Lommar och doppingar

Ovanligt välinventerade storlommar och rekordmånga svartnäbbade islommar blir facit av 2008 års lomsammanställningar. Skäggdoppingen däremot lider av underrapportering under häckningstid.
Häckningstid: Arten sågs på minst två olika lokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 147 ex str S Kråkudden, Hönö 9.5 (Peter Hamrén). 224 ex str S Kråkudden, Hönö 14.5 (Mikael Molin).
Ganska medelmåttiga toppsummor, men antalet lommar varierar mycket från år till år. Smålommen häckar troligen i de inre delarna av Härryda kommun varje år men det är sällan några häckningar konstateras.
Magnus Unger
Häckningar: 1 par Surtesjön, Angered (Lars Erik Norbäck). 1 par Mollsjön, Vättlefjäll (Jan Mogol). 1 par Stora Härsjön, Härryda (Kjell Hansson m fl). 1 par Stora Stamsjön, Härryda (Bo Nilsson). Häckningstid: 1 par Sisjön (Lars Erik Norbäck m fl). 1 par Gäddevatten, Vättlefjäll (Hans Utterberg). 1 par Högäset, Härryda (Berndt Lindberg m fl). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson m fl). 2 par Finnsjön, Råda (Mats Eriksson m fl). 1 par Skärsjön, Landvetter (Magnus Lundström m fl). 1 par Gingsjön, Björketorp (Conny Palm). 1 ex Östra Ingsjön, Björketorp (Fredrik Andersson).
Fyra konstaterade häckningar är ett bra resultat. Dessutom väldigt många fynd under häckningstid, vilket tyder på att arten har inventerats noggrannare än de senaste åren.
Magnus Unger
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 3K+ 29.1 (Stefan Svanberg). 2 ad str S 22.10 (Hans Elleby m fl). 1 ad str S 23.10 (Stig Holmstedt m fl). 1 ad str S 24.10 (Carl Tholin m fl). 1 ad str S 25.10 (Björn Lindkvist m fl). 1 ad str S 26.10 (Markus Tallroth m fl). 1 1K+ 26.10 (Markus Tallroth m fl). 1 ad str S 10.11 (Stefan Svanberg m fl). 1 ad str S 11.11 (Per Björkman m fl). 1 1K+ str S 11.11 (Roger Eskilsson). Övriga lokaler: 2 ad str S Vinga 25.10 (Stefan Svanberg, Musse Björklund, Mikael Molin m fl). 1 ad str S Rörö 2.11 (Johannes Löfqvist).
Tretton exemplar är rekord för området, tidigare högsta årssumma låg på nio individer 2002. Detta kan ställas i relation till att det totalt under hela 80- och 90-talet tillsammans endast gjordes totalt 10 fynd! Att den svartnäbbade islommen ökat sitt uppträdande i våra farvatten råder det inget tvivel om.
Magnus Unger
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 6.10 (Martin Oomen m fl). 1 ex str S Vinga 25.10 (Mikael Molin m fl).
I båda observationerna ovan kunde storlom säkert uteslutas, vilket innebär att de blivit godkända som obestämd islom. Dessutom fanns ytterligare ett fynd där storlom inte kunde uteslutas som därför ej godkändes. Vi vill passa på att uppmärksamma att begreppet obestämd islom endast bör användas där det är säkert att det rör sig om en islom, det vill säga att små- och storlom har kunnat uteslutas. I övriga fall bör man rapportera fynden som svartnäbbad islom, artbestämning osäker och skriva i kommentaren vad som ligger till grund för bestämningen.
Magnus Unger
Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 28.4 (Martin Oomen). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 3.5 (Håkan Thorstensson). 1 2K str S Vinga 27.5 (Claes-Göran Ahlgren). 1 1K Kråkudden, Hönö 25.10 (Markus Tallroth m fl).
