Lärkor–strömstare

Sånglärka och berglärka uppträdde i relativt oförändrade antal jämfört med tidigare år, medan trädlärka tråkigt nog verkar ha en vikande trend i rapportområdet. Strömstare noterades i vanlig ordning häcka vid Grevedämmet och Säveån vid Jonsered. Övriga vattendrag med potential för strömstare tenderar att vara dåligt inventerade i år.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sjungande fåglar noterades på 9 lokaler.
Övriga fynd: Vinter: 1 ex Torslanda golfbana 11–24.12 (Hans Börjesson m fl). Vår: Totalt noterades 14 ex under vårsträcket. Höst: Totalt noterades 17 ex under höststräcket.
Något färre revirhävdande trädlärkor i år jämfört med vad som brukar vara normalt (10–15 par i rapportområdet), och en extremt klen siffra på höststräcket. Normalt brukar åtminstone det dubbla noteras under september–oktober.
Björn Dellming
Häck ingar: Fynd under häckningstid: Ca 180 sjungande individer.
Vinter: 10 ex Rönning 20.1 (Tommy Järås m fl). 1 ex Lexbydal 1.12 (Ingemar BE Larsson). 8 ex Torslanda golfbana 9–17.12 (Christer Fält m fl). 1 ex Välen 13.12 (Tina Widén m fl). 1 ex Torslandaviken 27.12 (Mattias Theander).
Höga antal: 100 ex str Askimsbadet 6.3 (Anders Jihmanner).
Säkerligen finns det fler än de 180 sjungande individer som noterats under året – rapportunderlaget för att göra en rättvis bedömning av artens utbredning i Göteborgsområdet kan absolut ifrågasättas.
Björn Dellming
Samtliga: 5 ex Torslandaviken 1.1–3.4 samt 1.11–28.12 (Carl Jyker, Christer Fält m fl). 1 ex str S Vrångö 10.10 (Magnus Rahm).
Flocken på fem berglärkor som dök upp vid Mudderdammen/Torslanda golfbana under slutet av 2012 var kvar på platsen ända in i april, och sannolikt var det samma fem individer som återkom till området igen i november. I övrigt endast ett sträckfynd under hösten, vilket är i underkant jämfört med det normala. Mer normalt var dock att sträckfyndet gjordes i skärgården. Arten har en vikande trend nationellt.
Björn Dellming
Häckningar: Ca 10 par Tagene stenkross (Johan Svedholm m fl).Minst 30 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Ca 25 par Vikans stenbrott (Peter Strandvik). Ca 7 par Hökälla (John Thulin m fl).Ca 50 par Torslandaviken (Jan Mogol m fl). Minst 1 par Fläskebotippen, Landvetter (Elon Wismén). Ca 25 par Skällared, Landvetter (Martin Oomen m fl). Ca 5 par Bråta, Råda (Elon Wismén). Ca 5 par Buarås, Björketorp (Elon Wismén m fl). Ca 25 par Jehanders bergtäkt, Kållered (Morgan Johansson m fl).
Tidiga fynd: 20 ex Torslandaviken 16.4 (Per-Erik Hagström m fl). 1–3 ex Hökälla, Hårssjön samt Rörö 16.4 (Lars-Erik Rahm m fl).
Torslandaviken fortsätter vara områdets största koloniplats även om det förmodade antalet häckande par verkar minska. Glädjande är däremot att arten verkar etablera sig lite här och där i Härryda där flera relativt stora kolonier verkar finnas. En brasklapp är också Angeredsverken där det totala antalet par egentliga kan ligga runt 90 par.
Björn Dellming
Sena fynd: 1 ex str S Vrångö 15.10 (Magnus Rahm m fl). 2 ex str SV Nötholmen, Hönö 15.10 (Bo Brinkhoff m fl).
Höga antal: 790 ex str S Vrångö 11.9 (Magnus Rahm).
Arten födosöker gärna i stora grupper och ses relativt ofta i stora antal över fält eller vatten där det för tillfället är god kläckning av insekter eller där till exempel fjädermyggor svärmar. Sträcksummor på 100–790 ex rapporterades från flera lokaler mellan den 24 augusti och 23 september. Dessförinnan noterades flera stora ansamlingar på 100–300 ex under perioden 11 maj–23 augusti. De stora sträcksummorna noteras framförallt i skärgården.
