Vadare

Bland vadargodbitarna detta år kan vi notera en riktigt fin sträckdag för kustpipare och gott om rödspovar. Dessutom gjordes rejäl förskjutning av det tidigare höstfenologirekordet för sandlöpare. Mosnäppan hade dessvärre ett riktigt bottenår.
Vinter: Upp till 5 ex noterades vid Kråkudden–Bolleskären under januari (Martin Oomen m fl), och under december sågs upp till 6 ex på samma lokal (Per Björkman m fl). 2 ex Lindholmen, Gbg:s norra skärgård 7.12 (Lars och Jennie Walker). 1 ex Lilla Saltboholmen, Öckerö 14.12 (Bengt Karlsson).
Som vanligt tycks de få strandskator som varje år väljer att övervintra i våra trakter söka sig allra längst ut i ytterskärgården. Fynden från Hönös västsida dominerar i vanlig ordning stort, främst beroende på att det är detta område som regelbundet besöks av fågelskådare. Det är mycket möjligt att det är samma individer som rör sig mellan de olika lokalerna i Norra skärgården.
Johan Svedholm
Samtliga: 2 ex Torslandaviken 21.4 (Bo Brinkhoff m fl).
Skärfläckan har nu varit årligt förekommande under hela 2000-talet med undantag för 2007 då inga skärfläckor sågs. Antalet har varierat mellan ett och sex fynd av upp till 16 ex och totalt under 2000-talet föreligger nu 23 fynd av 49 ex. Årets utdelning är därmed ganska låg, men tidsmässigt passar fyndet väl in i statistiken då fynden nästan uteslutande gjorts från slutet av mars till slutet av maj.
Johan Svedholm
Häckningar: Säkra häckningar konstaterades på tre lokaler. Häckningstid: Troliga häckningar på fyra lokaler utöver de säkra ovan. Dessutom noterades arten på ytterligare sex lokaler under häckningstid.
Ett fullt normalt utfall för senare år. Som vanligt utgör säkert lejonparten av observationerna under häckningstid verkliga häckningar. Dessutom förbises säkert flera häckningar på kortlivade biotoper såsom byggarbetsplatser som sällan besöks av fågelskådare. Det finns ingen anledning att tro att årets resultat avviker från de cirka femton par som beräknats häcka i rapportområdet de senaste åren.
Johan Svedholm
Vinter: 1 ex Öxnäs 2.1 (Johan Svedholm).
Höga antal: 490 ex str S Kråkudden 15.8 (Peter Hamrén).
Fjärde vinterfyndet under 2000-talet och det första januarifyndet sedan 1993. Fågeln höll ihop med en flock tofsvipor. Sträcksiffran från Kråkudden den 15 augusti kan möjligtvis vara den högsta noterade någonsin i rapportområdet.
Johan Svedholm
Vår: 1 ex Galterö 9.5 (Lars Hellman). 1 ex Rörö 10.5 (Christer Fält m fl). 4 ex Haga kile, Askim 6.6 (Lars Lundmark).
Höst: Sammanlagt 344 ex under perioden 15.7–14.10.
Höga antal: 50 ex str S Kråkudden 11.8 (Per Björkman m fl). 121 ad str S Kråkudden 21.8 (Roger Eskilsson m fl).
En ganska låg summa för vårsträcket, men en riktigt bra höstsiffra! Detta beror till stor del på ett par riktigt bra sträckdagar, 121 ex den 21 augusti är en av de allra bästa dagsnoteringarna sedan rekordet på 150 ex på samma lokal den 20 september 1991.
Johan Svedholm
Januari: 40–50 ex Öxnäs 1–2.1 (Lena Essedahl m fl). 2 ex Öxnäs 13.1 (Ingegerd Nyberg). 1 ex Aspholmen, Billdals skärgård 27.1 (Mikael Forsman).
Liksom 2007 gästades vi av en större tofsvipeflock i januari. Årets flock var dock inte alls så stationär utan sågs endast vid ett par tillfällen. Kanske har den huvudsakligen uppehållit sig på fälten runt Harestad, norr om Nordre älv, men inte heller därifrån föreligger några rapporter under perioden. Är dessa stora vinteransamlingar av tofsvipor något som kommit för att stanna? Innan vintern 2006/2007 brukade endast någon enstaka vipa ses i området under vintrarna.
Johan Svedholm
Vår: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 9.5 (Peter Hamrén). 11 ex str S Rörö 11.5 (Per Björkman m fl).
Höga antal: 96 ex str S Kråkudden, Hönö 21.8 (Roger Eskilsson m fl).
Ett sparsamt uppträdande under våren med endast två fynd om sammanlagt 13 ex. Visserligen är variationen ganska stor från år till år, men årets vårskörd får ändå anses som sämre än normalt. Höststräcket bjöd inte heller på många toppdagar och endast en dag med mer än 35 ex noterades, vilket även det får räknas som under medel.
