Duvor–ugglor

Årets mest betittade duva var utan tvekan den större turturduva som gästade Kålltorp under några vårvintermånader. Även den alltmer sällsynta vanliga turturduvan sågs under året i vårt område. Uggleåret blev ganska blekt utan vare sig några större invasioner eller goda häckningsresultat men två hökugglor stack iallafall ut i skörden.
Häckningar: Troliga häckningar: Minst 3 par Tagene stenkross, Hisingen (Johan Svedholm m fl). Fynd under häckningstid: Spelande fåglar noterades på följande lokaler: Källdalen, Hisingsparken (Bo Brinkhoff). Fridhem, Hisingen (Per Lundgren m fl). Hög, Hisingen (Tommy Järås). Östra begravningsplatsen, Göteborg (Maria Dillström m fl). Hårssjön (Amar Hot m fl). Bokedalen, Jonsered (Ingvar Björhall m fl). Östra Bergum (Håkan Thorstensson).
Åtta revir är ett relativt dåligt resultat med senare års mått mätt. Kanske får det dock tillskrivas en låg skådarfrekvens och/eller dålig rapportering, eftersom exempelvis rapporter saknas från flera vanligtvis säkra lokaler på norra Hisingen. Vidare kan noteras att inga högre antal är rapporterade. Vanligtvis brukar trakterna kring Öxnäs dra till sig större flockar någon gång under året.
Johan Svedholm
Höga antal: 3 020 ex str S Vrångö 11.10 (Tina Widén m fl). 6 800 ex str SO Välen 16.10 (Hans Börjesson). 2 200 ex str S Östra Trollåsen, Askim 18.10 (Aimon Niklasson).
Sedan den regelbundna sträckbevakningen på Smithska udden upphörde har inga särskilt höga dagssummor av ringduva noterats i rapportområdet. Årets högstanotering är förvisso hyfsad, men står sig slätt mot rekordsumman på 33 400 exemplar innanför Hönö den 13 oktober 1984. Under början av 2000-talet bjöd även Smithska udden regelbundet på femsiffriga noteringar.
Johan Svedholm
Häckningar: Troliga häckningar: 1 par Bagglebo, Öckerö (Bo Brinkhoff m fl). 2 par Kålltorp (Johan Frölinghaus m fl). 2 par Bäckeliden, Örgryte (Martin Oomen). 1 par Bjurslätt, Hisingen (Johan Svedholm). 1 par Bagaregården (Roger Eskilsson). Fynd under häckningstid: Observationer finns från ytterligare 21 lokaler i Göteborgs kommun, fem lokaler i Mölndals kommun, en lokal i Härryda kommun och nio lokaler i Öckerö kommun.
Höga antal: 65 ex Älvsborgsgatan, Kungsladugård 18.12 (Martin Oomen).
Inga konstaterade häckningar i år, vilket antagligen inte säger någonting om populationens tillstånd. Tvärtom är antalet lokaler där arten noterats under häckningstid något högre än tidigare år. Troligen speglar variationerna främst rapporteringsfrekvensen och en gissning är att numerären inte förändrats alltför mycket sedan 1998 då turkduvan var riksinventeringsart. Då konstaterades cirka 50 revir i rapportområdet. Högstanoteringen på 65 ex är något under det normala för 2000-talet, lokalen är dock högst normal. De höga antalen räknas så gott som undantagslöst in i området Kungsladugård–Sjöbergen.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Sudda, Hönö 10.10 (Oskar Wangdell).
Rapportområdets 28:e fynd, men bara det sjätte under 2000-talet. Detta återspeglar den negativa trend som finns på olika håll i Europa och som brukar sättas i samband med i synnerhet förändrade jordbruksmetoder i häckområdena, men även jakt under flyttningen och habitatförändringar på övervintringsplatserna i Afrika. Oktober är nu den tredje bästa turturduvemånaden i rapportområdet med fem fynd, endast slagen av maj och juni med åtta respektive sju fynd.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 2K+ Kålltorp 24.1–9.4 (Agneta Ladström, Fredrik Spak m fl).
Årets kanske mest betittade fågel i Göteborgsområdet var den större turturduva som höll till i ett villaområde i Kålltorp under dryga två månader. Invånarna runt Kallkällegatan fick under denna tid vänja sig vid att fluktande fågelskådare med titaniska teleobjektiv hängde klasvis längs staketen. Detta var det andra fyndet av arten i rapportområdet, det första gäller en fågel som först bestämdes till turturduva och uppehöll sig i Majorna under mars–april 1973. Fågelns ålder var omtvistad, men den bedömdes slutligen sannolikt vara 3K+, men 2K kunde inte helt uteslutas.