Björn Dellming
Tidiga fynd: 1 ex Hökälla 14.4 (Stig Carlsson). 1–5 tidiga ex sågs även på klassiska svallokaler som Torslandaviken, Balltorps våtmark, Hårssjön, Rådasjön m fl under perioden 17–21.4.
Höga antal: 300 ex Stora Amundö 14.5 (John-Mehdi Ghaddas).
Ett mycket tidigt vårfynd, det näst tidigaste någonsin i Göteborgsområdet, återspeglar en vår då många tättingar anlände tidigt i värmen som flödade upp från kontinentala Europa.
Björn Dellming
Samtliga: 1 ex Vrångö 13–14.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Ryds kile, Björkö 20–21.10 (Ville Fagerström m fl). 1 ex str S Vrångö 6.11 (Martin Oomen). 1 ex str N Galterö 3.12 (Jon Hessman).
Med årets fyra fynd fortsätter den uppåtgående trenden för arten som numera noteras så gott som årligen i rapportområdet. De två sena fynden i november och december avviker från normal fyndbild, men kan eventuellt förklaras av den extremt milda senhösten.
Björn Dellming
Tidiga fynd: 1 ex str N Saltasviken, Öckerö 14.4 (Håkan Möller).
Våren kom tidigt och trädpiplärkorna med den. Normalt sett dyker trädpiplärkorna upp först en vecka senare än så här.
Björn Dellming
Vinter: Januari: 2 ex Lökholmen 2.1 (Staffan Sénby). December: 1 ex Hönö 2.12 (Bo Brinkhoff m fl). 2 ex Öckerö 2.12 (Bo Brinkhoff m fl). 3 ex Brännö 3.12 (Jon Hessman). 1 ex Galterö 3.12 (Jon Hessman). 8 ex Torslandaviken 7–27.12 (Stefan Svanberg m fl.). 1 ex Välen 11–12.12 (Hans Börjesson m fl.). 1 ex Rörö 12.12 (Bo Brinkhoff m fl). 2 ex Hökälla 12.12 (Freddy Persson). 2 ex Vrångö 13.12 (Martin Oomen). 1 ex Askimsbadet 29.12 (Ulf Persson m fl). 2 ex Lökholmen 30.12 (Staffan Sénby).
Höga antal: 2 460 ex str S Rörö 14.9 (Håkan Möller). 1 280 ex str S Vrångö 14.9 (Stefan Svanberg, Magnus Rahm). 1 150 ex str S Smithska udden, Göteborg 17.9 (Stefan Svanberg, Tommy Järås). 5 000 ex str S Vrångö 19.9 (Martin Oomen). 9 400 ex str S Hyppeln 19.9 (Roger Eskilsson). 1 432 ex str S Nötholmen, Hönö 20.9 (Ola Bäckman).
Antalet vinterfynd avspeglar direkt hur hårda vintrar vi haft vid ingång respektive utgång av året, där december 2013 var betydligt mildare än januari 2013. Under september månads andra halva inföll traditionsenligt dagarna med de högsta sträcksummorna, där den 19 september förtjänar ett särskilt omnämnade då proppen gick för ängspiplärkornas sträck. Samtliga högre sträcksiffror är också gjorda i skärgården.
Björn Dellming
Samtliga: Vår: 1 ex Ersdalen, Hönö 26.5 (Christer Fält). Höst: Ca 69 ex under perioden 28.8–29.9.
Årets första fynd av rödstrupig piplärka gjordes redan under våren, vilket är mycket sällsynt här på Västkusten. Hösten bjöd annars på ett bombardemang av arten av sällan skådat slag då nästan 70 ex noterades under sträcket. Arten har på senare år haft en uppåtgående trend, både i rapportområdet och nationellt.
Björn Dellming
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt 24 revir i norra skärgården och 12 revir i södra skärgården.
