Flugsnappare–starar

Det var gott om flugsnappare av den mindre arten och gylling hördes flöjta vid tre lokaler. Inte mindre än två svartpannade törnskator gästade oss och så fick vi även det första fyndet av rosenstare på många år.
Samtliga: 1 2K hane Skogome 16–18.5 (John Thulin m fl). 1 2K hane Rådasjöns naturreservat 21–23.5 (Kicki Westman m fl). 1 2K hane Brudarebacken och Skatås 22–30.5 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Hisingsparken 23.5 (Bo Brinkhoff). 1 2K hane Hälsö 24.5 (Thomas Karlsson m fl). 1 2K hane Kålltorp 24.5 (Elis Ölfvingsson m fl). 1 2K hane Änggårdsbergen 1–12.6 (Mats Henriksson m fl). 1 ad hane Rörö 1.6 (Uno Unger m fl). 1 1K Krokängsparken, Hisingen 13–14.8 (Johan Svedholm m fl). 1 ex Kvibergs kyrkogård 10.9 (David Klingberg). 1 1K Vinga 28–29.9 (Magnus Hallgren m fl). 1 1K Vrångö 10.10 (Magnus Rahm).
Inga misstänka häckningar, däremot noterades ett rekordstort antal fåglar under året. Såväl vårsträcket som höststräcket slog sina tidigare högstanoteringar med råge med åtta respektive fyra fynd. Samtliga vårfynd utom ett utgjordes av 2K hanar, något som kanske kan tyda på att arten håller på att expandera från sina häckningsområden. Det ska bli intressant att följa utvecklingen de närmsta åren. Med årets 12 fynd har det totalt gjorts 68 fynd sedan 1963 i rapportområdet.
Martin Oomen
Häckningar: 3 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Kippholmen 30.5 (Magnus Persson). Fynd under häckningstid: 2 ex Kvillehed 5–8.5 (Mia Wallin m fl). 1 ex Gullö, Säve 8.5 (Tommy Järås). 1 ex Sudda, Hönö 25.5 (Roger Eskilsson). 2 ex Askimsviken 12.8 (Fredrik Andersson).
Höga antal: Som mest sågs 21 ex i Torslandaviken 17.11 (Magnus Persson).
Efter några svaga år där häckningar och högre antal uteblivit kunde vi detta år konstatera minst 3 par i Torslandaviken samt en mycket trolig häckning vid Kippholmen där 2 ex varav 1 trolig ungfågel sågs i slutet av maj. Till detta kommer rapporter under häckningstid från ett par platser längs Nordre Älv där man mycket väl kan tänka sig att häckningar genomförts. Skäggmesen är känd för sin höga reproduktionsförmåga där tidigt flygga ungar själva ofta hinner med att häcka samma säsong. I Torslandaviken sågs flygga ungar så tidigt som den 17 maj.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Örgryte 7.1 (Martin Oomen). 1 ex Säveåns dalgång 27.12 (Ingemar BE Larsson).
Överraskande nog gjordes två fynd under året. Sedan tidigare finns det ett fynd från Kortedala 1986 samt ett fynd av två individer som höll till på Styrsö i februari 2004. De tidigare fynden är publicerade som europaeus, men det framgår i dåtidens bedömning att hybrider eller anndr typer av övergångsformer ej har uteslutits. För att med säkerhet kunna konstatera europaeus krävs en noggrann observation, gärna styrkt med foto. I övriga fall publicerar vi dem som intermediära i rapporten, precis som i fallen med årets två fynd.
Martin Oomen
Samtliga: 1 2K hane sj Ryds skog, Björkö 28.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex sj Hällsvik, Torslanda 4.6 (Magnus Persson). 1 ex sj Torslanda havsbadkoloni 10.6 (Kåre Ström).
Tre fynd av sommargylling under typisk tid. Teoretiskt sett skulle det kunna röra sej om samma fågel som uppehållit sig i området under två veckor.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Fulatjärn, Härryda (Magnus Rahm). 1 par Långetjärn, Härryda (Martin Oomen). 1 par Slättås, Delsjöområdet (Per Boström). 1 par Tolsered, Hisingen (Conny Palm). 1 par Hårssjön (Jan-Åke Noresson m fl). 1 par Västeräng, Hälsö 28.7 (Thomas Karlsson). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm).