Johan Svedholm
Häckningar: Sammanlagt 7 revir där 2 par fick 4 ungar (Peter Strandvik m fl).
Ett ganska magert år där endast två par lyckades med häckningen. Tyvärr har det sett likadant ut de senaste åren. Det senaste goda året var 2009 då fem par häckade.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Ryamotet, Härryda 12.1 (Freddy Persson) samt troligtvis samma exemplar vid Skällsjöås, Landvetter 12–13.1 (Kristian Thisted). 1 ex Lexbydal, Partille 4.3 (gnm Ingemar BE Larsson). 1 ex Gunnestorps mosse, Hisingsparken 30–31.12 (Martin Lind m fl).
Under vårvintern observerades två individer som dröjt sig kvar, likt många andra hökugglor, efter föregående hösts invasionsrörelse över södra Sverige. Ytterligare en hökuggla dök under årets allra sista dagar. Denna individ skulle visa sig bli en riktig långstannare, vilket vi återkommer till i nästa års rapport.
Martin Oomen
Samtliga: 1 par Klippans naturreservat 27.1–29.3 (Tina Widén m fl). 1 ex Hammarkullen 16.3 (Peter Andersson). 1 ex sp Stora Issjön, Landvetter 27–30.3 (Martin Oomen m fl). 1 ex sp Maderna, Partille 7.5 (Ingvar Björhall). 1 ex Puketorp 13.9 (Pelle Gustavsson). 1 ex Klippans naturreservat 29.9 (Leif Bergendal) samt 1 ex vid samma lokal 26–28.12 (Mattias Pozsgai m fl).
Precis som samtliga år sedan 1994 (med undantag för 2006 och 2011) gjordes observationer vid Klippans naturreservat. Där gladde ett sparvugglepar många skådare under våren. Under 2000-talet har antalet spelande ugglor varierat mellan en och fyra individer. Årets tre spelande individer får alltså anses vara en god summa.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Askesby (Per Björkman m fl). 1 par Kviberget, Välen (Uno Unger m fl). 1 par Helgered, Landvetter (Elon Wismén).
Sammanlagt rapporterades endast tre häckningar under året, vilket naturligtvis inte speglar det verkliga beståndet av denna vår vanligaste uggleart.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Hönö kyrkogård 26.2–15.3 (Bo Brinkhoff m fl). 2 ex Brännö 13.3 (Lars Hellman). 1 ex sp Lagmansholmen 12–14.5 (Bert Olsson m fl). 1 1K Vasastaden, Göteborg 10.12 (gnm Tommy Järås).
Precis som förra året rapporterades inga häckningar, normalt brukar 1–3 par skrida till häckning. Främst är det jordbruksmarkerna kring Lärjeåns dalgång och på Hisingen som brukar attrahera hornugglorna. För fjärde vintern i rad fanns det dock övervintrande hornugglor på Hönö kyrkogård, även om trenden är fortsatt nedåtgående för denna tidigare vinterflock, som nu reducerats till endast en individ. Decemberfyndet i centrala Göteborg utgjordes av en individ som flugit in ett fönster, och som kunde släppas vid fågelcentralen efter några dagars rehabilitering.
Martin Oomen
Samtliga: Vinter: 1 ex Pansarkvillen, Säve 12.1 (Uno Unger). Vår: 8 fynd av lika många exemplar under perioden 10.3–19.5. Sommar: 1 ex Torslandaviken 6.6 (Christer Fält). Höst: 7 fynd av 8 exemplar under perioden 21.9–10.11.
En återgång till en mer normal nivå efter fjolårets rekordhöga notering. Som brukligt för jordugglan så görs de flesta fynden i skärgården, och detta år utgjorde inget undantag då skärgården ståtade med hela 15 av de 17 fynden.
Martin Oomen
Samtliga: 1 1K Linnéstaden, Göteborg 18.10 (gnm Tommy Järås).
Årets enda fynd utgjordes av denna uggla som förirrat sig in i centrala Göteborg, där den antagligen krockat med ett fönster på Nordhemsgatan. Efter rehabilitering på fågelcentralen kunde den släppas ut där den 17 november. Det är nu tre år sedan vi hade en ropande pärluggla i området, då var det på den klassiska lokalen Stora Issjön.
Martin Oomen