Det här är första året som skärpiplärka tas upp i den här rapporten då det finns anledning att hålla koll på populationsutvecklingen. Skärpiplärkan har minskat kraftigt under senare tid längre söderut längs Västkusten. Arten är ju något av en karaktärsart för vår skärgård och huserar på flertalet öar och skär i Göteborg. Ni som har tillgång till egen båt och seglar runt bland kobbar och skär får gärna hjälpa till att hålla koll på fåglar som varnar eller sitter och spanar på er med mat i näbben.
Björn Dellming
Samtliga: 1 ex Askimsviken 21.2–6.3 (Uno Unger m fl). 1 ex Galterö 6.3 (Olof Persson m fl).
Två fynd av vattenpiplärka får anses vara normalt då arten de senare åren inte haft samma fantastiska uppträdande i landet som under tidigt 2000-tal. I vårt område görs majoriteten av fynden ute i skärgården.
Björn Dellming
Häckningar: Fynd under häckningstid: 12 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). 1 ex sp Lilla Oxhagen, Hisingen (Tommy Järås). 1 par Viken, Hisingen 11–25.6 (Magnus Rahm). 1 2K+ hona Södra Kvisljungeby 11.6 (Johan Svedholm).
Totalt 15 par eller revirhävdande individer är ett steg tillbaka från fjolårets summa på 18–20 par. Skillnaden gentemot föregående år kan eventuellt bero på att färre rapporter med häckningskriterie inkommet från till exempel Nordre älvs och Göta älvs strandängsområden, där sannolikt ett flertal revir finns. Torslandaviken framstår som vanligt som den säkraste (och mest besökta) lokalen i rapportområdet. Som jämförelse kan dock nämnas att 40–50 par beräknades häcka under 70- och 80-talet i området. Artens nedgång brukar anses ha samband med den minskade förekomsten av betade strandängar.
Björn Dellming
Häckningar: 1 par Storåsbäcken, Angered (Peter Strandvik m fl). 1 par Ekevadsbron, Angered (Peter Strandvik m fl). 1 par Jonsereds fabriker (Erik Wallentin m fl). 1 par Säveåns dalgång (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Bergsjödalen (Amar Hot).
Vinter: Januari–februari: 1 Ryaverket 26.1 (Anders Johansson). December: 1 ex Fiskhamnen 18–20.12 (David Lundgren m fl).
Höga antal: 13 ex str S Vrångö 19.9 samt 10.10 (Martin Oomen m fl). 13 ex str S Hyppeln 24.9 (Stefan Svanberg m fl). 10 ex str S Vrångö 23.9 (Magnus Rahm).
Ingen häckning konsaterad vid Grevedämmet i år. Däremot fåglar på plats vid både Grevedämmet och Mölndalsåns fall bakom Kråkans krog.
Björn Dellming
Vinter: 1 ex Kungsladugård 15.12 (Benga Ragnewall m fl).
Höga antal: 300 ex Torslandaviken 16.4 (Christer Fält). 284 ex str S Brudarebacken 11.9 (Roger Eskilsson m fl).
En övervintrande sädesärla tillhör inte vanligheterna med förekommer ibland. Denna individ verkade hitta enstaka insekter intill husväggarna i Majorna.
Björn Dellming
Höga antal: 500 ex Brunnsbo, Hisingen 5.12 (Stig Carlsson). Minst 500 ex Tingstadsmotet, Hisingen 7.12 (Tommy Järås). 500 ex Grimmered, Göteborg 15.12 (Hans Börjesson).
Tre noteringar om lite större flockar, varav de första två antagligen rörde sig om samma flock. Några riktigt höga summor har vi inte bjudits på sedan invasionsåret 2004 då tusentals sidensvansar sågs runt om i rapportområdet.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par Grevedämmet, Mölndal (Benga Ragnewall m fl). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Ingegerd Bratt m fl).
Två konstaterade häckningar är normalt, men det är en aning oroväckande att, liksom förra året, inga strömstarar noterades under häckningstid från vare sig Lärjeån, övriga Säveån eller Mölndalsåns övre lopp. Förhoppningsvis beror detta på få besökare och bristande rapportering.
Johan Svedholm