Måsar och tärnor

Efter många års väntan bjöd 2007 åter på stationär vittrut i Fiskhamnen, och inte bara en utan två. Den välbekanta svarthuvade måsen gjorde ett sista besök och både små- och skräntärna visar positiva trender. Dvärgmås sågs dock i ovanligt låga antal, även om sommaren bjöd på rekord.
Samtliga: 1 ad Klippan 1.1–8.4 (Uno Unger m fl) och Slottsskogen 27.3–19.4 (Stig Fredriksson m fl).
För tredje året i följd övervintrade denna individ i Göteborg. Likt 2005 drog den sig till Slottsskogen frampå vårkanten. Eftersom den var i andra vinterdräkt under sin första vistelse vet vi att 2007 var dess femte levnadsår. Tyvärr återkom den aldrig under slutet av året för ytterligare en övervintring.
Stefan Svanberg
Summering: Under året sågs sammanlagt ca 67 ex med en högsta dagsnotering på 6 1K Torslandaviken 27.8 (Per-Erik Hagström).
Juni–juli: 1 ad Torslandaviken 9.7 (Sven Ängermark m fl). 4 ex str V Kungsladugård 15.7 (Kristoffer Nilsson). 3 ad Torslandaviken 19–20.7 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K och 1 ad Torslandaviken 29.7 (Magnus Persson).
Under den senaste femårsperioden har det i genomsnitt setts ungefär 190 dvärgmåsar per år. Årets 67 ex var således magert, dock gjordes ovanligt många sommarfynd. Anmärkningsvärt är att inga fynd gjordes i oktober, vilket normalt är en pålitlig månad för arten.
Stefan Svanberg
Samtliga: 2 1K str S Kråkudden, Hönö 15.9 (Ulf Lindell m fl). 9 1K str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Tina Widén m fl). 1 1K Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 17.9 (Lars Davidsson). 2 1K str S Vinga 21.9 (Ingemar Johansson m fl). 1 1K Kråkudden, Hönö 21.9 (Aron Sandling m fl). 2 1K Kråkudden, Hönö 22.9 (Stefan Svanberg m fl).
Totalt 17 ex är en finfin siffra och den näst högsta efter rekordåret 1997 då 35 ex sågs. Sträcksumman på nio tärnmåsar från den 17 september blev dessutom nytt dagsrekord för arten, tidigare toppnotering var 8 ex den 14 september 1997. Alla observationer gjordes i september, vilket ligger helt i linje med artens normala uppträdande. Av samtliga fynd som har gjorts i rapportområdet under den senaste tjugoårsperioden, är nästan 90 % från september.
Stefan Svanberg
Häckningar: Ca 300 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 3 par Trinda skäret, Askimsviken (Uno Unger). 38 par Långa skär, Askimsviken (Uno Unger). 7 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 98 par Lilla Donsö, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 10 par Asperösund (Lars Hellman). 30 par Asperö (Kjell Ove Andersson). 2 par Donsö (Gösta Olofsson). 1 par Pinan, Hönö 15.6 (Per Björkman).
Häckningar har rapporterats från nio lokaler vilket är två färre än föregående år, men något fler än genomsnittet under 2000-talet. Kolonin vid Svarte mosse verkar stabil och har hyst ca 300 par under de senaste fem åren.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 2K Brandkärr, Hisingen 25.2 (Ulf Lindell m fl). 1 2K Göteborgs hamn 27.2–8.3 (Christer Fält m fl). 1 2K Stensjön, Mölndal 4.3 (Erik Landgren m fl). 1 2K str V Fässberg, Mölndal 4.3 (Lars Eric Rahm). 1 2K Brunnsparken 5.3 (Markus Lagerqvist). 2 2K Göteborgs hamn 9–18.3 (Christer Fält m fl). 1 2K Göteborgs hamn 19.3–6.5 (Christer Fält m fl).
Allt som allt rörde det sig om två olika individer. Arten var efterlängtad av många Göteborgsskådare. Senaste fyndet gjordes 2003, men vi har inte haft en stationär vittrut i rapportområdet sedan 1994, då det höll till en 2K-fågel i Göteborgs fiskhamn. Efter att ha varit en regelbunden gäst på 70- och 80-talet, minskade fynden markant under 90-talet och under andra halvan av sistnämnda årtionde gjordes bara ett fynd. Den vikande trenden verkar hålla i sig även om årets två fåglar innebär ett litet lyft för artens uppträdande under 2000-talet.
