Änder

Rostand och amerikansk kricka gjorde snabbvisiter i skärgården. I övrigt bjöd året på en vigghäckning, medan Torslandavikens salskrakar blir allt färre.
Samtliga: 1 hona Galterö 25.7 (Jon Hessman).
En hona av denna vackra gravandssläkting förärade oss med ett besök, men blev tyvärr inte långvarig på lokalen. Fågeln dök upp under en period där ett tydligt ostligt fågelinflöde rådde och då adulta änder som avslutat häckningen i regel brukar röra på sig. Samtidigt i gjordes fynd av arten på flera andra platser i landet.
Björn Dellming
Samtliga: 1 hona Färjenäs, Göteborgs hamn 4.1–23.3 (Peter Strandvik m fl). 1 hona Klippan, Göteborgs hamn 17.10–26.12 (Elsie-Britt Bäckstrand m fl).
Fyndet i början av året och fyndet i slutet av året gäller sannolikt samma, återkommande individ som även tidigare år övervintrat på lokalen (se bild).
Björn Dellming
Vinter: Januari: 2 ex Stora Kläholmen, Näset 13.1 (Gösta Olofsson). 1 hona Slottsskogen 30.1 (Bengt Adamsson m fl). December: 1 hane Slottsskogen 1–9.12 (Bengt Adamsson m fl). 1 hona Välen 3–6.12 (Uno Unger).
Höga antal: 100 ex Lilla Hästholmen, Björlanda 15.4 (Bo Nilsson). 100 ex Torslandaviken 15.4 (Nils Abrahamsson). 297 ex str Kråkudden, Hönö 17.9 (Bo Brinkhoff m fl). 100 ex Galterösund 6.10 (Jan Mogol).
Att bläsand övervintrar hos oss är inga nyheter. Årets totalsumma på 5 ex är dock lägre än normalt, men artens uppträdande varierar tydligt med vädret. Riktigt hårda vintrar är vinterfynd sällsynta.
Björn Dellming
Häckningar: Fynd under häckningstid: 2 par Hökälla 5–9.5 (Staffan Larsson m fl). 1 par Torslandaviken 27.4–5.5 (Johan Ennerfelt m fl).
Inga konstaterade häckningar i år, men arten noteras i vanlig ordning på de traditionella och för arten lämpliga lokalerna. Snatterand har haft en stark tillväxt nationellt och regionalt på senare år och från och med 2014 kommer endast troliga häckningar redovisas i Göteborgs rapportområde.
Björn Dellming
Häckningar: 2 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Martin Oomen m fl). 1 par Galterö (Andy Hultberg m fl). 1 par Björkkärret, Delsjöområdet (Jan-Åke Noresson m fl).
Vinter: Januari–februari: 33 ex fördelade på 13 lokaler. De flesta i kustbandet. December: 32 ex fördelade på 5 lokaler.
Höga antal: 150 ex Lilla Hästholmen, Björlanda 15.4 (Bo Nilsson). 100 ex Öxnäs 15.4 (Jon Håkansson).
Krickan fortsätter att häcka relativt sparsamt hos oss, men fyndbilden är sannolikt något missvisande. Om fler skogsvatten besöktes under häcktid av skådare så hade sannolikt betydligt fler häckningar kunnat säkras. Noterbart nu är istället att de häckningar som noterats är vid lokaler som antingen ligger på väg till en annan populärare fågellokal eller intill ett promenadstråk. Gör ankan rättvisa och ta en sommarpromenad i skogen nästa säsong :)
Björn Dellming
Samtliga: 1 hane Tjolme sund, Öckerö 17.4 (Bengt Karlsson m fl).
Blott det andra fyndet för rapportområdet av denna art. Extra kul att det dessutom var ett skärgårdsfynd! Fyndet gjordes i samband med vårens sträcktopp för kricka, traditionsenligt i mitten av april.
Björn Dellming
Samtliga: 1 hane Slottsskogen 2.1–5.4 samt 23.11–10.12 (Johan Ennerfelt, Bengt Adamsson m fl).
Samma hane som tidigare år.
Björn Dellming
Höga antal: 1 450 ex rast Slottsskogen 18.12 (Clas Hermansson).
I vanlig ordning är det Slottsskogens fågeldammar som drar de riktigt stora mängderna gräsänder vintertid. Under hårda vintrar kan matningarna vid dammarna locka betydligt fler änder än vad som blev fallet detta år och förmodas då samla en god andel av stadens övervintrande gräsänder.
Björn Dellming
Vinter: Januari–februari: 1 hona Hake Fjord, Torslanda 13.1 (Magnus Persson). 1 hona Slottsskogen 6.2–6.4 (Bengt Adamsson m fl). 1 hane Vasskären 23.2–23.3 (Magnus Unger m fl). December: 1 hona Slottsskogen 1–29.12 (Thomas Bernhardsson m fl).
Höga antal: 14 ex str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Bo Brinkhoff m fl).
