Hönsfåglar Galliformes

FASANFÅGLAR Phasianidae
Samtliga: Spelplatser: En i Bergum med 5 tuppar (Stefan Svanberg) samt två i Landvetter med 5–6 respektive 1 tupp (Christer Johansson). Häckningar: 2 hönor avledningsbeteende i Bergum (Ove Andersson), 1 höna avledningsbeteende i Björketorp (Hans Lindfors). Troliga häckningar: 1 höna upprörd/varnande i Partille (Erik Ahlgren). Övriga fynd: Utöver ovanstående rapporterades totalt ca 35 ex varav 1 ex i Angered, 3 ex i Bergum, 14 ex i Partille, 7 ex i Landvetter, 10 ex i Härryda och 2 ex i Björketorp. Spår i form av spillning eller betade tallar rapporterades på ytterligare ett tiotal lokaler.
Ännu ett toppenår för tjädern med ett likartat uppträdande som 2019. Totalt noterades ett 50-tal tjädrar och tre spelplatser samt två konstaterade häckningar. Tjädern tycks klara sig överraskande bra i de östra delarna av rapportområdet, men liksom 2019 kan det höga antalet säkerligen delvis förklaras med inventeringar av olika slag som genomförts i främst Härryda kommun. En geografisk skillnad gentemot 2019 föreligger emellertid, nämligen att inga tjädrar tyvärr rapporterats från Sandsjöbacka under 2020.
Johan Svedholm
Samtliga: Upp till 3 hanar sp Landvetters flygplats, Härryda 15.3–20.5 (Johannes Löfqvist m fl). 1 hona Råhult, Partille 23.3 (Erik Wallentin). 1 ex sp Tyrsjön, Bergum 19.4 (Staffan Ovesson). 1 par sp Stora mossen, Bergum 20.4–25.4 (Stefan Svanberg m fl). 2 honor Maderna, Partille 25.4 (Tobias Meyer). 1 ex sp Horssöcket, Bergum 21.5 (Håkan Thorstensson). 1 hona Spejsmossarna, Landvetter 9.10 (Frida Nettelbladt). 2 honor Rambo mosse, Mölndal 26.11 (Bodil Nyström m fl).
Totalt tolv orrar är något bättre än fjolårets åtta exemplar. Trots detta kvarstår faktum att arten minskat väsentligt sedan mitten av 00-talet då exempelvis hela 35 exemplar rapporterades 2005. Den geografiska utbredningen är dock i stort sett oförändrad under 2000-talet, vilket kan jämföras med 1960-talet då arten fanns utbredd i stora delar av skärgården och i öppna hällmarksområden på Hisingen och i Askim. De sista skärgårdshäckande orrarna i rapportområdet fanns i Nordre älvs fjord och försvann så sent som 2006. Om vi återgår till årets resultat kan vi konstatera att Landvetter flygplats med omnejd fortfarande håller det troligen största beståndet i rapportområdet, att det fortfarande finns orrar vid Rambo mosse men att de sällan hörs spela, och att det likt förra året glädjande nog har hörts spelande orrar i Vättlefjäll. Dessutom gjordes det fynd i Partille kommun för första gången sedan 2015.
Johan Svedholm
Samtliga: 2 ex Kikåstippen, Mölndal 19.4 (Lina Rydén m fl).
Samtliga rapphönor i rapportområdet betraktas numera som utsatta för jaktändamål, vilket torde gälla även dessa fåglar. Arten har inte förekommit spontant i rapportområdet sedan 2010 då den lilla och troligen självreproducerande spillran i södra skärgården dog ut.
Johan Svedholm
Samtliga: 2 ex sp Öxnäs 9–18.6 (Stefan Svanberg m fl).
Ett i alla bemärkelser normalt uppträdande såväl beträffande antal och lokal som tid på säsongen.
Johan Svedholm