Sju säkra häckningar och därutöver revirhävdande fåglar vid ytterligare sjutton lokaler ger en något bättre täckning än tidigare år. Förmodligen bidrog riksinventeringen av fiskgjuse till att fler lokaler i rapportområdets östra delar besöktes sommartid.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex Fässberg, Mölndal 11.5 (Ove Ferling). 1 2K+ Rörö 10–13.8 (Kristian Thisted m fl).
2012 års förstafynd följdes i år upp av inte mindre än två fynd, ett på våren och ett på tidig höst. Vårfågeln sågs endast kort tid på lokalen, medan höstfågeln uppehöll sig under några dagar på Rörös sydöstra del.
Per Björkman
Samtliga: Vinter/Vår: Under perioden 1.1–9.5 sågs 37–43 ex. Höst/Vinter: Under perioden 15.9–31.12 sågs 26–29 ex.
Kommunvis fördelar sig obsarna enligt följande: Göteborg: Hisingen: Totalt 27–32 ex fördelade på 18–21 ex vår och 9–11 ex höst. Övriga Göteborg: Totalt 13–15 ex fördelade på 5–6 vår och 8–9 höst. Härryda: Totalt 5 ex fördelade på 3 ex vår och 2 ex höst. Mölndal: Totalt 11–13 ex fördelade på 9–11 ex vår och 2 ex höst. Partille: Totalt 4 ex fördelade på 1 ex vår och 3 ex höst. Öckerö: Totalt 3 ex fördelade på 1 ex vår och 2 ex höst.
Efter rekordnoteringarna under vintern och våren 2012 då hela 85–95 ex noterades är antalen nere på normala nivåer. Observera vilken stor andel av våra varfåglar som ses på Hisingen.
Per Björkman
Häckningar: Troliga häckningar: 1 par Björnaråsen, Partille (Ingvar Björhall m fl). 1 par Fulatjärn, Härryda (Magnus Rahm). 1 par Öjesjön, Härryda (Magnus Rahm). Fynd under häckningstid: 1 ex Skogen, Mölnlycke 17.4–24.6 (Pär Lydmark m fl). 1 ex Jonsered, Partille 20.5 (Erik Wallentin). 1 ex Bertshult, Landvetter 16.6 (Elon Wismén). 1 ex Landvetter 24.6 (Peter Bryngelson m fl). 1 ex Backered, Rödbo 30.6 (Tom Ekman). 1 ex Långetjärn, Härryda 12.7 (Martin Oomen).
En spin off-effekt av fiskgjuseinventeringen blev att vi fick in ett högre antal rapporterade par av nötkråkor under våren och sommaren vilket är glädjande.
Per Björkman
Höga antal: 102 ex str SV Öckerö 30.10 (Christer Fält). 47 ex str S Vinga 30.10 (Claes-Göran Ahlgren m fl).
Liksom de senaste åren infaller råkornas sträcktopp precis i slutet av oktober. Årets antal är sammanlagt det högsta som gjorts i rapportområdet på en dag under 2000-talet.
Per Björkman
Stationära: 1 ex Askim hela året (Silke Klick m fl). 1 ex Öckerö hela året (Christer Fält m fl). 1 ex Göteborgs fiskhamn kvar från förra året till 31.1 (Stefan Svanberg m fl).
Övriga fynd: Vår: Under perioden 16.3–26.5 gjordes 14 fynd av 15 fåglar, främst på kustnära lokaler. Höst: 1 ex Galterö 1.8 (John Thulin). 1 ex Smithska udden 20.9 (Hans Wahlberg). 1 ex Frihamnen 26.11 (Anders Jihmanner).
Tre individer fanns kvar från förra året och två av dem sågs regelbundet i samma område under hela året, medan Fiskhamnens fågel försvann efter vintern. I övrigt uppvisar svartkråkan en normal fyndbild, med ett inflöde under våren och ett par, tre enstaka fynd under hösten. Nämnas kan också att ett antal rapporter av hybrider mellan svartkråka och gråkråka föreligger i rapportområdet.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K Vrångö 25.8 (Tina Widén).
Första fyndet sedan 2005 och det elfte totalt i rapportområdet. Precis som majoriteten av de tidigare fynden gällde årets fynd en ungfågel under hösten.
Per Björkman