Vadare

Godbiten bland vadarna 2007 var områdets andra fynd av svartbent strandpipare. Dessutom noterades flera myrsnäppor, båda simsnäpporna och en handfull fenologirekord. Antalet dubbelbeckasiner blev dock långt under det normala.
Vinter: I området Bolleskären–Kråkudden noterades upp till 5 ex under januari (Per Björkman m fl) samt upp till 6 ex under december (Nils-Erik Ewers m fl).
Bolleskären är som vanligt en säker övervintringslokal för arten, dock brukar det till skillnad från i år nästan alltid göras observationer på någon eller några andra lokaler i ytterskärgården.
Johan Svedholm
Tidiga fynd: 1 ex Välen 29.3 (Daniel Gustafsson).
Häckningar: 1 par Marieholm (Roger Eskilsson). Troliga häckningar: 2 par Torslandaviken; 1 par Gunnilsetippen, Angered; 1 par Balltorps våtmark; 1 par Hökälla; 1 par Sävenäs; 1 par Sisjöns industriområde. Häckningstid: Observationer gjordes vid följande lokaler: Hills golfbana, Mölndal; Partille centrum; Välen; Stora Amundö; Björlanda strand; Smedjeholm, Hisingen; Skändla, Hisingen samt Madbäcksdammen, Björlanda.
Endast en säker häckning är det sämsta resultatet sedan 2001. Beståndet har dock antagligen inte minskat, då flertalet av de troliga häckningarna och fynden under häckningstid säkerligen utgör verkliga häckningar. Gissningsvis ligger beståndet, liksom de senaste åren, runt 15 häckande par.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ad hane Torslandaviken 24.4 (Niklas Aronsson m fl).
Rapportområdets andra fynd, det första gällde två individer som observerades på samma lokal och nästan samma datum (25 april) 1961. Fågeln var färgmärkt, och det rörde sig troligen om en individ som ringmärktes som unge i Foteviken 2005. Sannolikt sågs samma fågel även senare under våren i Halland.
Johan Svedholm
Vinter: 1 ex Rörö 18.2 (Kjell Johansson m fl).
Tredje vinterfyndet under 2000-talet. Eftersom fågeln kom insträckande från havet kan man – precis som 2006 – betrakta detta som en tidigt anländande vårsträckare och inte en övervintrande fågel.
Johan Svedholm
Vinter: 1 ex Bolleskären, Hönö 4.12 (Bo Brinkhoff). 1 ex Galterö 30.12 (Lars Hellman).
Vår: Under perioden 26.4–11.6 noterades sammanlagt 10 fynd av 27–28 ex på lokalerna Rörö, Kråkudden, Torslandaviken, Galterö, Tistlarna och Haga kile, Askim.
Höst: Under perioden 11.7–7.11 rapporterades ca 270 exemplar, se diagram för månadsfördelning. Inga anmärkningsvärda dagssummor rapporterades under höststräcket.
Första vinterfynden sedan 2001, i övrigt ett typiskt uppträdande med relativt få vårfynd och ett mer rikligt uppträdande under höststräcket.
Johan Svedholm
Januari: En stor tofsvipeflock höll till i Tuve och Säve på Hisingen under perioden 1–19.1 (Bo Brinkhoff m fl). Flocken varierade i storlek och delade ibland upp sig i mindre flockar men den högsta noteringen blev 108 ex Toftekulla, Hisingen 8.1 (Uno Unger). Fåglarna, som hållit till i området ända sedan november 2006, övergav oss antagligen i samband med en period med minusgrader och snö i slutet av månaden. Den enda rapporten efter denna köldknäpp är 1 ex S:t Jörgens golfbana, Hisingen 27.1 (Johan Svedholm).
En vinteransamling tofsvipor av denna kaliber är någonting helt nytt för vårt rapportområde och liknar snarare de förhållanden som råder i Skåne och södra Halland, där stora mängder tofsvipor övervintrar regelbundet. Att detta troligtvis hänger samman med mildväder och barmark illustreras av det faktum att flocken försvann efter en kallare, snörik period.
