Hönsfåglar Galliformes

FASANFÅGLAR Phasianidae
Aktiva spelplatser: 1 i Härryda s:n (Christer Johansson) och 1 i Landvetter s:n (Johan Svedholm).
Häckningar: 1 höna med kycklingar i Landvetter s:n (Tina Rydén).
Övriga fynd: I övrigt rapporterades totalt ca 21 ex varav 5 ex i Bergum, 7 ex i Partille s:n, 5 ex i Landvetter s:n, 2 ex i Härryda s:n och 2 ex i Björketorp s:n. Spår i form av spillning rapporterades på ytterligare en handfull lokaler, däribland en i Råda s:n.
Betydligt färre rapporterade tjädrar än de tidigare två åren då runt ett 50-tal individer rapporterats. Det är emellertid troligt att detta snarare beror på färre inventeringar än på en reell nedgång. Den geografiska fördelningen är snarlik tidigare år, och det kan liksom 2020 konstateras att inga fynd från Sandsjöbacka gjordes. Däremot gjordes ett fynd av spillning från Råda socken, vilket inte tillhör vanligheterna.
Johan Svedholm
Samtliga: 2 ex Vättlefjäll 2.1 (Martin Börjesson). 1 hona Rambo mosse 31.1 (Markus Lagerqvist). 1 hane sp Stora mossen, Bergum 18–30.3 (Staffan Larsson m fl). 1 hona Skruvtjärn, Björketorp 30.3 (Hjalmar Rosengren). 2 hane sp Landvetters flygplats 3–20.4 (Johannes Löfqvist m fl). Dessutom noterades färska spår vid Kärrsjödamm, Härryda 23.12 (Johannes Löfqvist).
Orren är numera en mycket sparsam häckfågel i rapportområdets östra delar, med få spelplatser som vardera bara hyser någon enstaka spelande tupp.
Johan Svedholm
Samtliga: 3 ex Ragnhildsholmen 8.4 (Bo Brinkhoff).
Som vanligt ett enstaka fynd av arten, som bedöms vara utdöd som självreproducerande i rapportområdet liksom i stora delar av Sverige. De fynd som görs bedöms härröra från utsättningar för jaktändamål.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex sp Öxnäs 4–28.6 (Staffan Larsson m fl). 1 ex Brudarebacken 11.9 (Magnus Rahm).
Två fynd är ett normalt utfall och att ett av dessa är från Öxnäs, vår kanske vaktelsäkraste lokal, är inte heller någon sensation. Septemberfyndet från Brudarebacken är mer anmärkningsvärt då det är ganska ovanligt med höstfynd i rapportområdet. Säkerligen förekommer vaktlar regelbundet här även höstetid, men det ska nog mycket till för att man ska råka springa på dem.
Johan Svedholm