Svanar och gäss

Svan- och gåsåret 2007 blev på många sätt mycket bra. Vårsträcket av mindre sångsvan var massivt, och både tundrasädgås och rödhalsad gås noterades. Spetsbergsgås sågs både rekordsent och rekordlänge. Tyvärr minskade dock antalet översomrande knölsvanar i Torslandaviken kraftigt.
Höga antal: 205 ex Torslandaviken 12.6 (Uno Unger).
En rejäl försämring av toppnoteringen jämfört med tidigare år. Så sent som 2005 sågs som mest 920 ex. Toppnoteringen inföll vidare en och en halv månad tidigare än de senaste åren vilket kan tyda på att svanarna i större utsträckning lämnat platsen direkt efter häckningen. Anledningen antas vara födobrist men varför födan försvunnit är osäkert (se Fåglar på Västkusten nr 4/08).
Magnus Unger
Vår: Sammanlagt 133 ex mellan 10.3 och 2.4.
Höst: 2 ex str SV Säteriet, Råda 4.11 (Johannes Löfqvist). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 8.11 (Mattias Pozsgai). 3 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 10.11 (Magnus Persson). 1 ex Kvillebäcken, Hisingen 23.11 (Mats-Erik Eriksson).
Den mindre sångsvanen hade ett mycket bra år med den kanske högsta vårsiffran någonsin för området, tidigare höga vårsiffror under 2000-talet har legat runt 70 ex. Fyra höstfynd är lite fler än vad som normalt brukar göras.
Magnus Unger
Höga antal: Kråkudden, Hönö: 338 ex str NO 9.3 (Per Björkman m fl). 328 ex str NO 14.3 (Per Björkman). 223 ex str N 26.3 (Kristoffer Nilsson).
Precis som för mindre sångsvan noterades flera höga dagssummor under våren.
Magnus Unger
Vår: Sammanlagt 219 ex mellan 5.3 och 26.3.
Höst: Sammanlagt 92 ex mellan 30.9 och 11.11.
Vinter: Enstaka fynd i januari–februari samt ett fynd i december.
Summeringarna av vår- och höstfynd gäller sträckande fåglar och vårsumman är den högsta under 2000-talet. Fynd under januari görs inte varje år, medan fynd i februari och december kan utgöras av tidiga respektive sena sträckare.
Magnus Unger
Samtliga: 1 ex Välen, Göteborg 6.10 (Stefan Andersson m fl).
Om man bortser från förra årets mindre invasion (då minst 35 ex sågs under vårvintern) är detta endast andra fyndet av denna sällsynta ras i rapportområdet. Fågeln sågs hela dagen i viken och troligen var det även samma individ som rapporterades dagen efter som ej säkert rasbestämd.
Magnus Unger
Vår: 3 ex str S Kråkudden, Hönö 9.3 (Per Björkman m fl). 1 ex str N Mölnlyckemotet, Råda 14.3 (Johannes Löfqvist). 2 ex str N Rörö 26.5 (Per Björkman m fl).
Höst: 4 ex Öxnäs, Säve 17.9 (Marinko Karabatic). 18 ex str SV Krossholmen, Torslanda 4.10 (Johan Svedholm). 2 ex str Vinga 7.10 (Kjell Svensson). 1 ex Arendalsudden, Hisingen 20–23.10 (Conny Palm m fl).
Vinter: 1 ex Välen, Göteborg 8–27.12 (Stefan Andersson m fl).
Tre fynd av rastande spetsbergsgäss är fler än normalt. Långstannaren i Välen stannade i hela 20 dagar, vilket är nytt rekord. Det tidigare rekordet på 2000-talet gäller en fågel vid Prästgårdskilen 2002 som observerades under 16 dagar.
Magnus Unger
Samtliga: 3 ad str S Fotö 5.3 (Tina Widén). 1 ex str NO Hög, Hisingen 9.3 (Tommy Järås). 2 ex Ragnhildsholmen, Hisingen 7.9 (Magnus Larsson). 1 ad Uppegården, Säve 11.12 (Birger Kaiser).
Ett fåtal fynd både under våren och hösten, vilket innebär ett helt normalt uppträdande för bläsgås.
Magnus Unger
Häckningar: Endast 10 säkra häckningar varav 2 par i Hårssjön (Erik Landgren).
