Sumphöns och trana

Småfläckiga sumphöns hade ett bra år i Göteborgsområdet och förgyllde försommarnattens ljudkuliss utmed Nordre älv. Trana fortsätter öka i antal i Sverige och sannolikt i Göteborgstrakten också, men anmärkningsvärt få rapporter om häckningsfynd inkommer.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Rapporterad med häckningskriterie från 12 lokaler, varav 4 belägna i skärgården.
Vinter: Januari–februari: 6 ex fördelat på Välen, Torslandaviken, Vrångö och Hönö. December: 3 ex fördelat på Välen (2) och Klare mosse (1).
Totalt tolv lokaler med häckningar alternativt revirhållande par, att jämföra med 15 lokaler förra året, vilket i sin tur nästan var en halvering med föregående år, vilket nog kan tillskrivas de hårda vintrarna 2010–2011. Att arten minskar är nog inte helt sannolikt då vintrarna har varit milda de två senaste åren, utan nedgången återspeglar nog snarare att något färre lokaler genomsökts noggrant.
Björn Dellming
Samtliga: 1–3 ex sp Lagmansholmen 2–9.5 (Tommy Järås m fl). 1 ex sp Ragnhildsholmen 11–12.5 (Freddy Persson m fl).
Ett bra år för arten där Lagmansholmen är en lokal värd att nämnas lite extra då man därifrån kunde höra inte mindre än tre spelande sumphöns.
Björn Dellming
Samtliga: Vår/sommar: 1 ex sp Fässberg 16.5–19.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex sp Skändla 17–30.5 (Ingvor Svensson m fl). 1 ex sp Torrekullamotet, Mölndal 18.5 (Ulf Elmqvist). 1 ex sp Torslandaviken 19.5 (Magnus Persson). 1 ex sp Svindal, Askim 24.5–22.6 (Jan Wahlberg m fl). 1 ex sp Angereds gård 24.5 (Martin Oomen). 1 ex sp Skutehagen, Torslanda 26.5 (Niklas Aronsson). 1 ex sp Ragnhildsholmen 5–12.6 (Dan Larsson m fl). 1 ex sp Kålsereds dammar, Björlanda 9.6–1.7 (Johan Svedholm m fl). 1 ex sp Pansarkvillen, Säve 14.7 (Mats Raneström). Höst: 1 ex Vrångö 25.9 (Stefan Svanberg).
Ett bra år för kornknarrar i Göteborg med inte mindre än tio spelande individer. Dessutom ett höstfynd av en rastande fågel i skärgården, vilket gör 2013 till det bästa året sedan 2007 då hela 24 ex noterades i Göteborgsområdet.
Björn Dellming
Häckningar: Troliga häckningar: Ca 27 revir i rapportområdet.
Vinter: Januari–februari: 8–12 ex fördelat på fyra lokaler, varav 5–9 ex i Slottsskogen (Carl Jyker m fl). December: 9 ex i Mölndalsån, Säveån, Slottsskogen och Välen.
Arten noteras i år med häckningskriterie från 27 olika lokaler, vilket är tämligen oförändrat sedan föregående år. Sedan 2010 har dock antalet rörhönspar i Göteborgsområdet ökat från 21 till dagens 27–30 par. Siffran är något oklar då det inte är helt säkert hur många par som häckar i Torslandaviken, Hökälla eller Svarte mosse (med flera lokaler). Slottsskogen fortsätter vara ett av de säkraste vintertillhållen för rörhöns i Göteborg.
Björn Dellming
Häckningar: 8 par Torslandaviken (Elis Ölfvingsson m fl). 4 par Hökälla (Bo Brinkhoff m fl). 6 par Balltorps våtmark (Uno Unger m fl). 3 par Hills golfbana (Elon Wismén m fl). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Martin Oomen m fl). 1 par Klare mosse (Märtha Boström m fl). 1 par Stora Holm (Aimon Niklasson). Fynd under häckningstid: Rapporter om fåglar i lämplig biotop finns även från Härlanda tjärn, Välen, Svarte mossen i Askim, Hårssjön, Sagsjön i Kållered, Keillers damm, Holmdammen m fl.
Av rapportområdets sothönspar var det i år 25 par som rapporterades gå till häckning, vilket kan jämföras med 20 par i fjol och 18 par under 2011. Sannolikt återspeglar detta snarare en förbättrad noggrannhet i rapportering hos skådare än att arten ökar. Häckningar borde till exempel inte vara omöjliga att konstatera vid de lokaler som här nämns under fynd under häckningstid.
Björn Dellming
Häckningar: 1 par Hårssjön (Mats Bjersing m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Skrapekärr, Vättlefjäll 9.4 (Uno Unger). 1 ex Häggsjön, Björketorp 12.7 (Mats Eriksson).
Höga antal: 320 ex str S Brudarebacken 11.10 (Ingemar Elisson m fl).
Endast en rapport om häckande tranor har inkommit under 2013 trots att arten sannolikt häckar på minst ett 20-tal platser i rapportområdet. Höga häckningskriterier borde inte vara så svårt att konstatera på en såpass högljudd och förutsägbar art.
Björn Dellming