Andfåglar Anseriformes

ÄNDER, GÄSS OCH SVANAR Anatidae
Samtliga: Januari–februari: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 25.1 (Uno Unger m fl). Vår: 1 ex str N Kråkudden, Hönö 8.5 (Jon Håkansson). Höst: Sammanlagt 50 ex 22.9–4.11. December: 10 ex str S Kråkudden, Hönö 27.12 (Bo Brinkhoff).
Prutgås är först ut i den nya systematiska ordningen, men något imponerande prutgåsår blev det inte för det. Med undantag av en ensam gås uteblev vårsträcket helt och höststräcket bestod mest av spridda småflockar. Enstaka vinterfynd är normalt.
Magnus Rahm
Samtliga: 9 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (David Armini m fl). 6 ex str S Kråkudden, Hönö 22.10 (Martin H Horny).
Två fynd av mindre flockar är precis vad man kan förvänta sig av denna underart som bara uppträder i större antal enstaka jubelår.
Magnus Rahm
Häckningar: Stora kolonier: 168 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 50 par Svinholmarna, Rivö fjord (Gösta Olofsson).
Höga antal: 600 ex str Fotö 15.5 (Thomas Karlsson). 1 000 ex str NO Älvsborgsbron 19.5 (Magnus Levin). 400 ex str NO Everts äng, Askim 19.5 (Jan Wahlberg).
Vinter: 1 ex Välen 26.1 (Hans Börjesson). 1 ex Torslandaviken 1.2 (Ola Wennberg). 1 ex Välen 28.12 (Hans Börjesson).
Vitkindad gås har blivit en av Göteborgs skärgårds karaktärsarter och den kraftiga ökning som skett under 2000-talet ser ännu inte ut att ha bromsat in. Den sannolikt största kolonin finns på Buskär och var 2018 ca 20 % större än 2014 då den senast inventerades. Under det högst osäkra antagandet att ökningen varit lika stor överallt bör vi nu ha närmare 600 par i södra skärgården, och ytterst grovt skattat omkring 1000 par totalt i södra och norra skärgården. För de arktiskt häckande förbiflyttarna inföll en tydlig sträcktopp den 19 maj. Sträcksiffran om 1 000 ex är tangerat rekord med 14 maj 2017. Slutligen är övervintrande vitkindade gäss ingen ögonbrynshöjare för skådare som gör resor till den sydligare landsänden, men i Göteborgsområdet är vinterfynd ännu ganska ovanliga.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Habäck, Björketorp 21.1 (Johannes Löfqvist). 1 ex Torslandaviken 1–16.6 (Magnus Persson m fl).
Andra året i rad med fynd av denna rymling. Kanske rör det sig om en och samma individ som dykt upp lite här och var i området sedan sommaren 2017?
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 24.7–6.9 (Nils Abrahamsson m fl). Samma individ noterades även på Galterö 26.8 (Linus Westlund).
Kejsargås är en helt ny bekantskap i området. Den tjusiga fågeln häckar naturligt kring Berings hav men europeiska fynd bedöms utgöras av rymlingar. I Sverige har en handfull fynd gjorts under 2000-talet.
Magnus Rahm
Samtliga: Vinter: 1 ex str NV Lilla Amundö 5.1 (Robert Paepke). 15 ex str V Horstedammen, Öckerö 21.1 (Bengt Karlsson). 1 ex Habäck, Björketorp 10.2 (Elon Wismén m fl). Vår: Sammanlagt 319 ex 3.3–15.4. Höst: Sammanlagt 227 ex 25.9–26.11. Övriga fynd: 1 ex Björketorp–Västra Nedsjön 10.2–28.8.
Ett år som på alla sätt faller väl in i den ymniga fyndbilden för senare år. Hittills har varje år på 10-talet bjudit på tresiffriga säsongssummor både vår och höst, medan det på 00-talet ofta rörde sig om tvåsiffriga summor. Och på tal om tvåsiffrigt bör nu den gås som årligen sällskapar med kanadagäss i områdets östligaste utmarker snart fylla tio år, om den inte redan gjort det.
