Rovfåglar

Med rariteter som brun glada, stäpphök, ängshök, obestämd skrikörn, aftonfalk och jaktfalk går rovfågelsåret 2008 till historien som ett av de bästa i Göteborgs rapportområde.
Häckningstid: 1 hona Långås, Hisingen 5.6 (Göran Karlsson). 1 par Mölnlyckemotet, Råda 8.6 (Johannes Löfqvist). 1 ex Brudarebacken 28.6 (Roger Eskilsson). 1 hane Sisjöns skjutfält 2.7 (Lena Essedahl). 1 ad Öxnäs 17.7 (Johan Svedholm). 3 ex Balltorps våtmark, Mölndal 20.7 (Lars Eric Rahm). 1 ex Hög, Hisingen 21.7 (Tommy Järås). 1 par Storgärdet, Råda 30.7 (Johannes Löfqvist). 2 ex Gårdstensberget, Angered 2.8 (Göran Karlsson). 1 ex Gunnebo, Mölndal 2.8 (Fredrik Andersson). 1 ad Hårssjön 3.8 (Elon Wismén).
Höga antal: 27 ex str S Skinteboberget, Askim 23.8 (Mikael Forsman).
Ett normalt antal fynd under häckningstid i rapportområdet. För bivråken är det mycket svårt att kunna säkerställa häckningar, eftersom den har mycket diskreta vanor under häckningstiden, men troligen häckar 5–10 par i området. De 27 ex som sträckte den 23 augusti är den tredje högsta dagssumman under 2000-talet för rapportområdet. Det högsta antalet som har noterats är 79 ex som sträckte förbi Mölnlycke den 30 augusti 2006.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex str S Hovåsbadet, Askim 2.5 (Ola Wennberg).
Tredje fyndet av brun glada i rapportområdet. Även de två tidigare fynden är gjorda under våren; den 24 april 2001 vid Torslandaviken och den 14 maj 2005 på Galterö. Den bruna gladan brukar annars kallas för världens talrikaste rovfågel. Sverige utgör dock randområde för arten och 2007 bedömdes tre par häcka i Norrbotten. 2006 gjordes ett häckningsförsök med röd glada på så nära håll som i trakten av Falkenberg. I övrigt har observationer av brun glada ökat i landet under senare år, så kanske får vi se mer av den även i Göteborgstrakten framöver.
Per Björkman
Vinter: 1 ex Torslanda golfbana 28.2 (Per-Erik Hagström m fl).
Vår: Sammanlagt 23 fynd av 26 ex under perioden 13.3–30.5.
Sommar: 1 ex Båtmanstorpet, Mölnlycke 7.6 (Donald Blomqvist). 1 ex Billdals gård, Askim 16.6 (Jan Wahlberg). 1 ex Torrekullamotet, Mölndal 23.6 (Fredrik Andersson). 1 ad Hills golfbana, Mölndal 31.7 (Lena Essedahl). 1 ex str Grimmered 23.8 (Hans Börjesson m fl).
Höst: 1 ex Landvetter 2.9 (Maria Ferlin).
Den röda gladan fortsätter att öka inom rapportområdet. I år gjordes totalt 30 fynd av 33 individer. Merparten av fåglarna sågs under mars–maj. De fyra sommarfynden är anmärkningsvärda, men inga observationer som tyder på häckning gjordes. Även vinterfynd av röda glador är ovanligt i området, men 2002 gjordes tre fynd under februari. Den röda gladan häckade 2007 med cirka 50 par i Halland och troligen tre par i Västergötland. Vi får fortsätta hoppas att arten ska etablera sig även i vårt område, kanske på Hisingen, i Björketorp eller runt Torrekulla i Mölndal. De 30 fynden i rapportområdet fördelade sig på 23 i Västergötland och sju i Bohuslän.
Per Björkman
Vinter/vår: Sammanlagt 35 fynd av 10–15 ex under perioden 2.1–18.4.
