Vadare

Ett vinterfynd av skogssnäppa, en hög sträcknotering av kärrsnäppa samt en tidig höstobservation av dubbelbeckasin sticker ut. I övrigt bjöd året på fler mosnäppor än på länge medan antalet spovsnäppor och roskarlar gick i motsatt riktning.
Vinter: Januari: Upp till 5 ex Kråkudden–Bolleskären under hela månaden (Uno Unger m fl). 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 4.1 (Magnus Persson). December: 1 ex Kråkudden 3–26.12 (Tina Widén m fl).
Årets vinterstrandskator visar att det inte alltid är så enkelt som att färre strandskator övervintrar ju kallare vintern är. Endast ett exemplar sågs nämligen under den mycket milda decembermånaden. I övrigt kan noteras ett inomskärsfynd i januari, vilket definitivt inte hör till vanligheterna.
Johan Svedholm
Samtliga: 2 ex str S Hyppeln och Hönö 28.4 (Lars Carlbrand m fl). 1 ex Stora Hästholmen, Björlanda 24.6 (Bo Nilsson m fl).
Två fynd av tre exemplar är en normal årssumma för 2000-talet. Inte heller lokalerna eller datumen avviker från normen, och vidare är det precis i sin ordning att rastande fåglar inte stannar längre än en dag.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par Torp (Martin Oomen m fl). Minst 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg). 1 par Bergsjödalen (Amar Hot). Troliga häckningar: 1 par Fläskebotippen, Landvetter (Kristian Thisted m fl). 1 par Partille centrum (Ingvar Björhall). Dessutom noterades arten på ytterligare elva lokaler under häckningstid.
Höga antal: 13 ad Välen 22.6 (Hans Börjesson).
Torslandaviken tycks vara en orubblig konstant i denna i övrigt mycket ombytliga lilla vadares värld. I övrigt är det som vanligt i stor utsträckning tillfälliga biotoper som byggarbetsplatser, grusgropar och liknande som utnyttjas som häckmiljöer. Detta innebär säkert också ett relativt stort mörkertal. Det verkar dock som om rapportområdets population är relativt stabil. Flocken i Välen kan vara den största ansamling av denna vanligtvis inte särskilt sällskapliga art som någonsin registrerats i rapportområdet.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Staffan Sénby m fl). 1 par Galterö (Roger Eskilsson m fl). 1 par Kråkudden, Hönö (Jon Håkansson m fl). 1 par Rörö (Thomas Karlsson m fl). 1 par Björlanda kile (John-Eric Thore). 2 par Viken, Hisingen (Magnus Rahm). 2 par Gamlestaden (Roger Eskilsson). 1 par Halleskär, Gbg:s norra skärgård (Elis Ölfvingsson). Troliga häckningar: 3 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Måvholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson). 1 par Hjälvik, Öckerö (Bengt Karlsson). 1 par Lilla Rävholmen, Öckerö (Bengt Karlsson). 1 par Hyppeln (Roger Eskilsson). 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). Dessutom är arten rapporterad från ytterligare minst 17 lokaler under häckningstid.
I år är första gången som häckningar av denna art redovisas i fågelrapporten. Bakgrunden till detta är framför allt att arten har minskat mycket kraftigt på de halländska strandängarna. Mellan 2002 och 2012 har antalet häckande par på strandängar i Halland minskat med hela 80 % enligt inventeringar i regi av Länsstyrelsen i Halland! Som synes verkar arten hos oss ha ett hyfsat bestånd i skärgården, men återfinns också här och där i inlandet på liknande lokaler som mindre strandpipare. Arten kan säkerligen vara underrapporterad, och framtiden får utvisa hur rapportområdets population egentligen mår.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ad str S Hyppeln och Kråkudden 10.5 (Magnus Unger, Stefan Svanberg m fl).
Rapportområdets artonde fynd, tillika det femte vårfyndet. Tidigare fynd är gjorda under perioderna 2 maj till 18 maj samt 30 juli till 17 september. Som kuriosa kan nämnas att det första fyndet av arten i rapportområdet utgörs av en fågel som sköts på Hönö den 5 september 1897.
Johan Svedholm
Höga antal: 621 ad str S Kråkudden 10.8 (Roger Eskilsson m fl).
Den massiva sträcksiffran från Hönö utgör nytt rekord för rapportområdet och en rejäl putsning av det tidigare rekordet på 490 ex. Den sistnämnda siffran räknades in på samma lokal den 15 augusti 2008. Mitten av augusti kan härmed utropas vara prime-time för artens höststräck i rapportområdet!