Magnus Rahm
Samtliga: Vår: Sammanlagt 140 ex 17.3–29.4. Höst: Sammanlagt 584 ex 27.9–18.11.
En årssumma på 724 ex är en rejäl putsning av det tidigare årsrekordet om 435 ex från 2015. Bortsett från höga antal bjöd dock inte den spetsbergska gåsamiddagen på några större överraskningar.
Magnus Rahm
Samtliga: Vinter: 1 ad Öxnäs 17–18.1 (Conny Palm m fl). Upp till 5 ad Välen–Lunnagården 9–19.2 (Uno Unger m fl). Vår: 3 ex Brudarebacken 21.3 (Jan-Åke Noresson m fl). 2 ex str N Slottsskogen 21.3 (Tina Widén m fl). 40 ex str NO Mölnlycke 26.3 (Fredrik Andersson m fl). 4 ex str N Slottsskogen 26.3 (Tina Widén). 7 ex str N Brudarebacken 30.3 (Mia Wallin m fl). 2 ad Habäck, Björketorp 2.4 (Elon Wismén m fl). 1 ad str N Smedstorps ängar, Björketorp 2.4 (Elon Wismén m fl). Höst: 30 ex str V Skogen, Mölnlycke 26.10 (Pär Lydmark). 3 ex str S Donsö 25.11 (Gösta Olofsson).
Totalt 98 ex innebär att 2018 blev det bästa året genom tiderna för arten, blott en gås bättre än 2015 då 97 ex rapporterades. Årets summa domineras förstås av de två Mölnlycke-flockarna om 40 respektive 30 ex, båda bland de större som rapporterats av arten i området.
Magnus Rahm
Höga antal: 296 ex Torslandaviken 12.8 (Per Björkman).
Årshögsta antal för Torslandavikens knölsvanar var något lägre än de senaste åren, men några dramatiska förändringar rör det sig inte om. 2017 var till exempel den högsta noteringen 339 ex.
Magnus Rahm
Samtliga: Vår: Sammanlagt 176 ex 26.3–7.4 med som mest 56 ex str NO Torslandaviken 2.4 (Ola Wennberg m fl). Höst: 1 ex str SV Brudarebacken 27.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 ex str SV Brudarebacken–Slottsskogen 28.10 (Magnus Rahm m fl). 1 ex str Hässlavägen, Hönö 18.11 (Thomas Karlsson). 7 ex str Hässlavägen, Hönö 25.11 (Thomas Karlsson).
Ett i alla avseenden typiskt år för 10-talet. Vårsträcket blev kort men intensivt och i vanlig ordning gjordes bara en handfull observationer under hösten, närmare bestämt i slutet av oktober och november.
Magnus Rahm
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Observationer gjordes hela sommaren på framför allt Hisingen.
Höga antal: Rastande: 650 ex Habäck, Björketorp 1–2.4 (Johannes Löfqvist m fl).
Sträckande: 1 460 ex str NO Brudarebacken 26.3 (Ingemar BE Larsson). 1 975 ex str NO Brudarebacken 2.4 (Roger Eskilsson m fl).
Det gjordes ovanligt många observationer av sångsvan under sommaren men någon häckning kunde inte konstateras. De senaste 25 åren har häckning bara konstaterats en enda gång, nämligen i Björketorp 2012. Däremot fick vi återigen nya antalsrekord för både rastande och sträckande sångsvan. Den rastande flocken i områdets östligaste utmarker var mer än dubbelt så stor som den tidigare största rastande flocken om 320 ex som betade vid Äspekullen på Hisingen i mars 2011. Det nya sträckrekordet som sattes den 26 mars stod sig bara en vecka, för den 2 april räknades hela 1 975 ex! Faktum är att det sedan tidigare bara finns en enda sträcksiffra om över 1 000 ex, nämligen från den 4 april 2013 då 1 250 ex räknades vid Kråkudden, Hönö.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 3–19.4 (Christer Fält m fl). 1 ex Välen 13.5 (Andreas Holm m fl).