Sommar: 1 ex str SO Brudarebacken, 17.8 (Elon Wismén m fl).
Höst/vinter: Sammanlagt 24 fynd av 17–20 ex under perioden 14.9–29.12.
Ett normalt uppträdande för havsörn inom rapportområdet. Höst- och vinterfynden ligger på en stabil nivå år från år. Däremellan görs enstaka observationer under annan tid, men ännu finns inga tecken på någon etablering vad gäller häckning i området.
Per Björkman
Häckningstid: 1 par Ragnhildsholmen (Tommy Järås m fl). 1 par Sävholmen, Säve (Lars Gustafsson m fl). 1 par Hökälla (Jan Hellström m fl). 2 par Hårssjön (Per Björkman m fl). 1 par Bredungen (Jan Krantz). 1 par + 1 hane Öxnäs (Johan Svedholm).
Tidiga fynd: 1 ad hane Björlanda 31.3 (Christer Fält).
Sena fynd: 1 ad hane Öxnäs 4.10 (Magnus Persson). 1 ad hane str S Öxnäs 5.10 (Bo Brinkhoff).
Av allt att döma häckade fyra till sex par bruna kärrhökar i år i rapportområdet, även om ingen säker häckning konstaterats. Ändå finns inga rapporter av arten från Svankällan eller Sagsjön där den häckat tidigare år. Sedan den bruna kärrhöken etablerat sig som häckfågel i området har beståndet legat på samma nivå under ett antal år.
Per Björkman
Vinter: Januari–februari: 1 ex Billdals skärgård 1–20.1 (flera observatörer). 3 ex Öxnäsområdet 4.1– 28.2 (flera observatörer). 1 ex Lilla Oxhagen 9.2 (Hans Petersson m fl). 1 ex Änggårdsbergen 22.1 (Kristoffer Nilsson). December: 1 hona + 1 hane Torslandaviken 12.12 (Lena Essedahl). 1 ad hane Hällsvik, Torslanda 13.12 (Niklas Aronsson).
Vår: Sammanlagt ca 15 ex under perioden 2.3–5.5.
Höst: Sammanlagt ca 55 ex under perioden 23.8–13.11.
Ett normalt uppträdande för blå kärrhök, som övervintrar sparsamt i vårt rapportområde. Vår- och höstsummorna ligger också på normal nivå.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K str SV Öxnäs 13.9 (Per Björkman m fl) och samma ex str S Ganlet, Önnered 13.9 (Mikael Molin m fl).
Första fyndet av stäpphök sedan 2004. Stäpphöken är en östlig fågel och häckar i Europa närmast i Vitryssland, Ukraina och framför allt Ryssland, men har även konstaterats häcka i Finland. Observationer av stäpphök har ökat i Västeuropa under senare år. Komplett fyndhistorik för Göteborgs rapportområde redovisas i rutan här intill.
Per Björkman
Samtliga: 1 ad hane str S Smithska udden 29.8 (Kristoffer Nilsson).
Årets fynd är det åttonde för rapportområdet. Liksom de två senaste, som är från 2005 och 2007, gjordes det i augusti, medan de tidigare fem fynden är gjorda i maj. I Sverige häckar ängshöken framför allt på Öland och Gotland, men några par häckar i de östliga landskapen från Skåne i söder till Uppland i norr, och enstaka exemplar brukar ses på Västkusten nästan varje år.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Angered (Thommy Andersen). Häckningstid: 1 ex Hårssjön 2.3 (Fredrik Andersson). 1 ad hane Madbäcksdammen, Björlanda 12.5 (Johan Svedholm).
En konstaterad häckning, som dessutom konstaterads som lyckad då observatören såg paret i Angered mata en unge den 20–21 juli. I övrigt magert med rapporter tydande på häckningar. Förtog vi oss på atlasinventeringen (där cirka tio par konstaterades häcka) månne?