Johan Svedholm
Samtliga: Vår: 1 ad str S Kråkudden 10.5 (Stefan Svanberg m fl). 1 ad str S Hyppeln 10.5 (Magnus Unger m fl). 24 ex str O Brännö 24.5 (Stefan Svanberg m fl). 90 ex str N Torslandaviken 27.5 (Magnus Persson). 8 ex str N Kråkudden 29.5 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Kråkudden 6.6 (Jon Håkansson). 1 ex str S Kråkudden 14.6 (Ola Bäckman m fl). Höst: Sammanlagt 213 ex under perioden 30.7–6.10. Månadsfördelning: Juli 14 ex, augusti 144 ex, september 53 ex, oktober 2 ex.
Sju vårfynd är normalt eller något över det normala för senare år, men vad som däremot inte är normalt är att fynden gäller cirka 125 individer! Anledningen till detta är naturligtvis framförallt den stora flocken över Torslandaviken, vilken lyser som en brinnande fyrbåk i statistiken. Höstsumman är normal och lokalerna som dominerar stort är som vanligt Kråkudden (för sträckande fåglar) och Galterö (för rastande fåglar).
Johan Svedholm
Samtliga: Vår: 3 ex str S Kråkudden, Hönö 14.4 (Stefan Svanberg m fl). 2 ex Galterö 28.4 (Johan Ennerfelt m fl). 10 ex str S Kråkudden, Hönö 30.4 (Jon Håkansson m fl). 32 ex str N Kråkudden, Hönö 29.5 (Roger Eskilsson). 1 ex Galterö 8.6 (Mikael Käll m fl). Höst: Sammanlagt ca 398 ex under perioden 13.7–16.11. Höga antal: 54 ad str S Kråkudden, Hönö 10.8 (Jon Håkansson m fl). 62 ex str S Kråkudden, Hönö 13.8 (Peter Hamrén m fl). 64 ex str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Bo Brinkhoff m fl). Månadsfördelning: Juli ca 5 ex, augusti ca 285 ex, september ca 107 ex, november 1 ex.
Våren bjöd på lite fler observationer av kustsnäppor än brukligt även om det inte var exceptionellt på något sätt. Under hösten sågs det däremot lägre antal än vanligt, speciellt i juli vilket annars brukar vara en bra månad för arten.
Stefan Svanberg
Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 32 ex under perioden 11.8–29.9. Höga antal: 6 ex str S Tjälleviks mosse, Hönö 31.8 (Bengt Karlsson). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 16.9 (Roger Eskilsson m fl).
Som vanligt under senare år saknas observationer under våren. Senast det begav sig var 2007 då vi hade tre vårfynd i området. Hösten bjöd däremot på en del sandlöpare i vanlig ordning, även om uppträdandet var ganska blygsamt.
Stefan Svanberg
Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 12 ex under perioden 27.7–23.8. Höga antal: 5 ex Galterö 17.8 (Jon Hessman).
Noterbart är att samtliga fåglar sågs på Galterö, vilket säger en del om lokalens betydelse för vadarstatistiken. Utan skådarbesök på Galterö hade det varit mycket glest med rapporter av rastande småsnäppor och andra småvadare i rapportområdet. Totalantalet ska ses med reservation för dubbelräkning, men sett till denna siffra hamnar vi på ett relativt normalt uppträdande för arten i jämförelse med tidigare år under 2000-talet.
Stefan Svanberg
Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 32 ex under perioden 7–22.5. Höst: Sammanlagt ca 22 ex under perioden 17.7–10.8. Höga antal: 7 ex str S Hyppeln 12.5 (Magnus Unger). 9 ex Galterö 18.5 (Patrik Axelsson m fl) och 8 ex på samma lokal 19.5 (Johan Ennerfelt m fl). 8 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 5.8 (Staffan Sénby).
Totalt cirka 54 ex är bättre än på länge och en liten uppryckning jämfört med den senaste femårsperioden där totalantalet varierat mellan 10 och 42 ex. Fyndbilden är typisk för arten med vårfåglarna väl samlade i maj och höstfynden i juli och augusti.
Stefan Svanberg
Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 18 ex under perioden 14.7–20.8. Höga antal: 5 ex Galterö 18.8 (Jan Mogol).
Ovanligt få spovsnäppor sågs under hösten 2013 och totalsumman på cirka 18 ex är den lägsta sedan 2006 då endast 11 ex observerades. I genomsnitt har det setts ett femtiotal spovsnäppor per år under 2000-talet och bästa året var 2004 då lite drygt 100 ex noterades.
Stefan Svanberg
Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringen under våren var 95 ex 20.5 (Bo Brinkhoff). Högsta noteringen under hösten var 30 ex 19.10 (Stefan Andersson m fl). Övriga lokaler: 50 ex Tormunden, Gbg:s södra skärgård 19.1 (Gösta Olofsson). 40 ex Stora Äxholmen, Gbg:s norra skärgård 14.2 (Roger Eskilsson m fl). 50 ex Stora Pölsan, Rörö 21.4 (Thomas Karlsson).