Stefan Svanberg
Höga antal: 8 ex str S Kråkudden, Hönö 14.8 (Birger Kaiser m fl). 19 ex str S Kråkudden, Hönö 21.8 (Roger Eskilsson m fl). 8 ex Bolleskären, Hönö 30.8 (Rolf Nyback). 12 ex str S Kråkudden, Hönö 2.9 (Per Björkman m fl). 8 ex str S Kråkudden, Hönö 3.9 (Jon Håkansson m fl).
Höststräcket bjöd på ovanligt många bra dagar och årets toppnotering på 19 ex är en mycket fin siffra. Inga vårfynd av sandlöpare gjordes under 2008 vilket dock inte är något ovanligt, observationer under vårsträcket görs bara enstaka år i rapportområdet.
Stefan Svanberg
Höga antal: 5 1K Torslandaviken 21–22.9 (Lena Essedahl m fl).
Fem exemplar tillsammans är mycket för 2000-talet, men bleknar i jämförelse med förhållandena som rådde under andra halvan av 1990-talet, då det som mest sågs hela 97 ex i Torslandaviken den 14 september 1996. Vårfynd som knappt görs vartannat år i området uteblev 2008. I övrigt ett ganska normalt uppträdande under höststräcket om man jämför med övriga år på 2000-talet.
Stefan Svanberg
Höga antal: 2 ad Galterö 7.7 (Roger Eskilsson). 2 ex Nordreälvstranden, Öxnäs 9.7 (Johan Svedholm). 2 ex Välen 12.8 (Stefan Svanberg).
Ett riktigt bottenår för mosnäppan med totalt cirka 10 ex observerade. Under 2000-talet har vi förvisso fått vänja oss vid ett sparsammare uppträdande och mindre flockar av arten, men så här magert har det aldrig varit tidigare. Normalt ses 50–100 ex per år. Anmärkningsvärt är också att de högsta noteringarna gjordes under hösten, vilket är avvikande när det gäller mosnäppan, då vårfynden normalt dominerar hos den här arten.
Stefan Svanberg
Höga antal: 12 ad födosökande Galterö 20.7 (Christer Fält).
Hösten bjöd på relativt få observationer av spovsnäppa och i vanlig ordning gjordes inga vårfynd av arten. Även om 2008 blev ett mellanår för spovsnäppan är högstanoteringen på 12 ex i paritet med de bästa åren under 2000-talet.
Stefan Svanberg
Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringarna under våren och hösten blev 100 ex 29.2 (Kristoffer Nilsson m fl) respektive 70 ex 11.11 (Roger Eskilsson m fl). Övriga lokaler: 67 ex Tistlarna 2.11 (Gösta Olofsson).
Rapporter föreligger från tolv olika lokaler i skärgården och som vanligt dominerar Bolleskären stort bland observationerna. För andra året i följd har det även rapporterats en ansenlig summa skärsnäppor från Tistlarna. Förmodligen är arten rätt väl spridd i yttre skärgården även om rapportdominansen från Bolleskären kan ge sken av något annat. Årets högstanoteringar stämmer annars hyfsat väl överens med hur det har sett ut tidigare år och antalet övervintrande skärsnäppor i området förfaller ganska stabilt från år till år.
Stefan Svanberg
Höga antal: 64 ex str S Kråkudden, Hönö 13.7 (Martin Alexandersson m fl). 53 ad Galterö 20.7 (Christer Fält). 72 ex str S Kråkudden, Hönö 21.8 (Roger Eskilsson m fl). 91 ex str S Kråkudden, Hönö 5.10 (Stefan Svensson m fl).
Som vanligt är det Galterö och Kråkudden som står för de högsta noteringarna, vilka ligger väl i linje med senare års uppträdande av arten.
Stefan Svanberg
Vinter: 1 ex Välen 2.1–16.2 Uno Unger m fl). 1 ex Stora Amundö 7.2 (Uno Unger). 1 ex Hökälla 21.2 (Mats Raneström m fl). 1–3 ex Torslandaviken 1–28.12 (Martin Oomen m fl).
Vår: 1 ex Prästabäcken, Fässberg 26.3 (Lars-Eric Rahm), 1 ex Lagmansholmen, Säve 3.4 (Karl-Olof Johansson). 1 ex sp Öxnäs 23.4 (Martin Oomen). 1–2 ex Rådasjön 26.4–2.5 (Johannes Löfqvist).
Höga antal: 15 ex Hökälla 20.11 (Jan Krantz m fl).
