Hönsfåglar

Både orre och rapphöna är på tillbakagång i rapportområdet, vilket även märktes under 2007. Däremot går det bättre för vakteln, som efter ett dåligt år 2006 noterades i rekordantal, och tjädern som för en stabil tillvaro i skogen år efter år.
Häckningstid: Sammanlagt 18 ex, varav åtta spelande tuppar på följande lokaler: Stora Härsjön och Långetjärn, Härryda; Landvetter flygplats; Rambo mosse, Råda samt Rellsjön och Holmesjön, Vättlefjäll.
Arton individer är en klar uppryckning från de tolv orrar som rapporterades 2006, även om det är en bit kvar till rekordnoteringen 35 ex från 2005. Som vanligt handlar det antagligen inte om några större beståndsfluktuationer, utan det som återspeglas är snarare mängden ornitologiska besök i våra skogsmarker. I ett längre perspektiv har dock orrens utbredning i rapportområdet förändrats markant. Vid jämförelser av resultaten från den nyligen avslutade Atlasinventeringen av Göteborg med omnejd och den förra Atlasinventeringen från 1970-talet märks att orren idag så gott som helt försvunnit från våra kusttrakter. Under 70-talet tycktes arten vara ganska spridd i kustnära ljungheds- och skärgårdsmiljö, medan den numera är nästan helt begränsad till skogsmiljö i områdets östra delar. Det är därför tråkigt att det, för första gången på flera år, inte rapporterats några orrar från vår sista kvarstående kustnära orrlokal, nämligen öarna i Nordre älvs fjord. Man kan väl misstänka att minskningen av kustnära orrar till stor del har att göra med igenväxning av ljunghedar tillsammans med ökad bebyggelse, friluftsliv och sjöfart i skärgården. Man kan dock inte utesluta en generell minskning av orrbeståndet i hela rapportområdet, som har givit mest utslag i de redan från början glesa kustpopulationerna.
Johan Svedholm
Samtliga: Minst 16 ex är rapporterade från nästan lika många lokaler i Härryda, Partille och Bergum.
Sexton tjädrar är ett antal som ligger helt i linje med de senaste årens siffror. Under åren 2002–2007 har antalet rapporterade tjädrar i Göteborgsområdet legat mellan tolv och arton exemplar, att jämföra med exempelvis åren 1999–2001 då endast ett exemplar per år noterades. Denna kraftiga ökning har antagligen ingenting att göra med artens verkliga numerär. En inte alltför vågad gissning är däremot att den så kallade Göteborgsjakten, en årskrysstävling i området som ägde rum 2002, fick ut ett aldrig tidigare skådat antal ornitologer i våra skogsmarker. Detta nyväckta skogsintresse har uppenbarligen hållit i sig ända fram till idag.
Johan Svedholm
Samtliga: Upp till 4 ex har rapporterats från Galterö under hela året. Vid något tillfälle har årsungar noterats på lokalen vilket tyder på att åtminstone en lyckad häckning genomförts.
Är det nu så illa ställt med vårt rapphönebestånd att arten endast fortlever på Galterö? Det verkar så, men möjligtvis kan oupptäckta häckningslokaler finnas på andra, mer sällan besökta öar i södra skärgården. På fastlandet och Hisingen är rapphöns dock numera ytterst sällsynta.
Johan Svedholm
Vår: 1 ex Tistlarna 3.5 (Tommy Järås m fl).
Häckningstid: 1 ex sp Hökälla 16.5 (John Thulin m fl). Upp till 3 ex sp Tofter, Säve 1–25.6 (Barbro Björkman m fl). 1 ex sp Eklanda, Mölndal 2.6 (Thomas Samuelsson). Upp till 5 ex sp Öxnäs, Säve 6–18.6 (Uno Unger m fl). 1 ex sp Östergärde, Björlanda 6.6 (John Fjortoft Karlsen). 2 ex sp Bergum k:a 9–18.6 (Håkan Thorstensson m fl). 1 ex sp Hökälla 9.6 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sp Toftekulla, Hisingen 9.6 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sp Bärby Övergård, Säve 10–11.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex sp Askesby, Säve 11–18.6 (Tommy Järås m fl). 1 ex sp Svensby, Säve 15.6 (Sten Ekwall m fl).
Höst: 1 ex Torslandaviken 25.9 (Johan Svedholm).
Efter det svaga vaktelåret 2006 då endast ett fynd gjordes, bjöd 2007 på ett rejält vaktelrekord för rapportområdet. Viss dubbelräkning förekommer säkert, särskilt inom området Öxnäs–Tofter–Bärby, men man vågar väl gissa att åtminstone 13 spelande individer har varit inblandade. Därtill både ett vårfynd och ett höstfynd av stötta fåglar, vilket gör att vi landar på en totalsumma (minst 15 ex) som knäcker det gamla rekordet på sju fynd från 2002 ordentligt.
Johan Svedholm