Rovfåglar

Det blev ett gott falkår med fortsatt häckande pilgrimsfalkar på Gasklockan och med ett rekordartat antal fynd av jaktfalkar. Våra gjusar blev nogsamt inventerade och ängshök observerades både vår och höst.
Häckningar: Rapporter med häckningskriterier föreligger från följande lokaler: Lerbäck, Säve; Balltorps våtmark; Fridhemsberget, Råda; Brudarebacken och Hårssjön.
Höga antal: 16 ex str S Brudarebacken 11.9 (Roger Eskilsson m fl). 14 1K str S Vrångö 19.9 (Martin Oomen).
Även om rapportunderlaget troligen är bristfälligt får nog bivråksbeståndet anses som relativt oförändrat, med häckningsindikationer från en handfull lokaler i området. Några dagar under hösten bjöd på relativt höga antal sträckande bivråkar för våra förhållanden.
Per Björkman
Samtliga: 1 str SO Lilla Rävholmen, Styrsö 9.5 (Andy Hultberg).
Tionde fyndet i rapportområdet och det femte som görs under våren. Bruna glador har nu setts årligen sedan 2008. Årets fågel kom förmodligen insträckande över havet från Danmark.
Per Björkman
Samtliga: Vår: 37 fynd av 42 ex under perioden 5.3–18.5. Sommar: 1 ex Hårssjön 2.6 (Ove Ferling). 1 ex Almedal 3.6 (Roger Eskilsson). 1 2K str N Smedstorps ängar, Björketorp 13.7 (Elon Wismén). 1 ex str Sisjön, Askim 21.7 (Eva Åkesson). 1 ex Hög, Hisingen 29.7 (Tommy Järås). Höst: Åtta fynd av 8 ex under perioden 15.8–1.10.
Ett rekordår under modern tid för röda glador i Göteborgs rapportområde. 50 fynd är åtta fler än 2011 då 42 fynd gjordes. April var den månad då flest observationer gjordes och dagsrekordet blev sex fåglar sedda vid olika lokaler den 4 april. Antalet sommarfynd fortsätter också att öka, så håll utkik efter misstänkta häckningsdungar i lämpliga biotoper.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ad Kippholmen, Björlanda och Kvillehed, Nordre älv 5.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 4K– Torslandaviken 10.5 (Johan Ennerfelt m fl). 1 ex Skatås 16.5 (Mia Wallin). 1 ex Styrsö 21.6 (Ulf Lindell, Bodil Lindell). 1 ex Torslandaviken 19.7 (Håkan Thorstensson).
Antalet fynd under häckningstid ökar inom rapportområdet. Havsörnen har återetablerats som häckningsfågel i Västergötland och Halland. Artens positiva trend fortsätter alltså i södra Sverige.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Hårssjön. Troliga häckningar: 1 par Sagsjön, Mölndal, 1 par Ragnhildsholmen, 1 par Torslandaviken, 1 par Lagmansholmen, 1 par Gullö, Säve, 1 par Ingebäcks älvstrand, 1 par Skogomedammen.
En konstaterad häckning gjordes i år vid Hårssjön där två ungar kom på vingarna. Det totala antalet revir blev åtta. När brun kärrhök var riksinventeringsart 2010 konstaterades att elva par påbörjade häckning i området och det finns ingen anledning att tro att beståndet har minskat sedan dess.
Per Björkman
Samtliga: Januari–februari: 1 3K+ hona Pansarkvillen, Säve 6.1–20.2 (Berndt Lindberg m fl). 1 honfärgad Välen 23–28.1 (Uno Unger m fl). Vår: 24 ex under perioden 21.3–26.5. Höst: Ca 69 ex under perioden 10.8–25.11. December: 1 ex Kalshed, Säve 13–27.12 (Tina Widén m fl).
En normal fyndbild för senare år.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K str S Vrångö 19.9 (Martin Oomen).
Stängshökar publiceras i de fall där blå kärrhök säkert kunnat uteslutas. Tidsmässigt talar mycket för att årets fågel troligen rörde sig om en stäpphök. Även 2010 gjordes ett fynd i södra skärgården då en ungfågel sågs på Tornö den 26 september.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K hona str SV Trädet, Säve 16.5 (Christer Fält). 1 ad hane str S Brudarebacken 1.9 (David Klingberg).
Årets två fynd gör att vi nu är uppe i totalt fjorton i rapportområdet. Av dessa har åtta gjorts på våren och sex på hösten. Tidsmässigt passar de väl in i fyndbilden, samtliga fåglar under våren har rapporterats under perioden 7–18 maj och på hösten under perioden 9 augusti–5 september.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Kållered (Ivar Ivarsson).
En konstaterad häckning där ungarna ringmärktes. Tyvärr hittades en av ungarna död i Veddige, Halland under hösten. I övrigt finns observationer av spelande fåglar från ytterligare två lokaler.
Per Björkman
Höga antal: 521 ex str S Brudarebacken 11.10 (Leif Andersson m fl).
Den 11 oktober var årets bästa sträckdag för ormvråk i Göteborgsområdet. Sammanlagt räknades 988 individer från ett flertal lokaler denna dag och drygt hälften av dessa sågs således från Brudarebacken.