Ett ganska beskedligt år för arten där fynd av övervintrande fåglar gjordes i klassiska områden i skärgården. Slottsskogens fågeldammar fortsätter också vara populära oaser under vintrarna för diverse änder, stjärtänder icke undantaget.
Björn Dellming
Samtliga: 1 hane str S Hönö–Vrångö 17.4 (Ola Bäckman, Martin Oomen m fl). 1 par str S Kråkudden 21.4 (Jon Håkansson). 1 hane Kvillehed 8.5 (Ola Bäckman). 1 hane Torslandaviken 9–18.5 Torslandaviken (Stefan Svanberg m fl). 1 hane Galterö 10.5 (Lars Hellman). 1 par Skogomedammen, Hökälla 25.5–6.6 (Per Lundgren m fl). 1 hane Stora Amundö 2.6 (Hans Wahlberg m fl). 1 ex Torslandaviken 29.8 (Ulf Persson). 1 ex Öxnäs 12.9 (Stefan Svanberg).
Något högre antal fynd än normalt, framförallt under våren. Ingen häckning konstaterad i år men fåglar noterades som vanligt i Torslandaviken, Hökälla och vid Öxnäs.
Björn Dellming
Vinter: December: 1 hane Slottsskogen 1–7.12 (Thomas Bernhardsson m fl).
Höga antal: 10 ex Torslandaviken 4.5 (Per-Erik Hagström m fl).
Fortfarande inga indicier på häckning i Göteborg trots att arten uppträder årligen på lämpliga lokaler som Nordreälvstranden vid Öxnäs och Hökälla.
Björn Dellming
Häckningar: Fynd under häckningstid: 3 ex parning/ceremonier Hovås, Askim 18.5 (Aimon Niklasson).
Höga antal: 54 ex Torslandaviken 17.11 (Magnus Persson).
Två hanar uppvaktade flitigt en hona i en damm där det inte funnits brunänder tidigare. Men något resultat av denna uppvaktning kunde inte ses i nämnda damm senare under sommaren. Årets högsta antal ligger något lägre än i fjol men får ändå anses normalt för senare år.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Stora Mölnesjön, Angered (Lars Erik Norbäck).
Höga antal: Vinter/vår: 362 ex Vitskär, Torslandaviken 2.2 (Magnus Persson).
En konstaterad vigghäckning blev det i år där en hona med fyra ungar sågs (se bild). Senast häckning av vigg kunde konstateras var 2011 då en ungkull kläcktes i Idtjärnet, som bara ligger 3–400 meter bort. Möjlighet finns alltså att fåglarna bytt häckplats. Tyvärr var två ungar i årets kull borta redan den 22 juni. Årets högsta antal är nästan en tangering av förra året, då 370 ex var toppnoteringen.
Per Björkman
Sommar: Vid Torslandaviken sågs 1 hane 27.7 (Magnus Persson), 2 hanar 29–30.7 Ola Wennberg m fl) samt 1 par 31.7. (Osborne Lindberg).
Höga antal: 13 ex str S Kråkudden, Hönö 12.11 (Bo Runesson). 12 ex Torslandaviken 15.10 (Magnus Persson).
Även i år gjordes sommarfynd av bergand och det kan röra sig om tre till fem individer. Årets högsta antal (och även dagen efter; se bild) är något högre än förra året då vi bara kom upp i åtta exemplar.
Per Björkman
Höga antal: 4–5 000 ex rastande Rörö 7.2 (Bo Brinkhoff m fl). 3 940 ex str N Kråkudden, Hönö 5.3 (Tina Widén m fl).
Vad gäller rastade ejdrar är siffran från Rörö relativt normal. Antalet sträckande ejdrar är däremot den högsta dagssumma som finns dokumenterad från Kråkudden genom alla år.
Per Björkman
Sommar: 1 honfärgad str S Kråkudden, Hönö 14.6 (Ola Bäckman m fl).
Höga antal: 44 ex str S Kråkudden, Hönö 17.4 (Ola Bäckman m fl).
Även i år gjordes ett sommarfynd av alfågel och sedan 1999 föreligger tre fynd under juni och fem under juli i rapportområdet.
Per Björkman
Höga antal: 1 625 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (Osborne Lindberg m fl).
Årets notering är en relativt normal högsta dagssumma under hösten.
Per Björkman
Höga antal: 44 ex Aspholmarna, Saltholmen 24.1 (Martin Oomen). 42 ex Brännö 18.1 (Gösta Olofsson). 28 ex Killingsholmen, Askim 18.3 (Ivar Ivarsson).
Årets 44 ex som högsta notering är en ökning från fjolårets 31 ex och för andra året i rad är det runt Göta älvs mynning som detta görs. Även i södra skärgården finns större ansamlingar. Torslandaviken verkar dock ha spelat ut sin roll som salskraksmagnet. Det högsta antalet därifrån under året är 20 ex den 15 december. Tidigare år kunde flockar på 75–100 fåglar räknas in där under vårvintern. Rekordnoteringen är 113 ex den 17 mars 2004, vilket även är rekordet för hela rapportområdet.
Per Björkman