Finkar–fältsparvar

Åtskilliga arter utmärkte sig på positivt sätt under året. Bändelkorsnäbbar uppträdde i en aldrig tidigare skådad mängd, lappsparv och snösiska hade de högsta årsummorna på många år och områdets sjätte dvärgsparv ringmärktes på Hönö. På minuskontot hamnar ortolansparven vars kräftgång fortsätter.
Häckningar: 1 par Lerbäck, Säve (Stig Carlsson). Fynd under häckningstid: Sjungande fåglar rapporterades från 13 lokaler under maj–juni, framförallt på Hisingen och längs Lärjeåns dalgång.
Höga antal: 80 ex Skogomedammen, Hökälla 13.9 (Stig Carlsson).
För fjärde året i rad kunde en steglitshäckning konstateras i rapportområdet. Steglitsen har haft en mycket gynnsam utveckling i hela Sverige det sista årtiondet.
Martin Oomen
Samtliga: 3 ex Torslandaviken 10.11–28.12 (Christer Fält m fl). 1 ex Askimsbadet 27.12 (Ola Wennberg). 2 ex Öxnäs 29.12 (Elon Wismén m fl).
Tre fynd av sex exemplar är ett bra resultat för senare år. I likhet med dess släkting gråsiskan, som snösiskan ofta sällskapar med, så fluktuerar antalet kraftigt från år till år. Senaste goda åren var vintrarna 2001/2002 samt 2002/2003 då vardera cirka 20 ex sågs per säsong.
Martin Oomen
Samtliga: Första observationen för året utgjordes av 1 ex på Brännö 12.7 (Lars Hellman). Därefter följde åtskilliga hundratal observationer av uppskattningsvis minst 355 ex. Höga antal: 25 ex Skintebo 25.11 (Lars Lundmark m fl). 30 ex Bjurslätt 31.12 (Marianne Karlsson m fl). 31 ex Möndals sjukhus 30.12 (Lars Eric Rahm m fl). Månadsfördelning: Juli 15 ex, augusti 20 ex, september 105 ex, oktober 40 ex, november 165 ex, december 181 ex.
Efter en trevande start, där de första exemplaren sågs i mitten av juli, så kom sträcket igång under andra halvan av augusti och i september. Därefter skedde en nedgång av antalet observationer under oktober månad, för att under november–december fullkomligt skjuta i höjden. Senhöstfynden utgjordes inte av sträckande fåglar, utan istället var det bristen på lärkkottar som gjorde att korsnäbbarna sökte sig in bland bostadsområden. Här kunde de frossa på i första hand rönnbär, och när dessa sinat övergick dieten istället till miniäpplen från olika prydnadsaplar. Det är svårt att bedöma hur många korsnäbbar som varit involverade då det delvis borde ha varit samma fåglar som setts i de centrala delarna av Göteborg under senhöst–vinter. Uppskattningsvis var minst 355 exemplar inblandade. Detta kan jämföras med det tidigare rekordåret 2011 då ca 240 individer noterades.
Martin Oomen
Höga antal: 426 ex str S Vrångö 14.9 (Stefan Svanberg m fl).
Göteborgsområdet tog del av en stor invasion som berörde södra Sverige under sensommaren och hösten. Då bevakningen av våra sträcklokaler var sporadisk så finns inga sammanlagda summor att presentera. Det passerade dock åtskilliga tusental korsnäbbar under främst september. Enligt riksskogstaxeringen var tillgången på grankottfrön 2013 mycket dålig i hela södra Sverige och nedre Norrland. Detta är säkert en av anledningarna till att korsnäbbarna har rört på sig mycket under året.
Martin Oomen
Häckningar: Fynd under häckningstid: 2 ex Brudarebacken 24.5 (Martin Johansson). 9 ex Högsbohöjd 25.5 (Berndt Lindberg). 2 ex Hagedalsmossen, Härryda 24.6 (Christer Johansson).
Övriga fynd: Under perioden 28.9–30.12 gjordes 25 fynd av ca 80 exemplar vilket är lite mer än normalt.
Likt fjolåret gjordes inga häckningsfynd, även om det sågs enstaka fåglar i östra delen av området. Huvudorsaken till de få fynden under häckningstid beror nog att de vistas i skogsmark som ganska sällan besöks av ornitologer.
Martin Oomen
Häckningar: Fynd under häckningstid, Göta älvdalen: Längs sträckan mellan Angeredsbron och Jordfallsbron noterades minst 12 sjungade ex i maj–juni. Fynd under häckningstid, övriga lokaler: 1 ex sj Lerbäck, Säve 17.5–2.6 (Leif Andersson m fl). 2 ex Välen 23.5 (Josua Smedberg) och 1 ex sj samma lokal 29.5–10.6 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sj Hög 26.5 (Tommy Järås). 2 ex sj Orrekulla skans 24.5–8.6 (Birger Kaiser m fl). 1 ex sj Ragnhildsholmen 10.6 (Silke Klick).