Per Björkman
Vinter/vår: Sammanlagt ca 20 ex under perioden 1.1–3.5.
Höst/vinter: Sammanlagt ca 50 ex under perioden 10.9–27.12.
Fjällvråken uppträder regelbundet med några övervintrande fåglar i området. Den ses därutöver sparsamt på vårsträcket och i något högre antal under höststräcket.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex str NO Bredvik, Vrångö 19.5 (Tina Widén).
Andra fyndet av skrikörn i Göteborgsområdet och det första i modern tid. Det tidigare gäller en 1K hona av större skrikörn, skjuten vid Fässberg 1901 och belagd med skinn. Årets fågel, som sågs på Vrångö i Göteborgs södra skärgård, kom insträckande på relativt hög höjd och skruvade några varv över norra delen av ön innan den drog vidare mot nordost. Det ligger nära till hands att misstänka att det rörde sig om en större skrikörn, då flera fåglar var i omlopp vid Skagen den 15–17 maj.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K str N Maderna, Partille 11.3 (Johan Svedholm). 1 2K Hårssjön 29.3 (Per-Anders Svensson). 1 ex Torslandaviken 17.4 (Karl-Olof Johansson). 1 ex str SO Hästevik, Torslanda 20.11 (Lennart Hermansson).
Fyra fynd föreligger av kungsörn under året, vilket är något under snittet för 2000-talet i rapportområdet. Mellan åren 2001 och 2007 har antalet fynd varierat från som lägst två fynd av 2 ex 2006 till som mest elva fynd av 14 ex 2005.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Vättlefjäll, Bergum (Ove Andersson). 1 par Brattåstjärn, Härryda (Jan Hellenberg). 1 par Östra Ingsjön, Björketorp (Fredrik Andersson). Häckningstid: 1 par Hornasjön, Härryda 29.4 (Ingemar Olsson). 1 ex Yxsjön, Råda 29.5 (Mats Eriksson). 1 ex Stora Issjön, Landvetter 16.7 (Conny Palm).
Sena fynd: 1 ex str Kråkudden, Hönö 14.10 (Martin Oomen m fl).
Tre konstaterade häckningar i rapportområdet varav två i Härryda kommun, där fiskgjusen häckar årligen. Den tredje genomfördes i Göteborgs kommun, vilket inte skett tidigare under 2000-talet. Oktoberfynd görs inte varje år i vårt område.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Torrekullamotet, Mölndal (gnm Jörgen Grahn). 1 par Eklanda, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Hyppeln (Isak Lagerström). 1 par Hökälla (Jan Hellström m fl). 1 par Kungsö (Tina Widén). 1 par Tyska kyrkan (Uno Unger). 1 par Stora Oxhagen (Tommy Järås). 1 par Utbyfältet (Tommy Järås). 1 par Sörred, Hisingen (Tommy Järås). 1 par Gullö, Säve (Tommy Järås). 1 par Gunnilse, Angered (Lars Erik Norbäck).
Tornfalken fortsätter sin kräftgång, i år får vi konstatera en ny nedgång i antalet häckande par. Elva konstaterade häckningar av tornfalk inom rapportområdet kan jämföras med 18 par 2007 och 55 par så sent som vid sekelskiftet (se förra årets rapport för ett heltäckande diagram). Dock visade varken atlasinventeringen som avslutades förra året, eller Övervakning av fåglarnas populationsutveckling – Årsrapport för 2008 (Lindström m fl 2009, Lunds universitet) på att arten minskar. En uppmaning bör således vara på sin plats att fortsätta rapportera häckningar av tornfalk i området, så att en korrekt bedömning av häckningsstatusen för denna charmiga falk ska kunna göras.
Per Björkman
Samtliga: 1 hona Torslandaviken 27.9 (Tina Widén, Magnus Persson).