Högsta noteringen på Bolleskären under våren gjordes den 20 maj vilket är betydligt senare än vanligt. Jämför vi med Nidingen är det dock inte särskilt anmärkningsvärt, då det här oftast finns ett hundratal skärsnäppor kvar vid denna tidpunkt, vilket även var fallet i år.
Stefan Svanberg
Höga antal: 70 ex str NO Galterö 24.5 (Lars Hellman). 720 ex str S Kråkudden, Hönö 28.5 (Jon Håkansson). 80 ex Bolleskären, Hönö 28.5 (Jon Håkansson). 50 ex str S Kråkudden, Hönö 29.5 (Roger Eskilsson). 50 ex str S Kråkudden, Hönö 28.6 (Jon Håkansson m fl). 51 ex str S Kråkudden, Hönö 16.9 (Roger Eskilsson m fl).
Noteringen på 720 ex från Kråkudden den 28 maj är förmodligen en av de högsta som gjorts i rapportområdet. Att det dessutom är en vårnotering är extra anmärkningsvärt eftersom vi normalt har de högsta antalen under hösten. För jämförelse kan nämnas att det samma dag även rapporterades höga antal kärrsnäppor i sydvästra Skåne, med bland annat 3 500 ex på Måkläppen och 3 000 ex på Skanörs revlar. Även från Nidingen i Halland finns rapporter om höga antal under perioden med bland annat 1 000 ex rastande den 29 maj.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ex Galterö 28–29.6 (Jon Hessman m fl). 1 ex Galterö 6.7 (David Klingberg). 1 ad Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 30.7 (Lars Davidsson).
Myrsnäppan får väl numera ses som årlig i rapportområdet. Detta var femte året i följd med fynd av arten och som vanligt fanns Galterö med i protokollet.
Stefan Svanberg
Vinter: Januari–februari: Som mest 2 ex Hökälla 12.1–3.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Välen 12.1 (Carl Jyker m fl) samt 1 ex samma lokal 13.2 (Lars Nilsson). 1 ex Fässberg 13.1–17.2 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Rörö 13.1 (Magnus Unger m fl). 2 ex Ellesbo älvstrand 12.2 (Uno Unger). 1 ex Askimsbadet 13–27.2 (Tina Widén m fl). December: 1–2 ex Torslandaviken 10–14.12 (Ola Wennberg m fl).
Vår: 1 ex Hökälla 9.3 (Berndt Lindberg). 1 ex Prästabäcken, Fässberg 16.3 (Lars Eric Rahm) samt 1 ex samma lokal 19.3 (Uno Unger m fl). 1 ex Vrångö 18.4 samt 23.4 (Martin Oomen). 1 ex Fässberg 4.5 (Lars Eric Rahm). 1 ex sp Lagmansholmen 5.5 (Magnus Persson m fl). 1 ex Vinga 5.5 (Anders Jihmanner m fl). 1 ex Hökälla 5.5 (Uno Unger m fl). 1 ex Lagmansholmen 6.5 (Owe Hougström) samt 1 ex samma lokal 15.5 (Kåre Ström).
Höga antal: 6 ex Hökälla 13.10 (John Thulin). 6 ex Hökälla 31.10 (John Thulin m fl). 8 ex Hökälla 8.11 (Kicki Westman m fl).
Det sågs ovanligt många dvärgbeckasiner under våren 2013, framförallt i maj vilket normalt sett är en månad med mycket få observationer av arten. Oftast görs bara något enstaka majfynd och det är inte ovanligt att observationer uteblir helt. Under hösten gjordes som vanligt de högsta noteringarna vid Hökälla. Oftast blir det någon dag med tvåsiffrigt antal så årets maxnotering på 8 ex får ses som lite klenare än vanligt och har en bra bit upp till rekordnoteringen från i fjol på hela 27 ex.
Stefan Svanberg
Samtliga: Vår: 1 ex Getryggen, Delsjöområdet 2.5 (Kicki Westman). 1 ex Ragnhildsholmen 5.5 (Kåre Ström). Som mest 2 ex sp Lunnagården, Mölndal 7–9.5 (Evamaria Ferm m fl). 1 ex Hästen, Hönö 9.5 (Håkan Möller). Som mest 3 ex sp Hökälla 11–12.5 (Staffan Larsson m fl). Höst: 1 ex Galterö 1.8 (John Thulin) samt 13.8 (Ola Wennberg). 1 ex str S Rörö 7.9 (Björn Dellming m fl). 1 ex Välen 11–12.9 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Hökälla 21.9 (Stefan Svanberg m fl).