Johan Svedholm
Vår: Sammanlagt ca 10 ex fördelat på lokalerna Kråkudden, Galterö och Torslandaviken under perioden 10.3–13.5.
Höst: Höga antal: 73 ad str S Kråkudden, Hönö 28.7 (Mikael Molin m fl). 55 ex str S Kråkudden, Hönö 18.8 (Johannes Löfqvist m fl). 41 ex str S Kråkudden, Hönö 25.8 (Per Björkmanm fl). 182 1K str S Kråkudden, Hönö 2.9 (Mikael Molin m fl). 73 ex str S Kråkudden, Hönö 5.9 (Per Björkman m fl). 58 ex Galterö 16.9 (Roger Eskilsson).
Ett utfall helt enligt mönstret med enstaka vårfynd och relativt bra höststräck. Antalet bra sträckdagar under hösten var lite över det normala, och den fina noteringen på 182 ex den 2 september är den näst högsta sträcksiffran på 2000-talet – bara marginellt lägre än toppnoteringen på 200 ex från 2003. Ansamlingen av 58 ex på Galterö är den största som rapporterats sedan 2002.
Pär Lydmark
Vår: 1 ad Tistlarna 12.5 (Stig Karlsson m fl). 2 ex Torslandaviken 14–20.5 (Magnus Lundström m fl). 2 ex Tistlarna 6.6 (Bengt-Åke Svensson).
Höst: Höga antal: 6 ex str S Kråkudden, Hönö 4.8 (Peter Hamrén). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 25.8 (Andreas Karlsson m fl). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 2.9 (Mikael Molin m fl). 4 ex Torslandaviken 10–12.9 (Magnus Larsson m fl).
Vårfynd av sandlöpare är sällsynt och görs inte varje år. I och med årets noteringar har fynd gjorts tre av åtta vårar på 2000-talet (tidigare 2002 och 2006), och årets tre fynd av fem exemplar är den högsta noteringen hittills. Höststräcket blev efter förra årets bottennotering åter i normal omfattning och sammanlagt räknades ca 45 ex in, varav drygt hälften under augusti.
Pär Lydmark
Vår: 1 ad Galterö 13.5 (Jörgen Persson). 1 ex Torslandaviken 20–22.5 och 26–30.5 (Stefan Svanberg m fl).
Höst: Sammanlagt 10 ex i Torslandaviken under juli–oktober, som mest 3 ex 10.9 (Christer Welander). Sammanlagt 6 ex på Galterö under juli–oktober, som mest 2 ex 22.7 (Peter Hvass m fl). 1 1K Stora Amundö 5.9 (Stefan Svanberg). 2 1K Lökholmen 7.9 (Lars Davidsson). 1 1K Rörö 12.9 (Christer Fält). 1 1K Stora Amundö 15.9 (Stefan Svanberg). 1 ex Vinga 29.9 (Göran Darefelt m fl).
En årssumma på ca 25 ex är ungefär i nivå med 2004 och 2000 då omkring 30 ex noterades (2000 utgjorde dock en vårflock på 24 ex en betydande del av årsskörden). Således ett bra småsnäppeår om man jämför med övriga år under 2000-talet, men lågt om man går tillbaka och jämför med de tresiffriga antal som noterades i slutet av 90-talet. Vårfynd är relativt ovanliga och görs numera knappt vartannat år, oftast i skiftet maj/juni. Fyndet den 13 maj är det tidigaste på 2000-talet.
Pär Lydmark
Vår: Höga antal: Tvåsiffriga antal noterades dagligen i Torslandaviken 15–23.5, som mest 21 ex 16.5 (Bo Brinkhoff m fl).
Höst: Höga antal: Små flockar uppehöll sig i Torslandaviken omkring månadsskiftet juli/augusti, som mest 6 ex 28.7 och 31.7 (Göran Gustafson, Björn Stenmark m fl).
