Lomfåglar Gaviiformes

LOMMAR Gaviidae
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Noterades på 3 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 519 ex str Kråkudden, Hönö 26.4 (Mikael Molin m fl). 503 ex str S Kråkudden, Hönö 2.5 (Mikael Molin).
Även om smålommar noterades i tre tjärnar som kan lämpa sig för häckning, kunde inga ungar konstateras vid återbesök. Det är oklart om lommarna över huvud taget skred till häckning på dessa lokaler. Sträcksummorna är de högsta sedan 2015, då områdets ohotade rekord om 1 519 ex sattes.
Magnus Rahm
Häckningar: 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson). 1 par Stora Kåsjön, Partille (Mats Lindqvist). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 23 tänkbara häckningssjöar.
Tre häckande par gör 2020 till ett dåligt år, sedan 2010 endast i paritet med 2014 då lika få häckningar konstaterades. Det rådde förvisso ingen brist på lommar – observationer gjordes i minst lika många sjöar som vanligt, men väldigt få ungar sågs. Man bör kanske inte dra alltför långtgående slutsatser av detta, men vi kan misstänka att ett ökat friluftsliv som en effekt av pandemin knappast gynnar storlommen.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Lars Eric Rahm). 1 ad Hyppeln 27.10 (Roger Eskilsson). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Jon Håkansson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (Ulric Ilvéus m fl). 4 3K+ str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Olle Edlund m fl). 4 3K+ str S Vinga 3.11 (Magnus Unger m fl). 2 ex str N Hyppeln 3.11 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Hyppeln 5.11 (Roger Eskilsson). 1 ex Vrångö 10.11 (Peder Winding). 2 3K+ str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Peder Winding m fl). 1 ex str S Hyppeln 19.11 (Johan Thor).
Möjligen blev det svartnäbbade islomskollektivet förnärmat över klagomålen på låga årssummor som de senaste åren återkommit i den här rapporten, för under oktober och november inträffade en smärre invasion i ytterskärgården. Efter att ha räknat bort individer som setts på flera lokaler samma dag landar vi på sammanlagt 17 ex, vilket är nytt årsrekord! Liknande goda år hade vi för ett tiotal år sedan, och det tidigare rekordet var från 2009 och gällde 14 ex. Det kan inte uteslutas, och är kanske till och med troligt, att det döljer sig en och annan dubbelräkning i dessa årssummor. I årets material hittar vi ett nytt sträckrekord om 4 ex, vilket räknades vid både Hönö och Vinga den 3 november. Av dessa lommar var det bara tre av individerna som sågs på båda lokalerna, så totalt passerade alltså 5 ex. Det är fler än hela årssumman för både 2018 och 2019. Ingenting att klaga på alltså.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ad Kråkudden, Hönö 17.5 (Mikael Molin m fl). 1 3K+ str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Göran Gustavsson m fl). 1 2K+ str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).
Totalt tre fynd, även om vi får slänga in en brasklapp om att höstens två observationer kan ha rört samma individ. Med tanke på att fynd saknades helt både 2017 och 2019 är årets utfall inte så tokigt.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 5.11 (Peder Winding m fl).
En islom som passerade för långt ut för artbestämning bokfördes under den period islommarna gick till som bäst vid Hönö.
Magnus Rahm