Nildalens utskällda vagabond förärade området med besök nummer tolv och tretton. Eventuella försök att utrota denna invasiva art tycks ännu fruktlösa åtminstone i Göteborgområdet, för här blir fynden alltmer frekventa.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 hona Surtesjön, Angered 15.4 (Carl-Henrik Fant m fl). 1 hane Svarte mosse, Biskopsgården 16.9 (gnm Göteborgs rapportkommitté).
Två fynd av denna förvildade lilla and motsvarar ett ganska normalt uppträdande för senare år. Arten har vid fyra tillfällen konstaterats häcka i området – 1977 och 1978 i Änggårdsbergen, 2006 i Lärjeåns dalgång samt 2009 i Säveåns dalgång. Några sådana häckningsindicier föreligger dock inte från 2018.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 2 par Torslandaviken 8.4 (Magnus Persson m fl). 1 hane Öxnäs 30.4 (Bo Brinkhoff). 1 par str NO Kråkudden, Hönö 10.5 (Magnus Rahm). 1 par Nolviks kile, Björlanda 14.5 (Tommy Johansson). 1 par Öxnäs 23.5 (Magnus Lundström). 2 par Torslandaviken 25–29.5 (Ola Wennberg m fl). 1 honfärgad Torslandaviken 4.8 (Christer Fält). 3 ex Torslandaviken 14–15.8 (Ola Wennberg m fl). 1 honfärgad Torslandaviken 29.8 (Ola Wennberg).
Inte heller i år noterades några högre häckningsindicier och återigen uteblev arten från den tidigare så pålitliga lokalen Hökälla. För övrigt uppvisade årtan ett ganska normalt uppträdande, med fåglar noterade till och från under vår- och sommarmånaderna i framför allt Torslandaviken och längs Nordreälvstranden kring Öxnäs. Det kan så klart inte helt uteslutas att denna, under sommartid ofta diskreta, art häckat i området under året, och då kanske i första hand i Torslandaviken. Den totala avsaknaden av rapporter under juni och juli månad talar emellertid emot detta.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 18 ex Torslandaviken 26.5 (Magnus Rahm m fl).
Vinter: Inga fynd.
Ett för senare år normalt uppträdande med en relativt beskedlig högstanotering om 18 exemplar. Inga vinterfynd och inga häckningsindicier noterades under året – det är nu nästan 35 år sedan skedanden senast konstaterades häcka i Göteborgs rapportområde (Torslandaviken 1985).
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). Fynd under häckningstid: Ytterligare minst 2 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).
Höga antal: 87 ex Torslandaviken 23.9 (Magnus Persson). 87 ex Torslandaviken 27.10 (Magnus Persson). 84 ex Torslandaviken 19.11 (Martin H Horny).
Vinter: Januari–februari: Som mest 66 ex Torslandaviken 1–30.1 (Kåre Ström m fl) och 30 ex på samma lokal 1–26.2 (Ola Wennberg m fl). 1 hane Slottsskogen 13.2 (Johan Ennerfelt m fl). December: Som mest 60 ex Torslandaviken 1–30.12 (Per Lundgren m fl). 1 hane Slottsskogen 12–27.12 (Bengt Adamsson m fl).
En lyckad häckning konstaterades i Torslandaviken i år, då fyra nyligen flygga ungar sågs i Karholmsdammen den 11 juli. Arten har nu konstaterats häcka på lokalen under tre somrar sedan rapportområdets första häckning bokfördes 2015. Även i övrigt uppvisade arten ett mycket gott uppträdande – något vi vant oss vid under senare år – och de 87 snatteränder som räknades in i Torslandaviken såväl i september som i oktober utgör nytt antalsrekord för området. Snatterandens sentida expansion tycks alltså fortsätta och Torslandaviken är nu en mycket pålitlig lokal för arten året runt, med anmärkningsvärt höga antal även vintertid.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 300 ex Torslandaviken 18.10 (Ola Wennberg).