Över 90 procent av årets fynd gjordes i Torslandaviken. Antalet varierade dagligen och det är snudd på omöjligt att avgöra omsättningen från dag till dag. Lågt räknat hamnar vi dock på ca 50 ex under våren och 10–15 ex under hösten, vilket är lite under förra årets nivå men på längre sikt helt normalt.
Pär Lydmark
Höst: Sammanlagt ca 60 ex under höststräcket, som mest 13 ex på Galterö 11.7 (Bo Brinkhoff m fl). Samtliga fynd gjordes i Torslandaviken eller skärgården förutom 2 ad vid Stora Amundö 20.7 (Anders Kjellsson).
Antalet höstfynd var svårsummerat på grund av stor omsättning av fåglar i Torslandaviken och på Galterö, men en grov uppskattning ger cirka 60 ex vilket är en av de bättre årssummorna på 2000-talet. Avsaknaden av vårfynd och den kustnära fyndfördelningen stämmer bra med den normala fyndbilden.
Pär Lydmark
Höga antal: Bolleskären, Hönö: Flockar av varierande storlek rapporterades kontinuerligt under januari–april och oktober–december. Högsta antalet under vårsäsongen blev 70 ex 30.3 och 7.4 (Jon Håkansson, Martin Alexandersson m fl) och under höstsäsongen 85 ex 31.10 (Roger Eskilsson m fl). Övriga lokaler: 80 ex Stora Pölsan, Rörö 5.1 (Christer Fält m fl). 80 ex Tistlarna 8.4 (Gösta Olofsson). 63 ex Tistlarna 16.12 (Gösta Olofsson).
Innanför skärgården: 1 ex Askims fjord 3.1 (Michael Egerzon m fl). 7 ex Askims fjord 19.1 (Ronald Jonsson m fl). 3 ex Askims fjord 30.1 (Jan Ohlin m fl).
September: 1 ex Hönö huvud 23.9 (Håkan Thorstensson).
Som vanligt rapporterades stora skärsnäppeflockar på Bolleskären hela vintern, men i övrigt var rapporteringen sparsam från skärgården (vilket naturligtvis mest beror på att Bolleskären råkar ligga mitt i blickfånget utanför Kråkudden). Som vanligt gjordes också enstaka fynd inomskärs i Askimsfjorden, där arten nu varit snudd på årlig hela 2000-talet. Septemberfynd görs ungefär vartannat år.
Pär Lydmark
Vår: Sammanlagt ca 45 ex under perioden mars–juni, flertalet vid lokalerna Torslandaviken, Välen, Galterö och Kråkudden.
Höst: Höga antal: 47 ex str S Kråkudden, Hönö 8.7 (Mattias Pozsgai m fl) och ca 50 ex str S samma lokal 25.8 (Andreas Karlsson). 72 ex Galterö 16.9 (Roger Eskilsson).
För andra året i rad lite mager utdelning under våren, men det kan mycket väl mest handla om tillfälligheter. Höststräcket flöt på enligt gällande mönster med gott om obsar i juli–september följt av enstaka fynd i oktober och början av november.
Pär Lydmark
Vår: 1 ex Torslandaviken 19.5 (Karin Sjöstrand).
Höst: 1 1K Torslandaviken 14–20.8 (Bo Brinkhoff m fl).
Tredje året i rad med fynd av denna Rolls Royce bland de regelbundet uppträdande småvadarna i landet, vilket är mycket glädjande. Förra året gjordes endast höstfynd, men i år liksom för två år sedan handlade det alltså både om vår- och höstfynd. Både lokal och datum passar väl in i tidigare mönster. Innan den här fina treårssviten får man gå tillbaka ända till 2000 för att hitta fynd av arten i rapportområdet.
Pär Lydmark
Vinter: Januari–februari: 3 ex Välen 17.1 (Uno Unger). 1 ex Rörö 22.1 (Uno Unger). 1 ex Stora Amundö 16.2 (Uno Unger). 2 ex Prästabäcken, Fässberg 21.2 (Lars Eric Rahm) och 1 ex samma lokal 23–27.2 (Birger Kaiser m fl). 1 ex Askimsbadet 23.2 (Uno Unger). December: 1 ex Stora Amundö 22.12 (Uno Unger). 1 ex Galterö 30.12 (Lars Hellman). 6 ex Hökälla 30.12 (Martin Oomen).