En sammanställning av säkra häckningar under åren 2004–2007 ger cirka 30–40 par fördelat ganska jämnt mellan Öckerö och Göteborgs kommun och med endast något enstaka par i Mölndal och Härryda. Det är dock svårt att ge någon exaktare siffra eftersom fynd av pulli kan vara svårbedömda i många fall när de tidigt flyttat sig från den faktiska häcklokalen.
Magnus Unger
Vinter: 4 ex str S Kråkudden, Hönö 9.2 (Bo Brinkhoff). 1 ex Bräkeskär, Gbg:s södra skärgård 16.12 (Gösta Olofsson).
Sommar: 1 ex Galterö 11–13.7 (Roger Eskilsson m fl).
Höga antal: 17 ex str N Götaälvstranden, Ellesbo 7.6 (Daniel Gustafsson m fl). 110 ex str V Öxnäs, Säve 29.9 (Lars Lundmark m fl).
Udda fynd: 1 ad Selma Lagerlöfs torg, Backadalen, Hisingen 1–8.10 (Jan Hellström m fl).
Flockar över 50 ex ses inte årligen i rapportområdet och då nästan uteslutande under vårsträcket. Flocken på 110 ex kan vara den största som noterats i området, och man får gå tillbaka ända till 1997 för att hitta en liknande observation då 100 ex noterades den 8 maj. Sommarfyndet är endast det tredje på 2000-talet undantaget fynd i juni då arten fortfarande är på nordsträck. Fyndet på Selma Lagerlöfs torg utgjordes av en orädd individ som betade på en gräsmatta mitt emot torget. Fågeln verkade inte ha några problem att flyga så man kan undra vad den gjorde där. Kanske bristen på bra strandängar i området tvingat den till denna udda rastplats?
Magnus Unger
Samtliga: 4 ex str S Kråkudden, Hönö 21.1 (Per Björkman m fl).
Endast ett fynd av ljusbukig prutgås är ovanligt lite, man får gå tillbaka ända till 2003 för att hitta ett lika dåligt år. Uppträdandet varierar mycket mellan olika år, vilket till stor del beror på förekomst eller avsaknad av hårda västvindar under artens sträckperioder. Ett normalt år görs mellan fem och tio fynd, men antalen kan variera stort – från enstaka till över 200 ex, helt beroende på flockstorlekarna.
Magnus Unger
Häckningar: Minst 70 säkra häckningar. De största kolonierna fanns på Buskär med 26 par (Gösta Olofsson) och Danska Liljan–Vasskären med 16 par (Gösta Olofsson).
Höga antal: 33 ex str S Kråkudden, Hönö 9.3 (Per Björkman m fl). 100 ex str S Rörö och Kråkudden, Hönö 4.4 (Christer Fält m fl). 25 ex str NO Arödsberget, Hisingen 16.4 (Per Björkman). 185 ex Galterö 15.7 (Magnus Unger). 134 ex Stora Amundö 6.8 (Stefan Svensson). 70 ex str Lilla Hästholmen, Björlanda 30.9 (Magnus Persson). 27 ex Hökälla 27.10 (Paul Nyström m fl).
Totalt 70 säkra häckningar trots avsaknad av rapporter från flera säkra lokaler visar tydligt att den vitkindade gåsen fortfarande ökar inom området. De högsta antalen vid Stora Amundö och Galterö visar en ökning på 28 procent jämfört med förra året och är nya rekordnoteringar för området.
Magnus Unger
Samtliga: 1 2K Galterö 11.7–9.8 (Roger Eskilsson m fl).
Första fyndet för rapportområdet och för Västergötland. Fågeln uppehöll sig med vitkindade gäss i området under närmare en månads tid, och drog sedan vidare söderut för att observeras i Halland den 12 augusti till 23 oktober. Fågelns spontanitet diskuterades mycket, och resonemanget som gjorde att Rrk Göteborg och Rrk Halland valde att bedöma fågeln som spontant uppträdande har publicerats i den tryckta rapporten.
Magnus Unger
Samtliga: 2 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 4.5 (Johan Svedholm).
Fjärde året i rad och tillika fjärdet fyndet för rapportområdet, dock är det första gången som mer än ett ex observerats samtidigt. Samtliga tidigare fynd har också gjorts under samma tidpunkt på våren.
Magnus Unger