 ex på 7 lokaler. Höst: Sammanlagt 21 fynd av 109 ex på 18 lokaler. Höga antal: 15 ex Sisjöns skjutfält 13–15.10 (Magnus Rahm m fl).
Fynd under häckningstid uteblev helt, det var 2009 som häckning senast konstaterades i rapportområdet. Under hösten tycktes en ovanligt hög andel av korsnäbbarna vara av den större arten, även om svårigheten i att skilja arterna åt gör det svårt att dra några klara slutsatser. Möjligen var det en liten invasion som pågick i skymundan. Antalet är något lägre än 2017, men inom ramen för det normala.
Silke Klick
Samtliga: 3 ex Änggårdsbergen 7–18.1 (Jan Mogol m fl).
Året går inte till historien för något större antal bändelkorsnäbbar. Efter några år med ett mer invasionsartat uppträdande, särskilt 2011 då vi hade den största invasionen någonsin i Göteborg, är detta fjärde året i rad med ett lågt antal fynd. Även 2004–2007 fick vi nöja oss med inga eller några enstaka bändelkorsnäbbar, men 2008 tog det fart igen och det blev då en invasionsrörelse. Vem vet när denna nomadiserande art drar till våra trakter nästa gång?
Silke Klick
Häckningar: 1 par Kobbehall, Askim (Markus Lagerqvist). Minst 2 par Preem raffinaderi, Hisingen (Johan Svedholm). 1 par Västra Gärdet, Hönö (gnm Bengt Karlsson). 1 par Hökälla (John Thulin). Minst 3 par Torslandaviken (Ola Wennberg). 1 par Fridhemsviken, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist). Fynd under häckningstid: Noterades från ett stort antal lokaler.
Höga antal: En stor flock på upp till 120 ex vid Torslandaviken 11.8–23.9 (Stig Carlsson m fl).
Steglitsens uppåtgående trend bekräftas även i år då antalet konstaterade häckningar nästan fördubblades jämfört med fjolårets rekord. För bara några år sedan noterades bara enstaka häckningar. Det stora antalet fynd under häckningstid på lokaler som är lämpliga för häckning antyder dessutom att antalet häckande par kan vara betydligt högre, så det ser mycket positivt ut för steglitsen.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex str Kråkudden 9.5 (Stefan Svanberg m fl).
Ett fynd av gulhämpling för andra året i rad ger förhoppningar om att vi får se denna lilla fink mer regelbundet framöver då den expanderar norrut. Än så länge är den inte årlig i vårt rapportområde. En sträckande fågel på våren utgör ett typiskt fynd.
Silke Klick
FÄLTSPARVAR Emberizidae
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 4.5 (Christer Fält).
Ett enda fynd av ortolansparv under dess snäva sträcktid på våren är ett nedslående resultat. En kombination av illegal jakt och ett förändrat jordbrukslandskap gör det svårt för denna sparv att behålla en livskraftig population i landet, och vi får dessvärre vänta oss allt färre fynd av förbisträckande eller rastande sparvar i vårt område.
Silke Klick
Samtliga: 1 hane Brännö 1.6 (Linus Westlund).
Fågeln upptäcktes på locklätet och fotograferades på morgonen, men först efter arbetsdagens slut gick upptäckaren igenom bilderna och kunde konstatera att det var en svarthuvad sparv han hade plåtat! Fyndet är det första i Göteborgs rapportområde och det 42:a i Sverige.
Silke Klick
Vinter: Januari–februari: 5 ex Öxnäs (Conny Palm m fl). Upp till 3 ex Välen (Conny Palm m fl). 1 ex Sudda, Hönö 8.1 (Bengt Karlsson). Minst 3 ex Torslandaviken (Per Lundgren m fl). 1 ex Ragnhildsholmen (Stefan Holmberg). 1 ex Askimsviken (Uno Unger m fl). December: Upp till 3 ex Torslandaviken (Roger Eskilsson m fl).
Ett år med ovanligt lågt antal vinterfynd då mest enstaka fåglar sågs vid varje tillfälle, även på klassiska övervintringsområden som Torslandaviken och Välen. Ett undantag utgör ett område vid Öxnäs, där ett flertal sävsparvar sällskapade med gulsparvar under januari–februari.
Silke Klick
SPORRSPARVAR Calcariidae
Samtliga: Vår: Sammanlagt 6 ex 19.3–9.4. Höst: Sammanlagt 12 ex 15.9–28.10.
Låga antal som dock är i paritet med de senaste årens nedåtgående trend för lappsparven i hela landet.
Silke Klick
Höga antal: 14 ex Lunnagården 16.3 (Lars Eric Rahm). 16 ex Torslandaviken 17.11 (Per Lundgren m fl).
Inga stora vinterflockar av snösparv har noterats de senaste åren, och även årets flockar är tämligen små i jämförelse med de 75 ex som noterades på Brudarebacken den 16 november 2011, och det högsta antal som setts i rapportområdet, de ca 200 ex som sågs vid Stora Amundö den 26 december 2004.
Silke Klick