Vår: 1 ex Stora Amundö 5.3 (Uno Unger).
Höst: Sammanlagt ca 30–40 ex under perioden 15.9–16.11.
Höga antal: 12 ex Hökälla 8.10 (Martin Oomen).
Vinterfynd i en numera normal omfattning. Endast ett vårfynd är emellertid klart under genomsnittet, och fyndet utgörs sannolikt av en övervintrande individ. Vårfynden brukar variera och ligger normalt på 5–10 fynd. Antalet höstfynd är dock normalt och med det lustiga sammanträffandet att, liksom år 2005, ett högsta antal om 12 ex sågs i Hökälla.
Anders Kronhamn
Januari: 1 ex Fässberg, Mölndal 2.1 (Lars Eric Rahm). 1 ex Stora Amundö 3–19.1 (Michael Egerzon m fl). 1 ex Hökälla 7–16.1 (Bo Brinkhoff m fl). I Välen noterades som mest 6 ex 17.1 (Uno Unger) och flera fynd gjordes av 1–3 individer från 11–27.1. 1 ex Galterö 19.1 (Lars Hellman). 2 ex Prästabäcken, Fässberg 20.1 (Lars Eric Rahm). 1 ex Skintebo hamn, Askim 20.1 (Mikael Forsman).
December: 1 ex Prästabäcken, Fässberg 15.12 (Magnus Lundström). 3 ex Välen 21–22.12 (Birger Kaiser m fl). 1 ex Välen 26.12 (Birger Kaiser). 2 ex Stora Amundö 27.12 (Birger Kaiser) och 1 ex samma lokal 30.12 (Bo Brinkhoff m fl).
Vi börjar nu vänja oss vid att ett flertal enkelbeckasiner övervintrar årligen. I år sågs ca 11 ex i januari och 6 ex i december. Tidigare år har flest individer setts i Fässberg, men i år stod Välen för majoriteten. Kanske börjar beckasinerna bli trötta på att allt fler årskryssarsugna skådare styr kosan mot Fässberg i januari och väljer istället det för skådare mer svårforcerade Välenområdet för att få furagera ostört?
Anders Kronhamn
Samtliga: 1 ex Välen 1.10 (Uno Unger).
Med endast ett fynd är 2007 års skörd den sämsta någonsin på 2000-talet. Normalt görs några enstaka vårfynd och omkring fem höstfynd varje år. Att fynd görs i oktober är ovanligt, senast var 2005 då en fågel stöttes på Brudarebacken den 2 oktober.
Anders Kronhamn
Vinter: Januari–februari: 1 ex Donsö 22.1–26.2 (Gösta Olofsson m fl). 1 ex Ersdalen, Hönö 22.1–26.2 (Uno Unger m fl). 1–2 ex Torslanda 24.1 (Anna Kristiansson). 1 ex Slottsskogen 24.1 (Johan Svedholm). 1 ex Ragnhildsholmen 25.1–11.2 (Elvor Ohlin m fl). 1 ex Volvo Torslanda 25.1–21.2 (Stefan Johansson m fl). 1 ex Galterö 28.1 (Lars Hellman). 1 ex Fridhemsviken, Rådasjön 28.1 (Johannes Löfqvist). 1 ex Amhult, Torslanda 28.1 (Niklas Aronsson). 1 ex Arödsberget 2–19.2 (Hans Utterberg). 1 ex Brännö 28.2 (Lars Hellman). December: 1 ex Brännö 6.12 (Lars Hellman). 1 ex Masthugget 16.12 (Johan Svedholm). 1 ex Torslandaviken 31.12 (Magnus Persson).
Åter ett bra år för övervintrande morkullor. Sammanlagt ca 15 fynd är över det normala och får sannolikt tillskrivas den inte särskilt kalla vintern 2006–2007. Även december 2007 var relativt mild.
