Skarvar–storkar

Toppskarven fortsätter att öka i yttre skärgården och spräckte i år för första gången 200-vallen. Är det en framtida häckfågel vi ser? Drommarna tutade på i Hårssjön och som krydda på moset sågs en ägretthäger på samma lokal.
Häckningar: Två lokaler med häckningar är rapporterade, en med 226 bon där minst 19 ungar kläcktes samt en med 2 bon där också ungar kläcktes.
Glädjande med lyckade häckningar av denna hårt förföljda art. Det är dock osäkert om ungarna blev flygga eller inte.
Magnus Unger
Samtliga: Rörö: Individer sågs under hela året men endast enstaka mitt i sommaren. Under våren noterades ca 30 ex stationära och under hösten ca 100 ex med en topp på 200 ex den 7.11 (Olof Persson m fl). Kråkudden, Hönö: Fynd gjordes under hela året av mestadels sträckande individer, tre till fyra exemplar översomrade. Högsta dagssiffrorna under våren och hösten blev 15 ex str 12.3 (Per Björkman m fl) och 40 ex str 5.10 (Markus Tallroth m fl). Övriga lokaler: Enstaka ex sågs också utanför Vrångö, Vinga, Hyppeln, Styrsö och Öckerö under våren och hösten.
Toppskarv ses numera mer eller mindre året runt på Hönö och Rörö, oftast med en svacka under juni. Toppskarven ökar för varje år och den genomsnittliga summan av övervintrande fåglar har ökat mot föregående år. Även fler lokaler med fynd föreligger men fortfarande är alla fynd på västsidan av skärgården, och ännu har inga säkra fynd gjorts innanför Göteborgs skärgård. Siffran på 200 ex från Rörö är den högsta hittills för rapportområdet och sträcksiffran på 40 ex från Hönö är dessutom rekord i antal sträckande individer.
Magnus Unger
Häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 12.2–19.4 (Lena Essedahl m fl). Den 3.4 och 6.6 rapporterades dessutom 2 ex från lokalen (Peder Kinberg, Per Lundgren m fl).
De starka indikationerna från Hårssjön med både spelande fåglar och observationer av två individer tyder på att arten häckade där även i år. Att inga vinterobservationer har rapporterats är dock anmärkningsvärt, man får gå tillbaka så långt som till 1999 för att hitta ett år utan vinterfynd.
Magnus Unger
Samtliga: 1 ex Hårssjön 13.4 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex str S Vrångö 24.9 (Tina Widén).
Detta är tredje respektive fjärde fyndet i området, tidigare finns ett höst- och ett vårfynd från 1999 och 2005. Fyndbilden i området speglar troligen en ökning av fynden i Sverige, men en bidragande orska kan också vara att skådaraktiviteten i området har ökat.
Magnus Unger
Häckningar: 32 aktiva bon, 20 ungar kläcktes Ängesholmen, Styrsö (Kjell Ove Andersson).
En rejäl ökning av antalet aktiva bon med nästan en dubblering av 2007 års notering på 17 bon. Tyvärr resulterade det inte i någon ökning av antalet kläckta ungar jämfört med förra året, men även detta ökar sakta om man tittar tillbaka några år. Tyvärr inga rapporter från Bergum, men den lilla kolonin som rapporterats därifrån tidigare kan säkert finnas kvar.
Magnus Unger