Trastfåglar

Näktergalarna var färre än vanligt men i gengäld drällde det av ringtrastar under våren. Januari och februari var svinkalla och trastfria, men under den milda decembermånaden kunde rödvingarna slappna av och sitta och jäsa i rönnarna.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt noterades ca 95 sjungande individer i rapportområdet.
Med 95 sjungande näktergalar blev 2013 faktiskt det sämsta året sedan arten började summeras i rapportområdet 2003. 2007–2011 låg beståndet stabilt mellan 120–135 revir. 2012 kunde en minskning skönjas och denna minskning tycks alltså fortsätta. Det är oklart om det är en reell minskning eller en minskning i skådar- och rapporteringsfrekvens. Det kan också spela in att både 2012 och 2013 var relativ blåsiga och regnrika under försommaren, vilket naturligtvis verkar hämmande på både nattsångarlyssning och sångaktivitet. Den geografiska fördelningen i kärnområdena blev som följer (med högstasumman under 2000-talet inom parentes): Hisingen 50 ex (93), Norra skärgården 32 ex (30), Södra skärgården 8 ex (12), Välen–Stora ån 5 ex (12), Säveån 1 ex (7), Lärjeån 0 ex (7). Av någon anledning har alltså synbarligen Hisingens bestånd nästan halverats och Säveåns och Lärjeåns näktergalar närmast utplånats. Däremot producerar Norra skärgården en ny rekordnotering. Detta är svårt att förklara, och framtiden får utvisa om detta är reella trender i artens populationsdynamik.
Johan Svedholm
Samtliga: Vår: 1 ex Hummerviken, Öckerö 8.5 (Bo Brinkhoff). 1 ex Torslandaviken 10.5 (Magnus Persson). 1 hona Torslandaviken 11.5 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Lappesand, Hönö 11.5 (Hans Zachrisson). 1 ex sj Ersdalsviken, Hönö 14.5 (Thomas Karlsson). 1 ex Ersdalen, Hönö 16.5 (Jon Håkansson). 1 ex Sisjöns skjutfält 23.5 (Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad). Höst: 1 ex Vinga 28.9 (Ingemar Johansson m fl). 1 ex Slingan, Hönö 28.9 (Arne Ekström).
Sju vårfynd och två höstfynd är en normal utdelning som ligger något under genomsnittet för 2000-talet. Som vanligt är arten talrikare hos oss under våren än under hösten.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par AstraZeneca, Mölndal (Gunilla Edvardsson m fl). 1 par Kville bangård, Hisingen (Johan Svedholm). Troliga häckningar: 1 par Säveåns mynning (Peter Keil m fl). Dessutom noterades arten på ytterligare arton lokaler under häckningstid.
Övriga fynd: Höst: 1 ex Saltasviken, Öckerö 1.8 (Simon Bäck). 1 ex Rörö 15.8 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Torslandaviken 12.9 (Karin Magnander). 1 hane Brunnsparken 30.9 (Berndt Lindberg). 1 honf Brudarebacken 2.10 (Lars Carlbrand). 1 honf Eklanda, Mölndal 4.11 (Anders Olsson). 2 ex Torslandaviken 23–24.11 (Magnus Persson m fl). 1 1K hane Öxnäs 25.11 (Bo Brinkhoff).
Två konstaterade häckningar är något mindre än de senaste åren, men flera av lokalerna som hyste svarta rödstjärtar under häckningstid gav säkerligen i själva verket häckningar. Exempelvis är det troligt att arten häckade i de svåråtkomliga ytterhamnsområdena på Hisingen samt vid Tingstads industriområde där fåglar sågs under hela säsongen. Arten verkar numera ha ett livskraftigt bestånd i rapportområdet, efter en svacka i början av 2000-talet.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Utbyfältet, Göteborg 6.10 (Ingemar BE Larsson).
Oktoberfynd av denna art, som vanligen lämnar oss i september, är relativt ovanliga. Detta var troligen det sjuttonde oktoberfyndet under 2000-talet. Det är dock en bra bit kvar till fenologirekordet, som sattes den 21 november 2010.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 hane Balltorps våtmark, Mölndal 18.4 (Ivar Ivarsson m fl). 1 2K+ hane Torslandaviken 25–27.4 (Christer Fält m fl).
Denna art fortsätter sin positiva trend, och har nu varit årligt förekommande sedan 2008. Årets individer höjer totalsumman till 28 fynd. Arten har påträffats i samtliga månader utom juni–juli, men de flesta fynden (11 stycken) är precis som i år gjorda i april. Näst bästa månad är oktober med sex fynd.
Johan Svedholm
Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 100 ex under perioden 13.4–7.5, som mest 10 ex Ljungheden, Änggårdsbergen 23.4 (Robert Ennerfelt). Höst: 1 1K hona Askimsviken 23.9 (John-Eric Dahlström). 1 1K hona Rörö 23.9 (Stefan Svanberg). 1 hane Göteborgs botaniska trädgård 14.10 (Bengt Adamsson).
Ett riktigt bra vår- och ett normalt höstresultat. Under 2000-talet har vårsummorna legat mellan 25 och 126 exemplar och höstsummorna mellan noll och åtta exemplar. Arten har som synes en ännu snedare årstidsfördelning än blåhake då höstfynden endast utgör några procent av totalårssumman.
Johan Svedholm
Vinter: 1 ex Hönö 21.2 (Thomas Karlsson).
Under 2000-talet har vinterfynd av taltrast gjorts årligen, och antalet har varierat mellan ett och tolv exemplar. Årets resultat hamnar således i underkant av spannet, och dessutom kanske det snarast skall betraktas som en tidigt anländande vårflyttare.
Johan Svedholm
Vinter: Januari–februari: 1 ex Lappesand, Hönö 12.1 (Silke Klick m fl). December: Sammanlagt ca 43 ex.
Häckningstid: 1 ex sj Hårssjön 2.5–9.6 (Lars-Olof Sandberg m fl). 1 ex sj Råda säteri 18.5 (Elon Wismén). 1 ex sj Bjurslätt, Hisingen 12.6 (Benga Ragnewall m fl).
Endast ett fynd under januari–februari är exceptionellt lite medan decembersumman tvärtom är ganska hög. Detta kan säkert delvis förklaras med att januari–februari var relativt kalla medan december var ovanligt varm. Som vanligt görs enstaka fynd under häckningstid, och som vanligt är de flesta av dessa i rapportområdets östra delar.
Johan Svedholm