Labbar

Ovanligt få fjäll- och bredstjärtade labbar sågs under 2008, men storlabb noterades i vanlig omfattning. Dessutom noterades en rekordsen kustlabb i mitten av november.
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 3K+ str S 3.5 (Mathias Theander m fl). 1 ad str S 3.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S 21.10 (Martin Oomen).
1 1K str S 26.10 (Johannes Löfqvist m fl) Den bredstjärtade labben uppträdde fåtaligt under hösten 2008 vilket den låga årssumman på 4 ex vittnar om. Artens uppträdande på Västkusten varierar stort från år till år och påverkas starkt av häckningsresultat och rådande väderförhållanden under höststräcket. Normalt observeras åtminstone det dubbla antalet och årets totalsumma är den näst lägsta på 2000-talet, endast 2003 sågs färre (3 ex). För femte året i följd sågs arten under vårsträcket, vilket kan jämföras med att det under hela 1990-talet endast gjordes ett vårfynd. Som nämnts i tidigare rapporter beror denna ökning med all sannolikhet på en bättre bevakning i skärgården under vårarna.
Stefan Svanberg
Häckningstid: 1 par Norra In-Vinga 18.5 (Peter Strandvik).
Sena fynd: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 14.11 (Ola Wennberg m fl).
Senaste uppgifterna om häckande kustlabb i Göteborgsområdet är från 2003, då häckningar rapporterades från In-Vinga och Lindholmen. Därefter har det årligen gjorts observationer under häckningstid på In-Vinga, men utan att någon häckning har konstaterats. Förekomsten av kustlabb är ganska begränsad under senhösten och fynd efter första november görs inte varje år.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 28.8 (Andreas Karlsson m fl). 1 1K Torslandaviken 5.9 (Stefan Svanberg). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 6.10 (Martin Oomen m fl).
Liksom för bredstjärtad labb var det ett magert år för fjällabb och endast tre fynd gjordes. Överhuvudtaget var det dålig förekomst av unga labbar under hösten 2008, vilket har gjort avtryck i totalsummorna för flera av arterna. Fågeln i Torslandaviken rastade kort i Mudderdammen för att sedan ge sig iväg i västerut.
Stefan Svanberg
Höga antal: 7 ex str S Vinga 14.8 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 9 ex str Kråkudden, Hönö 14.8 (Bob Lind m fl). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Fredrik Sahlin m fl). 6 ex Kråkudden, Hönö 27.10 (Ola Wennberg m fl).
Sammanlagt cirka 58 ex är ungefär i linje med senare års totalsummor för storlabb. Antalet skall dock ses som högst ungefärligt eftersom det lätt smyger sig in dubbelräkningar av samma individer. Ett bevis på detta är den storlabb som ringmärktes på Nidingen den 19 oktober och som nästan en månad senare, den 15 november, sågs och fotograferades på Hönö. En och samma fågel som uppehåller sig en längre tid längs kusten kan ju således räknas flera gånger. För första gången sedan 2002 gjordes inga vårfynd av storlabb som annars har varit trogen maj månad under senare år.
Stefan Svanberg