Denna aftonfalk sågs vid två tillfällen under en knapp timmes tid på två olika delar av samma lokal, först i Västergötland och därefter i Bohuslän. Årets fågel är det sjätte fyndet inom rapportområdet under 2000-talet (se rutan intill för komplett fyndhistorik). Av de tidigare fynden har fyra gjorts på hösten under perioden 28 augusti–2 oktober, medan det femte fyndet rör sig om en fågel som sågs i maj. Aftonfalken häckar närmast i sydöstra Europa, men även Finland har haft häckande par under senare år.
Per Björkman
Tidiga fynd: 1 ad hane Välen 13.3 (Thomas Karlsson).
Vår: Sammanlagt 16 ex under perioden 17.4–6.5.
Höst: Sammanlagt ca 110 ex under perioden 16.8–25.11.
Antalet observerade stenfalkar varierar mellan åren beroende på häckningsframgången för arten. Årets totalantal är något högre än normalt inom området vilket beror på att höstfynden är något högre än vad de brukar vara. Den 13 september blev en fin sträckdag i området, då sammanlagt 16 ex noterades. Flest stenfalkar denna dag räknades på Styrsö, där sju fåglar sträckte söderut.
Per Björkman
Vår: Sammanlagt 8 ex under periden 1–30.5.
Sommar: 1 ad str N Lundby 1.6 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex Alelyckan 27.6 (Leif Andersson). 1 ex Balltorps våtmark, Mölndal 27.6 (Lars Eric Rahm). 1 ad str SV Välen 18.7 (Hans Börjesson). 1 ex Kortedala 29.7 (Matserik Eriksson).
Höst: Sammanlagt 39 ex under perioden 1.8–29.9.
Höga antal: 4 ex str S Smithska udden 11.9 (Kristoffer Nilsson m fl).
Antalet sommarfynd av lärkfalk är ovanligt högt. Även det totala antalet fynd fortsätter att öka i området och landar i år på 52 ex, vilket är rekord. Under senare år har antalet legat på ett tiotal vårfynd och 25–40 höstfynd. God häckningsframgång för arten, gynnsamma väderförhållanden under hösten och ökad skådaraktivitet i området är faktorer som kan ha påverkat denna ökning.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K Stora Stårholmen, Galterö 26–27.10 (Jon Hessman m fl). 1 1K Vrångö 2.11 (Ville Fagerström m fl). 1 1K Krossholmen och Gäveskär 6.11 (Johan Svedholm).
Med stor sannolikhet rör det sig om en individ som sågs runt hamninloppet och i Göteborgs södra skärgård. Antalet fynd av jaktfalk har varit få under senare tid i rapportområdet – under 2000-talet föreligger endast två tidigare fynd, där det troligtvis rör sig om en och samma fågel som sågs under vintern 2004–2005. Innan dess får vi gå tillbaka ända till 1995 för att hitta fynd. Under hösten 2008 uppehöll sig dock flera unga jaktfalkar i Halland.
Per Björkman
Vinter: Sammanlagt ca 4 ex under januari–februari och ca 3 ex under december.
Vår: Sammanlagt ca 9 ex under perioden 1.3–19.5.
Sommar: 1 ex Gasklockan 27.6 (Johan HP Johansson m fl). 1 ex Killingsholmen, Askim 12.7 (Håkan Talling).
Höst: Sammanlagt ca 35–40 ex under perioden 3.8 –27.11.
Att sammanställa alla observationer av pilgrimsfalkar blir allt svårare. Av rapporterna framgår att vi numera kan se pilgrimsfalk i Göteborgsområdet under hela året, vilket är mycket glädjande. Falkarna verkar även trivas bra i urban miljö och många skådare kunde njuta av fina falkobsar vid Göteborgs gasklocka även i år. Ute i skärgården finns också goda möjligheter att se arten. Flera individer etablerar revir där under hösten för att sedan stanna kvar över vintern. Dock väntar vi fortfarande på att arten ska börja häcka inom rapportområdet.
Per Björkman