Hela fem vårfynd av åtta exemplar är bättre än på länge och vi får gå tillbaka till åren 2002 och 2003 för att finna likvärdiga antal. Utdelningen under hösten var mera normal även om ett ovanligt tidigt fynd gjordes. Redan den första augusti sågs en dubbelbeckasin på Galterö, vilket innebar nytt fenologiskt rekord med två veckors marginal. Mediandatum för höstens första observation under 2000-talet är 26 augusti. Noterbart är att det även den 13 augusti sågs en dubbelbeckasin på Galterö och eftersom också detta är tidigt och att lokalen är lite udda för arten har vi valt att publicera detta som en och samma individ.
Stefan Svanberg
Höga antal: 12 ex str S Kråkudden, Hönö 23.4 (Ola Bäckman m fl). 37 ex str S Kråkudden, Hönö 19.8 (Jon Håkansson).
Tämligen låga antal både för vår och höst. Möjligen passerade de stora flockarna oss obemärkt förbi, för myrspovarnas sträcktopp brukar infalla under början av maj på våren och under slutet av juli på hösten.
Per Björkman
Höga antal: 13 ex str N Torslandaviken 5.5 (Christer Fält). 22 ex str NO Torslandaviken 9.5 (Karin Magnander).
Inga större flockar noterades i år heller. 100 ex vid Långholmen, Näset den 11 maj 2003 är det högsta antal som rapporterats under 2000-talet, följt av 93 ex vid Torslandaviken den 13 maj 2007 och 70 ex vid Kråkudden, Hönö den 11 maj 2010.
Per Björkman
Höga antal: 95 ex str NO Torslandaviken 16.4 (Christer Fält).
Sena fynd: 1 ex str S Björkö 5.11 (Bo Brinkhoff).
Årets högsta antal är beskedligt, men ligger ändå rätt i tiden. Liksom i fjol gjordes ett fynd av en fågel i november.
Per Björkman
Vinter: 1 ex Torslandaviken 20.1–5.4 (Peter Hamrén m fl).
Vinterfynd av skogssnäppa görs regelbundet på Gotland, Öland och i Småland och Skåne, men har aldrig tidigare gjorts på Västkusten. Fågeln höll till kring bäckutflödet i Syrhåladammens nordöstra del och klarade som synes en övervintring i området.
Per Björkman
Häckningar: Södra skärgården: 3 par Galterö (Jon Hessman m fl). 3 par Vrångö (Martin Oomen m fl). 1 par Buskär (Gösta Olofsson). 1 par Stora Stårholmen (Lars Hellman). 1 par Lökholmen (Lars Persson). Övriga lokaler: 2–3 par Stora Amundö (Bert Olsson m fl). 2 par Hökälla (Bo Brinkhoff m fl). 2 par Nordreälvstranden, Öxnäs (Stefan Svanberg m fl). 1 par Välen (Josua Smedberg m fl). 1 par Haga kile, Askim (Lars Erik Norbäck m fl). 1 par Inre Tistlarna (Gösta Olofsson). 1 par Lilla Hästholmen, Björlanda (Johan Svedholm). 1 par Fässberg, Mölndal (Jörgen Grahn m fl). 1 par Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm).
Sammanlagt 21–22 säkra eller troligen häckade par. I övrigt är rödbenor rapporterade från 13 lokaler med lägre kriterier vilket ger ett totalt antal på 34–35 par. Efter att ha minskat mellan de båda atlasinventeringarna som gjorts 1973–84 och 2004–07 har populationen stabiliserats kring årets nivå.
Per Björkman
Höga antal: 4 ex str S Kråkudden, Hönö 10.8 (Roger Eskilsson m fl).
Året bjöd på ovanligt få roskarlar i rapportområdet, vilket även avspeglar sig på högsta antalet. Normalt ligger det på 10–15 ex under sträcktoppen som brukar infalla runt den 21 augusti. Endast två vårfynd finns under året.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 9.10 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str V Kråkudden, Hönö 24.10 (Uno Unger m fl). 1 ex str S Vrångö 29.10 (Martin Oomen m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Ola Bäckman m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 3.12 (Mattias Pozsgai m fl).
Sammanlagt sex exemplar är den näst högsta årssumman som noterats i rapportområdet och en tangering av 2006 års totalsumma. Detta står sig dock ganska slätt mot rekordåret 2011, då det sågs hela 18 ex. Årets observationer stämmer väl in i fyndbilden för arten. Dagar med hård pålandsvind under årets sista kvartal är ett typiskt samband när det gäller fynd av brednäbbade simsnäppor.
Stefan Svanberg