Sex exemplar rapporterade under vintern är något under det årliga genomsnittet (10 ex) under 2000-talet. Antalet vårfynd är dock normalt medan högsta rapporterade antal är något högre än den tidigare högsta noteringen under 2000-talet (14 ex Hökälla den 13–16 oktober 2002). Den spelande fågeln vid Öxnäs förtjänar ett extra omnämnande, då spelande fåglar är mycket sällsynta i vårt rapportområde.
Mikael Molin
Samtliga: 1 ex Välen 15.5 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Sisjöns skjutfält 17.8 (Lena Essedahl). 1 ex Hökälla 7–9.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Hökälla 4.10 (Jan Hellström m fl).
Ingen spelande fågel noterad under våren, detta trots åtminstone viss bevakning av de tidigare frekventerade lokalerna Lagmansholmen och Ragnhildsholmen under den normala sträckperioden. Glädjande nog rapporterades dock fler höstfynd än både 2007 och 2006, men vi är fortfarande inte riktigt uppe i de cirka fem exemplar per år som ansågs vara normalt till och med 2005.
Mikael Molin
Samtliga: 1 ex Öxnäs 1.5 (Johan Svedholm m fl). 1 ex mot S Kråkudden 24.6 (Mikael Molin m fl). 1 ex Torslandaviken 15.8 (Lena Essedahl).
Totalt rapporterades fyra fynd av arten under året vilket är något över normal årssumma (se även under rasen islandica nedan). I 2004 års rapport summerades uppträdandet 1997–2004 så här: ”Vill man se rödspov i Göteborg är det våren som gäller, företrädesvis april, och man får bara en eller två chanser på sig”, men det har uppenbarligen hänt en del sedan dess. Under åren 2005–2007 gjordes totalt sju fynd varav endast tre var under våren (2–19 maj). Årets två höstfynd från Torslandaviken sammanfaller tidsmässigt väl med höstfynden 2005–2007 (27 juli–20 september). Av dessa gällde ett fynd rasen islandica medan två troligen tillhörde denna ras. Det sena datumet på årets fynd den 15 augusti antyder även det islandica även om inga karaktärer för denna ras kunde noteras. Frågan är om det ökade höstuppträdandet av (islandica)-rödspovar i Göteborg speglar förändringar i rastbiotoper, ändrade flyttmönster eller bara en ökad uppmärksamhet för arten.
Mikael Molin
Samtliga: 1 1K Torslandaviken 5–9.9 (Stefan Svanberg m fl) Femte fyndet av denna ras i rapportområdet. Av fynden i Göteborg har tre gjorts under perioden 5–20 september, de resterande två i maj. Se texten under rödspov för fler kommentarer kring uppträdandet.
Mikael Molin
Höga antal: 25 ex str NO Haga kile 9.5 (Ola Wennberg) och 37 ex str S Kråkudden 13.7 (Martin Alexandersson).
Högsta vårsiffran får anses normal medan höstnoteringen är något mager. Artens uppträdande varierar kraftigt från år till år men under hösten brukar oftast någon dag med knappt 100 fåglar noteras.
Mikael Molin
Höga antal: 31 ex Torslandaviken 30.4 (Stig Fredriksson m fl). 26 ex str NO Mölnlyckemotet, Råda 30.4 (Johannes Löfqvist). 30 ex str NO Askimsviken 7.5 (Ola Wennberg).
Några större flockar noterades under normal sträcktid för arten och antalen ligger i linje med tidigare års våruppträdande. Det är dock en bit kvar till de högsta sträcksiffrorna som noterats på senare år; 100 ex vid Långholmen, Näset den 11 maj 2003 och 93 ex vid Torslandaviken den 13 maj 2007.
Mikael Molin
Höga antal: 214 ex str NO 20.4 Mölnlyckemotet, Råda och 730 ex str NO samma lokal 23.4 (Johannes Löfqvist).
Två mycket höga dagssummor. Under 2000-talet var tidigare högsta rapporterade antalet 215 ex som sträckte förbi Lagmansholmen den 23 april 2005. Den 23 april 2008 verkar ha varit en bra sträckdag för storspov i hela Sverige då rapporter föreligger om 1 608 ex vid Värmlandsnäs (Vrm), 1 015 ex vid Kåseberga (Sk) och 665 ex vid Landsort i (Srm).
Mikael Molin
Häckningar: 1 par Rivö, Göteborgs södra skärgård (Kjell-Ove Andersson). 3 par Galterö (Lars Hellman). 1 par Stora Stårholmen (Lars Hellman). 1–4 par Stora Amundö (Stig Fredriksson m fl). Häckningstid: Troliga häckningar: 1–3 ex Torslandaviken (Per Lundgren m fl). 2–4 ex Öxnäs (Johan Svedholm m fl). 1 ex Porseskär, Donsö (Gösta Olofsson). 4 ex Skinteboviken, Askim (Totte Weber Eliasson). Övriga lokaler med rapporter under häckningstid: Välen, Lunnagården, Balltorps våtmark, Askimsviken, Styrsö (Lilla Rävholmen och Brännholmsviken), Vrångö (Nötholmen, Sydudden, Bredvik och Nordudden), Södra In-Vinga, Lökholmen, Galterö (Kulmesund), Brännö (Dynholmsviken), Djupsundsholmarna, Hyppeln och Rörö.