Vinter: Januari–februari: Som mest 12 ex Torslandaviken 1.1–17.2 (Fredrik Bothén m fl). 1 ex Välen 8.1 (Kåre Ström). 4 ex Stora Amundö 15.1 (Stig Fredriksson). December: Som mest 43 ex Torslandaviken 1–30.12 (Conny Palm m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 1.12 (Stefan Svanberg m fl). 1 honfärgad Öxnäs 15.12 (Per Björkman m fl). 5 ex Kippholmen, Björlanda 16.12 (Hans Börjesson m fl). 2 honfärgad Bjöla småbåtshamn, Askimsviken 23.12 (Hans Börjesson). 2 ex Galterö 28.12 (Per Österman).
Efter fjolårets tusenhövdade bläsandsflock i Torslandaviken, som då innebar ett svårslaget rekord för området, innebar 2018 en återgång till ett mer normalt uppträdande. Vinterfynden var relativt många och framför allt var det ovanligt många bläsänder som stannade kvar i Torslandaviken långt in i december månad.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 1 575 ex Slottsskogen 26.12 (Jan Mogol).
Stora antal gräsänder övervintrar i Slottsskogens dammar och 2018 var inget undantag. Ett helt normalt uppträdande.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 7 par Torslandaviken 20.4 (Kåre Ström m fl). 14 ex str SV Hyppeln 28.10 (Roger Eskilsson).
Sommar: Inga fynd.
Vinter: Januari–februari: 1 hane Torslandaviken 2–13.1 (Ola Wennberg m fl). 1 hona Slottsskogen 11–26.2 (Bengt Adamsson m fl). December: 1 hane Torslandaviken 1–30.12 (Magnus Persson m fl). 1 hane Slätta damm, Hisingsparken 15–16.12 (Bo Brinkhoff m fl).
Stjärtanden uppträder förhållandevis sparsamt i området och 2018 var inget undantag. Inga häckningsindicier, och över huvud taget inga sommarobservationer, noterades och med en högstanotering på 14 exemplar går året inte på något sätt till historien för sina stjärtänder.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 1 par Högäset, Härryda (Johannes Löfqvist). 1 par Hökälla (John Thulin). 2 par Galterö (Lars Hellman m fl).
Höga antal: 205 ex Torslandaviken 17.4 (Magnus Persson). 231 ex str S Hyppeln 18.4 (Roger Eskilsson).
Vinter: Höga antal, januari–februari: Som mest 21 ex Välen 1–28.2 (Silke Klick m fl). 19 ex Säveåns dalgång, Kåhög 1.1 (Lisbeth Stansvik). Totalt 14 fynd av 69 ex. Höga antal, december: Som mest 14 ex Välen 1–31.12 (Uno Unger m fl). 18 ex Öxnäs 6–18.12 (Ulf Persson m fl). Totalt 9 fynd av 57 ex.
Ett på det stora hela ganska normalt år för områdets krickor. Fyra konstaterade häckningar tangerar förra årets resultat och ligger i linje med vad som är förväntat – även om det häckande beståndet sannolikt är något större. 231 sträckande krickor vid Hyppeln den 18 april är ett högt antal för området, faktiskt ett av de högsta som någonsin noterats i området. Det är dock en liten bit kvar till 2016 års sträckrekord som noterades exakt två år tidigare, den 18 april 2016, då 242 exemplar räknades in vid Kråkudden.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Torslandaviken 10.6 (Kristoffer Lager).
Höga antal: 27 ex Torslandaviken 2.7 (Ola Wennberg). 22 ex Torslandaviken 14.11 (Ola Wennberg).
I Torslandaviken brukar brunänder kunna ses även under våren och sommaren, men några ungkullar har aldrig noterats. De 27 ex som blev årets toppnotering är en svag upphämtning från de 23 ex som blev högsta antal 2017. Att peaken nåddes så tidigt under sommaren var dock en överraskning. Höstens antal är normalt för senare år.
Per Björkman
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Par i häckningsbiotop under häckningstid: 1 par Lilla Äntetjärn, Landvetter 16.4 (Martin Oomen). 5 ex Balltorps våtmark, Mölndal 30.4 (Jan Tallnäs).
Höga antal: 150 ex Torslandaviken 1.4 (Ola Wennberg). 122 ex Säveåns mynning 3.3 (Magnus Rahm).
