Tranfåglar Gruiformes

RALLAR Rallidae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ca 17 revir varav 4 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 59 ex på 32 lokaler. December: Sammanlagt 12 ex på 9 lokaler.
Aldrig förr har så många vattenrallar setts övervintra i Göteborgsområdet. Redan i förra årets rapport skrev vi om den rekordhöga förekomsten under december 2020 då totalt 37 exemplar sågs. När kylan väl slog till blev rallarna än mer samlade till de allt färre områdena med öppet vatten. Därmed blev de också mer lättobserverade, vilket utmynnade i att inte mindre än 59 exemplar kunde räknas in under årets två första månader. Möjligen är de optimistiska övervintringsförsöken en förklaring till att antalet redovisade revir är något lägre än vi vant oss vid på senare år, normalt noteras mellan 20 och 30 par, men skillnaderna är små.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex sp Vråssered, Bergum 27–28.5 (Tommy Aronsson). 1 ex sp Brudarebacken 27.5–13.6 (David Klingberg m fl). 1 ex sp Bremsegården, Björlanda 5.6 (Mathias Theander). 1 ex sp Askesby, Säve 29–30.6 (Johan Svedholm m fl).
Fyra fynd av lika många spelande hanar är ett ganska bra, om än inte exceptionellt, resultat för området. Olikt de två föregående åren kunde ingen häckning konstateras, men en fågel höll revir på samma lokal (Brudarebacken) även i år.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex sp Öxnäs 29–30.5 (Camilla Ek m fl).
Endast en spelande småfläckig sumphöna är något lägre än genomsnittet, men det är helt normalt att antalen fluktuerar mellan åren – under 2000-talet har årssumman varierat mellan noll och sex spelande exemplar.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: Sammanlagt 22 par. Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare ca 19 revir.
Vinter: Januari–februari: 57 ex på 24 lokaler, varav 19 ex i Slottsskogen. December: 26 ex på 11 lokaler, varav 12 ex i Slottsskogen.
Uppskattningsvis 41 revir, inklusive 22 konstaterade häckningar, speglar en stabil population i området. Precis som för flera andra sparsamt övervintrande arter var antalet rörhönor i januari–februari ovanligt högt.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 6 par Hökälla (John Thulin m fl). 2 par Balltorps våtmark (Magnus Rahm m fl). 1 par Vällsjön, Råda (Fredrik Andersson m fl). 1 par Stensjön, Mölndal (Fredrik Andersson m fl). 1 par Holmdammen (Johan Svedholm). 3 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm). 1 par Madbäcksdammen, Björlanda (Staffan Larsson m fl). Fynd under häckningstid: Ytterligare 2 par Hökälla (Mats Raneström m fl). Ytterligare 3 par Balltorps våtmark (Johan Svedholm m fl). 5–10 par Torslandaviken (Mikael Sundberg m fl). 1 par Madbäcksdammen, Björlanda 21.6 (Peter Nilsson m fl).
Totalt femton konstaterade häckningar på sju lokaler är ett normalt resultat för området. Inte heller i övrigt bjöd sothönsen på några överraskningar i år.
Elis Ölfvingsson
TRANOR Gruidae
Häckningar: 1 par Skruvtjärn, Björketorp (Hjalmar Rosengren). 1 par Hårssjön (Birger Kaiser m fl). 1 par Fäsjön, Härryda (Johan Svedholm). 1 par Lilla Gungtjärn, Landvetter (Jerker Gustafsson). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 1 par Helgered, Landvetter (Johan Karlström). 1 par Sunden, Hindås (Elon Wismén m fl). 1 ex Flatetjärn, Landvetter (Johan Svedholm). 1 par Gökskulla, Landvetter (Mats Lindqvist m fl). 1 par Stora dämmet, Råda (Johan Svedholm). 1 par Åleputten, Vättlefjäll (Lars Erik Norbäck). 1 par Maderna, Partille (Tobias Meyer m fl). 1 par Stora Ringtjärn, Björketorp (Mats Eriksson). 1 ex sp Långe mosse, Partille (Tobias Meyer).
Tidiga fynd: 1 2K Askim strand 15.1 (Berit Andersson).
Tranåret 2021 började bra med ett högst ovanligt januarifynd, områdets tredje, då en fjolåring sågs och fotograferades i vattnet mellan Marholmen och Askim strand den 15 januari. För den som sedan ville se stora antal tranor var dock året en besvikelse. Den högsta noteringen på 165 exemplar är långt ifrån de dagssummor på 500–1 000 exemplar som brukar noteras på de bästa dagarna omkring månadsskiftet september/oktober. Summeringen av områdets lilla häckande bestånd är desto trevligare. På tre lokaler (Skruvtjärn, Hårssjön och Lilla Gungtjärn) sågs ungar och på ytterligare en lokal (Fäsjön) sågs en ruvande trana på bo. Fyra konstaterade häckningar är faktiskt fler än vi någonsin har kunnat redovisa tidigare.
Elis Ölfvingsson