Höga antal: 37 ex Välen 20.8 (Hans Börjesson).
Som vanligt svårt att få en uppfattning om det verkliga antalet häckande fåglar. Antalet konstaterade, troliga och möjliga häckningar ligger dock på ungefär samma nivå som rapporterats de två senaste åren (omkring 30 par). Det höga antalet från Välen är unikt, normalt brukar sådana mängder i vårt rapportområde endast noteras vid Torslandaviken, där senast cirka 60 ex sågs den 29 juli 2007, eller sträckande vid Kråkudden, varifrån 36 ex rapporterades den 18 augusti 2007. Den 26 maj 2006 sågs dock 45 ex rasta vid Stora Amundö.
Mikael Molin
Sena fynd: 1 ex Skinteboviken, Askim 2.11 (Staffan Valinder).
Enstaka novemberfynd görs varje år i regionen och påfallande ofta i områdena kring Askimsviken.
Mikael Molin
Sena fynd: 1 ex Nötholmen, Vrångö 2.10 (Tina Widén). 1 ex str S Kråkudden 5.10 (Jörgen Hansson m fl).
Två oktoberfynd är fler än normalt. Senast arten noterades under oktober i rapportområdet var den 1–2 oktober 2006 och dessförinnan den 1 oktober 2002.
Mikael Molin
Vinter: 1 ex Galterö 17.1–24.2 (Lars Hellman) samt 1 ex samma lokal 16.11 och 22.12 (Lars Hellman).
Höga antal: 13 ex str S Kråkudden 21.8 (Roger Eskilsson).
Vinterfynden är de tredje och fjärde sedan 1965; de två tidigare gjordes på Kråkudden den 6 januari 1993 och på Rörö den 4 januari 1965. Roligt och överraskande således att arten övervintrade på Galterö två vintrar i rad! Fynd under januari och februari 2008 gjordes också i norra Bohuslän (på Nord-Koster och Saltö, Strömstad, av 7 respektive 10 ex) samt vid Morups tånge och Gamla Köpstad i Halland. Under december gjordes dessutom tre fynd av totalt 44 ex i Havsstenssunds skärgård, ett fynd av 10 ex på Nord-Koster samt ett fynd av 2 ex på Malön, Onsala. Man behöver alltså inte förflytta sig geografiskt så långt för att hitta fler övervintrande roskarlar i Sverige. De två senaste åren har de högsta noterade sträcksummorna varit 15 respektive 16 ex, båda dessa vid Kråkudden och båda i månadsskiftet augusti/september. Fynden speglar förmodligen en sträcktopp i slutet av augusti, vilket gör att årets högsta notering faller väl in i mönstret. Den högsta noteringen som rapporterats genom tiderna (27 ex) noterades också den under ungefär samma tid, den 25 augusti 2004, på Vinga.
Mikael Molin
Samtliga: 1 hane Stegelholmsviken, Näset 27.5 (Göran Cederholm m fl).
1 ex Torslandaviken 12.6 (Bo Brinkhoff m fl) Två fynd är en bra utdelning för smalnäbbad simsnäppa, en art som knappt är årlig i Göteborg. Att båda dessutom gjordes under våren är lite förvånande eftersom första maj-fyndet sedan 1998 gjordes under 2007.
Mikael Molin
Samtliga: 1 ex Kråkudden 19.1 (Per Björkman m fl). 1 ex Tångudden, Älvsborgsfjorden 14.10 (Rickard Bergsten). 1 ex str S Vinga 25.10 (Andreas Gustafsson m fl).
Tre fynd är numera en normal årssumma för arten. Artens uppträdande i området uppvisar en stark koncentration till de två sista oktoberdekaderna då 18 av 34 fynd sedan 1965 gjorts just under denna period, så årets båda oktoberfynd får anses falla väl in i tidigare fyndmönster. Januarifyndet är dock endast det tredje sedan 1965. Nästan alla fynd i området sedan 1965 har gjorts i yttersta havsbandet, de allra flesta vid Kråkudden som ståtar med 25 av 34 fynd. Fyndet så långt inomskärs som vid Tångudden är således unikt. I rullorna kan man dock hitta två äldre vinterfynd från Galterö i södra skärgården, vilket inte ligger alltför långt därifrån, nämligen den 7 januari 1975 och den 6 februari 1983.
Mikael Molin