Fåglarna som häckat under ett antal år ute i Angered har inte rapporterats i år. Viggarna kan nöja sig med små dammar och gölar som häckplats så arten kan mycket väl vara förbisedd. Balltorps våtmark och Torslandaviken är lokaler där arten brukar noteras under sommaren, men under 2000-talet har det aldrig setts några ungar här. Under åren 1990–1997 häckade dock viggarna med 1–3 par i Torslandaviken. De högsta antalen är blygsamma, vi brukar kunna komma över 200 ex.
Per Björkman
Sommar: Inga fynd.
Höga antal: 10 ex str S Kråkudden, Hönö 2.5 (Peter Hamrén).
Det högsta antalet är normalt för senare år, men tidpunkten är något anmärkningsvärd. I regel brukar toppnoteringarna göras under hösten, men nu utgjordes det av vårsträckande fåglar.
Per Björkman
Häckningar: Större kolonier: 75 ex ruvande Buskär, Gbg:s södra skärgård 15.5 (Gösta Olofsson). 20 ex ruvande Fjärskären, Vinga 15.5 (Gösta Olofsson). 13 ex ruvande Tanneskär, Vinga 15.5 (Gösta Olofsson). Öckerö kommun: 14 kullar med 86 ungar. Hisingen: Ca 10 kullar med ca 70 ungar. Södra skärgården/Askimsviken 14 kullar med 89 ungar.
Höga antal: 1 144 ex str N Kråkudden, Hönö 7.4 (Magnus Rahm). 1 000 ex Kråkudden, Hönö 22.11 (Ulf Johansson).
Det är glädjande att vi verkar ha fått in en mer heltäckande bild av ejders häckning i år. Det saknas dock rapporter om bon/kullar från Rörö och från Hisingens norra del, annars känns det som folk har varit flitiga att notera häckande ejdrar. Om vi försöker att räkna samman antalen hamnar vi på 113 räknade bon med ruvande fåglar och 28 kläckta kullar med sammanlagt 245 ungar. Det vore bra om vi kan upprätthålla en liknande bevakning framgent så att vi kan se åt vilket håll det går med ejderns häckningsframgång i rapportområdet.
Per Björkman
Höga antal: 2 200 ex str S Hyppeln 18.4 (Roger Eskilsson). 1 065 ex str S Kråkudden, Hönö 7.6 (Stefan Svanberg).
Efter den något skrala toppnoteringen på 787 ex från i fjol är antalen mera normala i år. Faktum är att de 2 200 ex som räknades på Hyppeln i år är uppe och nosar på rekordet, som är 2 257 ex från den 24 april 2008.
Per Björkman
Sommar: 1 par str S Kråkudden, Hönö 19.6 (Conny Palm m fl). 1 ex Balltorps våtmark, Mölndal 19.6 (Åsa Berndtsson). 2 ex Kråkudden, Hönö 20.6 (Elis Ölfvingsson).
Höga antal: 17 ex Tistlarna 8.1 (Gösta Olofsson). 17 ex str S Kråkudden, Hönö 24.4 (Roger Eskilsson).
Det är ovanligt med tre sommarfynd av alfågel i rapportområdet och den fågel som rastade i Balltorps våtmark är dubbelt anmärkningsvärd, både som inlandsfynd och sommarfynd. Vid den närliggande lokalen Hills golfbana sågs dock en alfågel 2016, men då var det den 7 november och inte under försommaren. De högsta noteringarna är relativt blygsamma. Rekordet under 2000-talet är 74 ex och sattes den 19 april 2014.
Per Björkman
Höga antal: 15 ex Nolviks kile, Björlanda 1.4 (Tommy Johansson). 13 ex Kippholmen, Björlanda 15.3 (Bo Brinkhoff). 12 ex Torslandaviken 24.11 (Magnus Persson).
Vi fick i år en svag återhämtning från fjolåret vad gäller högsta antalet rapporterade salskrakar i området. Notera dock att antalet då var nere på 10 ex vilket är rekordlågt. Nordre älvs fjord, liksom Askimsviken andra år, erbjuder ett alternativ till Torslandaviken för salskrakarna.
Per Björkman