Alkor

Det mest utmärkande i alkväg under 2008 var tyvärr den stora avsaknaden av lunnefåglar, vilka noterades i extremt låg omfattning.
Sommar: Höga antal: 312 ex str S Kråkudden 14.7 (Jon Håkansson).
Så höga antal som över 300 ex i juli är ovanligt. Lägger man till alla bestämda fåglar denna dag (vilka alla var sillgrisslor) får man 330 ex. Senast motsvarande summor noterades vid Kråkudden var den 14 juli 2004. Då rapporterades också bara sillgrisslor bland de bestämda fåglarna och summerar man antalet obestämda och bestämda denna dag sågs hela 780 ex. Inga särskilt höga dagssummor noterades under hösten och vintern detta år, utan den högsta noteringen under året blev 610 ex Kråkudden den 15 november.
Mikael Molin
Häckningar: 2 par Små Lyngskär, Askims fjord (Gösta Olofsson). 1 par Aveskären, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 3 par Byrknalten, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Ca 10 par Fjärskären, Vinga (Tommy Järås). Häckningstid: 175 ex Tistlarna 20.4 (Gösta Olofsson). 63 ex Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård 20.4 (Gösta Olofsson). 20 ex Vrångö 21.4 (Jörgen Fritzson m fl). 1–13 ex Kråkudden, Hönö 15.4–18.7, däribland 3 1K 13.7 (Bo Brinkhoff m fl). Dessutom enstaka fåglar (1–5 ex) rapporterade från Vasskären, Valö och Galterö i södra skärgården, Vinga, Nordres tånge, Hyppeln och Enskär i norra skärgården, samt Stora Lyngskär i Askims fjord.
Artens kärnområde i Göteborg är kring Tistlarna–Kalvholmen, där också många fåglar noterades under året, dock utan att häckningar kunde konstateras. 1998 beräknades 56 par häcka på Inre och Yttre Tistlarna.
Mikael Molin
Summering: Januari: 1 ex str S Kråkudden 19.1 (Per Björkman m fl).
Februari: 1 ex str N Kråkudden 25.2 (Leif Andersson).
Oktober: 204 ex varav 201 ex str S Kråkudden.
November: 1 749 ex varav totalt 1 723 ex str S vid Kråkudden/Vinga.
Höga antal: 896 ex str S Kråkudden 16.11 (Lars-Erik Rahm m fl) samt 600 ex Nordres tånge, Hönö samma dag (Hans Zachrisson). 273 ex mot S Kråkudden 14.11 (Birger Kaiser m fl). 235 ex mot S Vinga 15.11 (Claes-Göran Ahlgren m fl).
Udda fynd: 2 ex mot S Nordre älvs fjord 19.10 (Johan Svedholm) samt 7 ex 15.11 och 16 ex 16.11 samma lokal (Hans Börjesson m fl). 1 ex Säveåns mynning 16.11 (Lena Essedahl).
Totalt 1 955 ex är en bra årssumma, att jämföra med cirka 180 ex 2007, cirka 2 200 ex 2006, 1 872 ex 2005, 346 ex 2004 samt 137 ex 2003. Dessa siffor visar tydligt alkekungens kraftigt varierande uppträdande i Göteborg. Under det hittills bästa året, 1996, noterades över 13 000 ex. Uppträdandet i år var normalt fördelat över året med en tydlig topp i oktober och november och endast enstaka fynd från januari och februari.
Mikael Molin
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 4.10 (Stefan Malm m fl). 1 ex str S 9.10 (Roger Eskilsson). 1 ex 10.10 (Hans Börjesson m fl). 1 ex str SV 12.10 (Ville Fagerström). 1 1K str S 25.10 (Carl Tholin m fl). 1 ex 26.10 (Mats Hjelte). 1 ex str S 14.11 (Birger Kaiser m fl). Övriga lokaler: 1 1K str S 25.10 Vinga (Markus Lagerqvist m fl).
Under de senaste fem åren har 42–68 lunnefåglar rapporterats årligen i Göteborg så årets blott 7 ex måste ses som en smärre katastrof. De senaste åren har både antalet häckande lunnefåglar och ungfågelöverlevnaden minskat kraftigt i kolonier runt Nordsjön, bland annat i Skottland och på Island, vilket troligen ligger bakom minskningen. Födobrist verkar vara en bidragande orsak. Vi får hoppas att nedgången är tillfällig och att kolonierna snart åter är på fötterna.
Mikael Molin