Fyra fynd är helt normalt. Arten har nu varit årlig sedan 1998, medan den inte noterades alls mellan 1992 och 1998. Tyder detta enbart på ökad bevakning på sträcklokalerna eller har arten ökat sitt uppträdande? Bevakningen på Kråkudden under vårsträcket, där en del av fynden gjorts, torde varit betydligt bättre under 2000-talet jämfört med 1990-talet. Troligen kan detta dock inte förklara hela ökningen då fyndbilden är jämnt fördelad mellan vår och höst. Majfyndet på Vinga är det senaste vårfyndet i rapportområdet någonsin, de flesta fynden görs i första halvan av maj. Tidigare föreligger endast ett fynd mot slutet av maj (20 maj 2004 på Kråkudden).
Magnus Unger
Häckningar: 1 par Holmedammet, Donsö (Kjell Ove Andersson). 3 par Änggårdsbergen (Kristoffer Nilsson, Birger Kaiser). 2 par Klare mosse, Hisingsparken (Märtha Boström). 1 par Bulyckedammen, Torslanda (Bertil Berntsson). 1 par Valmossen, Brännö (Lars Hellman). 1 par Slottskogen (Stig Fredriksson). 1 par Hökälla (Stig Fredriksson). 3 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Erik Rahm).
Höga antal: 14 ex Billdals skärgård 8.1 (Stefan Andersson). I Välen sågs regelbundet tvåsiffriga antal under hösten, som mest 29 ex 19.10 (Stefan Andersson).
Årets 13 konstaterade häckningar är bra resultat, endast överträffat av fjolåret då 14 par skred till häckning. Smådoppingen är trots sina ljudliga vanor under häckningssäsong en duktig skulkare och det finns åtskilliga lämpliga lokaler i vårt rapportområde där arten inte rapporterats eller noterats under året. De senaste årens stora ansamlingar i Torslandaviken under sensommar och höst uteblev helt.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Stora Mölnesjön, Angered (Lars Erik Norbäck). 1 par Hårssjön (Fredrik Althoff). 1 par Rådasjön (Johannes Löfqvist).
Ytterst få konstaterade häckningar, men detta speglar troligen inte verkligheten. Arten är väl utbredd och finns i flertalet av våra stora och medelstora sjöar i rapportområdet. Det kan nämnas att det under våren fanns över 30 par i lämpliga biotoper rapporterade, de flesta i Rådasjön (10 par), Torslandaviken (8 par) och Hårssjön (7 par).
Martin Oomen
Vinter: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 8.1 (Claes-Göran Ahlgren). 1 ex str S 11.1 (Tina Widén m fl). 2 ex str S 22.2 (Roger Eskilsson m fl). Övriga lokaler: 1 ex Stora Amundö 22.1 (Ragnar Seldén). 1 ex Tjolme sund, Öckerö 9.2 (Bengt Karlsson).
Sommar: 1 ex str N Kråkudden, Hönö 6.7 (Björn Dellming m fl).
Endast fem vinterfynd gjordes vilket är under genomsnittet för senare år.
Martin Oomen
Samtliga: Vår: 1 ex Askims fjord 11.4 (Stefan Svanberg). 2 ex Ersdalsviken, Hönö 11.4 (Jan Ohlin m fl). 1 ex Donsö 27.4 (Marinko Karabatic). 1 ex Torslandaviken 27.4–2.5 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 28.4 (Martin Oomen). Höst: I Torslandaviken noterades 2 ex 3–15.8, 3 ex 7.8 samt 1 ex 16.8–21.9. (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Rörö 16.8 (Thomas Karlsson). 1 ex Stora Amundö 25.9 (Tina Widén).
Sammanlagt elva individer får betecknas som ett bra år. Antalet fynd har under den senaste tioårsperioden pendlat mellan tre och tretton exemplar. Torslandaviken och Kråkudden utmärker sig i statistiken, på båda dessa lokaler har svarthakedopping noterats årligen sedan 2001.
Martin Oomen