Måsar och tärnor

Under 2008 gjordes rapportområdets första lyckade häckning av kentsk tärna. Året bjöd också på bland annat flera småtärnor, två skräntärnor, både kaspisk och vitvingad trut samt en bra sträckdag för dvärgmås.
Höga antal: 140 ex str S Kråkudden, Hönö 19.1 (Uno Unger m fl). 27 ex str S Kråkudden, Hönö 10.11 (Stefan Svanberg m fl).
Den fina dagsnoteringen på 140 ex från Kråkudden den 19 januari utgjordes till majoriteten av adulta fåglar. De flesta år ligger den högsta dagssumman på mindre än 50 ex och 2008 års toppnotering är förmodligen en av de högsta dagsnoteringar av dvärgmås som gjorts i Göteborgsområdet. Den näst högsta dagsnoteringen från 2000-talet lyder på 117 ex och gjordes på Kråkudden den 7 oktober 2004.
Stefan Svanberg
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 1K str S 3.9 (Jon Håkansson m fl). 1 1K str S 4.9 (Roland Thuvander). 1 1K str S 12.10 (Ville Fagerström m fl). 1 1K str S 18.10 (Magnus Rahm m fl). 1 2K+ str 31.10 (Micael Jonsson m fl). 1 1K str S 14.11 (Ville Fagerström m fl).
En något avvikande fyndbild med majoriteten av observationerna i oktober och ett fynd från mitten av november. Flest fynd görs normalt i september även om oktoberfynd inte är extremt på något sätt. Novemberfynd är dock riktigt ovanligt och sedan 1980 har det endast gjorts under ett år tidigare, nämligen 1996 då en ungfågel sågs på Hönö den 1, 2 respektive 10 november (möjligen en och samma individ). Notera också att en äldre fågel observerades den 31 oktober. Denna åldersgrupp uppträder sällan hos oss och ungfåglar dominerar stort bland fynden i Sverige. Höstens sex fynd står sig kanske klent mot fjolårets 17 ex, men är historiskt sett en ganska hög summa. Tärnmåsen är inte årlig i rapportområdet men är nu sedd under sex av nio år på 2000-talet.
Stefan Svanberg
Häckningar: 5 par Pinan, Hönö (Per Björkman). 285 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 47 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 3 par Brännö (Lars Hellman). Ca 15 par Långa skär, Askimsviken (Uno Unger).
Göteborgsområdets största skrattmåskoloni vid Svarte mosse är fortsatt stabil och har under de senaste sex åren hyst cirka 300 par. I övrigt har det rapporterats häckningar från ytterligare fyra lokaler, vilket är något färre jämfört med tidigare år.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 3K Kråkudden, Hönö 10.10 (Roger Eskilsson m fl).
Femte fyndet av kaspisk trut i rapportområdet och andra fyndet för Bohuslän. Det första fyndet i Bohuslän gjordes även det på Hönö och utgjordes av en fågel som hittades död i Ersdalen 2003. Årets fynd stämmer väl in tidsmässigt med när man kan förvänta sig se arten i området. De flesta observationerna av kaspisk trut på Sveriges väst- och sydkust görs under hösten, från augusti till november.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 1K Göteborgs hamn och Slottsskogen 23–31.12 (Stefan Svanberg m fl).
Fågeln upptäcktes dagen före julafton och valde sedan att stanna över vintern fram till april. Det här var det sjätte fyndet av vitvingad trut i Göteborgsområdet på 2000-talet. Detta kan jämföras med 1980- och 1990-talet då det gjordes fem respektive två fynd av arten. Tittar man på vilken månad respektive fågel har upptäckts finner man två toppar, december och mars, som står för fem respektive fyra av fynden. Totalt har det nu gjorts 18 fynd i rapportområdet (se rutan på föregående sida för komplett historik). Likt två av de tidigare vitvingade trutar som gästat området observerades även årets fågel i både hamnområdet och Slottskogen.
Stefan Svanberg
Höga antal: 1 650 ex str S Kråkudden, Hönö 10.11 (Stefan Svanberg m fl). 2 630 ex str S Kråkudden, Hönö 12.11 (Jon Håkansson).
Högsta dagssumman per år under 2000-talet ligger i genomsnitt på cirka 2 300 ex, vilket gör att årets högstanotering faller väl in i senare års mönster. Tittar man lite längre tillbaka i tiden och jämför med de publicerade uppgifter som finns från 1990-talet finner man dock att de högsta dagsnoteringarna per år var högre under förra årtiondet. Om detta speglar en verklig minskning av arten eller om andra faktorer som till exempel vädret påverkat det förändrade uppträdandet är dock svårt att avgöra.
Stefan Svanberg
Samtliga: 2 ad Galterö 22.6 (Tina Widén). 4 ex Askimsviken 23.6 (Ola Wennberg). 1 ex Askimsviken 26.6 (Johan Revelj).
Tre fynd av sju exemplar innebär att småtärnan fortsätter sin positiva trend från senare år. Observationerna är väl samlade tidsmässigt och samtliga fynd är gjorda inom en femdagarsperiod i juni, vilket stämmer bra med tidigare år, då juni är den månad som klart dominerar fyndbilden av arten i området. Samma individer kan naturligtvis vara inblandade i mer än ett fynd, men helt klart är att observationerna av småtärna har ökat under senare år och fyra exemplar tillsammans är förmodligen rekord för området.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ad Frihamnen 26.6 (Anders Ring). 1 ex Krossholmen, Torslanda 31.7 (Per-Erik Hagström m fl).
Tredje året i rad med fynd av denna gigant bland tärnor gör skräntärnan näst intill årlig under den senaste sjuårsperioden. Av de i Sverige häckande tärnarterna är den dock helt klart den svåraste att få se i Göteborgsområdet, inte bara för dess fåtalighet utan även för att den mer eller mindre aldrig verkar behaga uppehålla sig en längre tid på någon lokal. Detta var fynd nummer nio och tio under 2000-talet, vilket kan jämföras med endast tre fynd under hela 1990-talet.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ad Torslandaviken 12.5 (Christer Fält m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 1.7 (Peter Hamrén). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 13.7 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 3.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 3.9 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 20.9 (Magnus Rahm m fl). 1 1K Öxnäs 21.9 (Sven Ängermark m fl).
En något annorlunda fyndbild jämfört med senare år, med majoriteten av observationerna från september. Flest fynd föreligger annars från maj och juni under 2000-talet. Totalt sju fynd under året är annars en fin årssumma och kan jämföras med genomsnittet under 2000-talet som ligger på fyra fynd per år.
Stefan Svanberg
Häckningar: 4 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson).
Häckningarna upptäcktes ganska sent på säsongen och då hade två av de fyra paren redan kläckt ungarna. Vid ett återbesök för att kontrollera häckningsresultatet kunde åtminstone en flygg unge konstateras, men att döma av föräldrarnas beteende fanns det troligen fler ungar på holmen. Det här var den första lyckade häckningen av kentsk tärna i Göteborgsområdet. Sedan tidigare finns tre misslyckade häckningar från södra skärgården, den senaste från Porseskär 2004.
Stefan Svanberg