Anders Kronhamn
Höga antal: 43 ex str SO Kungsladugård 3.5 (Kristoffer Nilsson).
93 ex str Torslandaviken 13.5 (Niklas Aronsson m fl) 93 ex är en bra sträcksiffra för småspov vars vårsträck nästan går helt obemärkt förbi vissa år, dels beroende på väderleken och dels på hur heltäckande bevakningen är på sträcklokalerna.
Anders Kronhamn
Vinter: 1 ex Hyppeln 13.1 (Christer Fält).
Andra vinterfyndet sedan 2000 – kanske till och med samma individ som på Kråkudden i december 2006? Arten övervintrar årligen i Halland, men vinterfynd norr om Varbergstrakten är ovanliga.
Anders Kronhamn
Häckningar: 1 par vardera Stora och Lilla Hästholmen, Björlanda (Johan Svedholm). 3 par Galterö (Lars Hellman). 1 par Stora Stårholmen, Galterö (Lars Hellman). 2 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1–2 par Välen (Uno Unger m fl). 1–2 par Stora Amundö (Uno Unger m fl). Häckningstid: Under våren och försommaren observerades rödbenor vid lokalerna Rammen, Rörö; Kråkudden; Prästgårdskilen, Björlanda (7 ex); Lagmansholmen; Öxnäs, Säve; Hökälla; Torslandaviken (2 par); Brännö; Donsö; Lilla Sågsholmen, Näset; Trinda skäret, Askimsviken; Långa skär, Askimsviken; Askimsbadet; Järnbrottsmotet; Lunnagården, Mölndal; Rådasjön; Värsholmen, Billdals skärgård; Haga kile, Askim.
Vinter: 1 ex Hönö 24.2 (Torgny Nordin).
Som vanligt få konstaterade säkra häckningar. Antalet fynd på lämpliga lokaler under häckningstid är dock många i likhet med tidigare år. För tredje året i rad gjordes vinterfynd i området, något som normalt inte sker årligen. Med allt mildare vintrar kommer vi emellertid med stor sannolikhet att få se fler vinterfynd framöver.
Anders Kronhamn
Sent fynd: 1 ex Hökälla 8.10 (Johan Svedholm).
Oktoberfynd av skogssnäppa är sällsynta och arten försvinner normalt från våra breddgrader i början av september. Detta är det första oktoberfyndet i Göteborgsområdet sedan 2002 då hela tre fynd av fyra fåglar gjordes.
Anders Kronhamn
Vår: Sammanlagt 13 ex under perioden 3–26.5 observerade vid: Hönö, Galterö, Askimsviken, Vrångö och Tistlarna.
Höst: Sammanlagt ca 92 ex under juli–september observerade på Rörö, Hönö, Nordre Älvs fjord, Hyppeln, Vinga, Galterö och Lökholmen.
Höga antal: 15 ex str S Kråkudden, Hönö 2.9 (Mats Axbrink m fl).
Antalet vårfynd ligger något under det normala medan höstfynden ligger över det normala. Roskarlen, liksom många andra vadararter, uppvisar relativt stora variationer mellan olika år beroende på vilka väderleksförhållanden som råder under sträckperioden. Hösten bjöd på många dagar med enstaka sträckande individer, vilket resulterat i en summa över genomsnittet.
Anders Kronhamn
Samtliga: 1 ad hona Torslandaviken 25.5 (Martin Fransson m fl) och 1 ad samma lokal 29–31.7 (Per-Erik Hagström m fl).
Två fynd är en god utdelning då arten knappt är årlig i Göteborgsområdet. Förra året gjordes till exempel inga fynd alls. Majfyndet är det första vårfyndet sedan 1998 då en fågel sågs den 20 maj i Torslandaviken. Båda årets fåglar höll till i Mudderdammen.
Anders Kronhamn
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (Måns Grundsten m fl).
En något mager utdelning, normalt ses omkring tre individer per år i rapportområdet. Under 2000-talet har fynd av arten helt uteblivit endast 2003.
Anders Kronhamn