Övriga fynd: 1 2K Brännö 18.5 (Johan Ennerfelt m fl). 1 ex Hälsö 20.5 (Thomas Karlsson). 1 2K Hyppeln 21.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 hane Sillviks naturreservat 24.5 (Mathias Theander). 2 hanar Rörö 26.5 (Thomas Karlsson). 1 hane Rördammen, Öckerö 26.5 (Peter Post). 1 ex Styrsö 1.6 (Andy Hultberg). 1 ex Stora Amundö 24.6 (Lars Lundmark). 1 ex Styrsö 6.9 (Andy Hultberg).
Ett tämligen normalt år. Det gjordes en del ströobservationer av sjungande fåglar i andra halvan av maj. Dessa fynd rör sig säkerligen om förbisträckande fåglar. Tyngdpunkten av sjungande fåglar var som brukligt koncentrerad till Göta älv. Inga misstänkta häckningar har rapporterats, senast en häckning konstaterades var 2007 då ett par häckade vid Lilla Oxhagen.
Martin Oomen
Samtliga: 20 ex Klippans naturreservat 26–27.1 (Fredrik Bodenzius m fl).
Vårvinterns observation utgjordes sannolikt av en flock som dröjt sig kvar i södra Sverige, sedan invasionen senhösten 2012. Flocken var dessutom så stor, med våra mått mätt, att detta blir det största antalet som observerats i området sedan invasionen vintern 2000/2001.
Martin Oomen
Samtliga: Vår: 8 fynd av 9 individer 6.3–27.4. Höst: 27 fynd av 40 individer 9.9–10.11. Vinter: 1 ex Torslanda golfbana 9–11.12 (Christer Fält m fl).
Sammanlagt noterades cirka 50 exemplar vilket gör 2012 till det bästa året sedan 2005 då lika många sågs. Lappsparven är känd för att kunna pendla en hel del i uppträdande mellan åren. Den högsta årsumman för rapportområdet är från 2002 då cirka 78 individer observerades. Vinterfynd görs inte varje år och har under 2000-talet bara noterats 2002, 2006, 2010 samt 2012.
Martin Oomen
Höga antal: 600 ex 19–20.1 Trädet, Säve (Uno Unger m fl).
Likt fjolåret var det några oskördade vetefält som drog till sig denna stora flock med gulsparvar. Den tidigare högsta noteringen som finns inlagd i Artportalen är från januari 2010 då minst 500 ex rapporterades vid Kalshed.
Martin Oomen
Samtliga: 2 ex Galterö 18.5 (Patrik Axelsson m fl). 1 ex Brudarebacken 21.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S Brudarebacken 8.9 (Mia Wallin m fl).
För andra året i följd gjordes fler fynd på våren än på hösten, vilket är mycket ovanligt. Den långsiktiga nedgången visar inga tecken till att vända, så vi får nog förvänta oss att denna fältsparv kommer att bli ännu mer sällsynt i framtiden.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex ringmärkt Sudda, Hönö 20.9 (Björn Zachrisson m fl).
I likhet med 2011 ringmärktes ett exemplar på Hönö. Detta var det tredje fyndet på Hönö som nu ståtar med hälften av Göteborgs samtliga fynd. Det är intressant att vi har haft tre fynd de senaste fyra åren. Om det en tillfällighet eller något annat får framtiden utvisa. Enligt de beståndsskattningar som finns har vårt lilla svenska bestånd varit stabilt de sista årtiondena. Det är rimligt att anta att fåglarna som upptäckts i våra trakter är felflugna individer från den stora populationen öster om Sverige.
Martin Oomen
Vinter: Januari–februari: Upp till 9 ex Torslandaviken 2.1–17.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Sudda, Hönö 2.1 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 12–25.1 (Rüdiger Kasche m fl). 2 ex Lammholmsviken, Öckerö 2.1 (Magnus Unger m fl). Upp till 3 ex Välen 21.1–28.2 (Karl-Olof Johansson m fl). 3 ex Otterbäcken 3–14.1 (Christer Cederfalk). 4 ex Rönning, Hisingen 13–24.1 (Tommy Järås m fl). 6 ex pansarkvillen, Säve 12.1–3.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Kippholmen 2.2 (Johan Svedholm). 1 ex Galterö 17.2 (Jan Mogol). December: Sammanlagt 13 ex på fem olika lokaler, flest vid Torslandaviken med minst 8 ex.
Under januari–februari noterades över 30 exemplar, vilket är en av de högsta summorna vi har haft i området. De senaste kalla vintrarna i södra Sverige verkar inte skrämt bort arten, utan antalet övervintrande sävsparvar verkar bara öka.
Martin Oomen