Per Björkman
Samtliga: Januari–februari: 10–15 ex. Vår: 14 ex under perioden 3.3–5.5. Höst/vinter: 100–110 ex under perioden 5.9–9.12.
Tämligen normala antal under vinter/vår. Höstens antal är dock högre än i fjol, men i paritet med 2011. Noterbart är att inga fjällvråkar sågs i området efter den 9 december!
Per Björkman
Samtliga: 1 3K– Ragnhildsholmen 20.4 (Bengt Karlsson m fl).
Endast ett fynd av kungsörn gjordes under året och tidpunkten är anmärkningsvärd. Det är under senhöst och vinter som de flesta kungsörnar dyker upp i området. Endast en gång tidigare under 2000-talet har vi haft aprilfynd av kungsörn i rapportområdet.
Per Björkman
Häckningar: Fyra häckningar konstaterades i Härryda kommun.
Fiskgjusen var en av årets riksinventeringsarter i landet och alla kända boplatser i rapportområdet besöktes under sommaren. Utöver de konstaterade häckningarna ovan noterades två tomma boplatser. En längre artikel om inventeringen finns i FpV nr 1/2014. Det verkar som vi har en liten men stabil population i rapportområdets östra delar.
Per Björkman
Häckningar: Södra skärgården: 1 par Valö, 1 par Fjordholmen, 1 par Sjumansholmen, 1 par Brustholmarna, 1 par Smögholmen (samtliga Gösta Olofsson). 2 par Galterö (Jon Hessman m fl). Norra skärgården/Hisingen: 1 par Björkö (Gösta Olofsson). 1 par Stora Måvholmen, Hake fjord (Gösta Olofsson). 1 par Stora Varholmen (Gösta Olofsson). 1 par Sörred, 1 par Gullö (Tommy Järås). 1 par Hökälla (Per Lundgren). Övriga lokaler: 1 par Tyska kyrkan, Nordstaden (Hans-Erik Hermansson). 1 par Liseberg (gm Håkan Thorstensson). 1 par Stora Eskilsholmen (Gösta Olofsson) 1 par Eklanda, Mölndal (Lars-Eric Rahm).
Årets summa stannade på 18 inrapporterade par tornfalkar, vilket är i nivå med de senaste åren.
Per Björkman
Samtliga: Vår: 40–42 ex under perioden 29.3–25.5. Höst: 110–116 ex under perioden 3.8–16.11.
Normala antal, helt i paritet med fjolåret.
Per Björkman
Samtliga: Vår: 20 ex under perioden 19.4–2.6. Höst: 45–51 ex under perioden 9.7–11.10. Tidigt fynd: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 19.4 (Ola Bäckman m fl). Höga antal: 9 ex str S Brudarebacken 11.9 (Roger Eskilsson m fl).
Normala antal under våren, medan höstens antal är rekordhöga. Flest lärkfalkar sågs den 11 september då hela 13 ex totalt räknades på olika lokaler i området. Nio av dessa obsades som synes från Brudarebacken.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K str SO Burö, Gbg:s norra skärgård 2.2 (Magnus Unger m fl). 1 2K Galterö och Buskär, Gbg:s södra skärgård 22–23.2 (Jon Hessman m fl). 1 2K Tistlarna 28.4 (Roger Börjesson m fl). 1 1K hona Öxnäs 25.11 (Bo Brinkhoff). 1 1K Vrångö och Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 13–18.12 (Martin Oomen m fl).
Under februari–april gjordes tre fynd och av en och samma individ (fågeln kändes igen på en lucka i vänster vinge). Under hösten gjordes två fynd, men här var det med största sannolikhet två olika fåglar. Sammanlagt blir detta det bästa året för jaktfalk i rapportområdet under 2000-talet. Första kända fyndet av jaktfalk i Göteborgs rapportområde härstammar från den 13 september 1893 och ytterligare ett tidigt fynd finns från den 3 oktober 1905, då en fågel sköts. Under åren fram till 1976 är förekomsten oklar, men i Fågelrapporten från Västkusten 1976–1977 finns en notering om att nio tidigare fynd föreligger på hela Västkusten. Under 70-talet finns fem fynd, med hela tre fynd 1979. Här finns också områdets första långstannande individ. Det var en ung hona som uppehöll sig kring Göta älvs mynning från den 11 januari till den 16 februari. Troligtvis återvände sedan samma fågel i december och stannade i samma område från den 15 december till den 1 februari 1980. Även detta år kom vi upp i tre fynd, även om det kan röra sig om endast två fåglar. Sen blir jaktfalken ovanligare med två januarifynd 1987 och 1988, och under 90-talet gjordes endast ett fynd när en ungfågel sågs på Hönö 18–19 oktober 1995. Därefter saknas fynd fram till år 2004, men därefter har fåglar setts årligen fram till i år, med undantag för år 2006, 2007 och 2012.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Gasklockan, Gullbergsvass (Tommy Järås m fl).
För andra året i rad lyckades en häckning inne i Göteborg och paret fick två ungar på vingarna.
Per Björkman