Stefan Svanberg
Höga antal: Ca 1 200 ex str S Kråkudden, Hönö 5.11 (Bo Brinkhoff m fl). 1 170 ad och 37 1K str S Kråkudden, Hönö 29.11 (Tina Widén m fl).
Komplettering 2003: Minst 2 000 ex str S Kråkudden, Hönö 27.12 (Magnus Unger).
Totalt noterades ca 8 500 tretåiga måsar 2007. De högsta dagsnoteringarna görs oftast under årets tre sista månader, vilket även blev fallet i år. I 2003 års rapport föll den högsta dagsnoteringen bort, vilket har kompletterats ovan. Detta förändrar årssumman 2003 till ca 9 000 ex. Högsta dagsnoteringen på 2000-talet (ca 5 000 ex) gjordes inte helt oväntat på Kråkudden, den 26 oktober 2005. Man ska dock ha i åtanke att höga rapporterade sträcksiffror ofta är grovt uppskattade och därför bör ses som riktvärden.
Stefan Svanberg
Samtliga: 2 ad Torslandaviken 12.6 (Martin Fransson m fl). 2 ad Torslandaviken 20.6 (Johan Svedholm m fl). 1 ad Torslandaviken 24.6 (Kerstin Martinsson). 1 ad Galterö 11–19.7 (Roger Eskilsson m fl). 1 ad Torslandaviken 15.7 (Magnus Persson).
Fem fynd är lika många som det gjordes under hela 1990-talet! Hur många olika individer som är inblandade är dock svårt att veta och naturligtvis kan samma fågel ingå i mer än ett fynd. Småtärnan uppvisar i alla fall en positiv trend och totalt har det nu gjorts 15 fynd på 2000-talet. Om denna trend faktiskt beror på en ökad förekomst av arten i området eller om det kan relateras till en ökad skådaraktivitet är dock svårt att avgöra.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ex str S Rörö 1.7 (Per Arne Lindgren). 1 ad str N Bredungen, Hisingen 24.7 (Johan Svedholm).
Skräntärnan är inte årlig, men har fått ett klart uppsving den senaste femårsperioden. Detta var fynd nummer åtta och nio under 2000-talet, vilket kan jämföras med endast tre fynd under hela 1990-talet. Observationerna är tidstypiska, juli är den månad som ståtar med flest fynd av arten.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ex Bolleskären, Hönö 14.5 (Jon Håkansson). 1 ex Finnsjön, Råda 2.6 (Karin Meyer). 1 ad Torslandaviken 6.7 (Johan Svedholm m fl). 1 1K Torslandaviken 19–20.8 (Uno Unger m fl). 1 1K Hake fjord, Torslanda 23.8 (Johan Svedholm).
Under 2000-talet har det i snitt gjorts fyra fynd per år av svarttärna. Årets uppträdande ligger således väl i linje med tidigare år. Ungfågeln i Hake fjord kan möjligen rört sig om samma ex som sågs i Torslandaviken den 19–20 augusti.
Stefan Svanberg
Sena fynd: 1 1K Långholmen, Torslanda 2.10 (Johan Svedholm). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 10.10 (Bo Brinkhoff). 1 1K str S Vinga 14.10 (Tore Holsendahl m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Magnus Unger m fl).
Ovanligt många sena observationer gjordes och fyndet från den 3 november innebar nytt fenologirekord för området. Vårsträcket blev magert och högsta noteringen var endast 138 ex på Kråkudden den 26 april. Detta kan jämföras med föregående år då högsta dagssumman var 1 581 ex på samma lokal.
Stefan Svanberg
Sena fynd: 1 1K Lammholmsviken, Öckerö 3.10 (Bengt Karlsson). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 7.10 (Andreas Garpebring m fl).
Sent uppträdande fisk- och silvertärnor verkar ha blivit vanligare på senare år, dock gjordes inga oktoberfynd av någon av arterna 2006.
Stefan Svanberg
Höga antal: 22 ex Bredviken, Hönö 4.8 (Bengt Karlsson). 35 ex str S Kråkudden, Hönö 17.8 (Johan Svedholm m fl). 28 ex str S Kråkudden, Hönö 2.9 (Johannes Löfqvist m fl).
Flera observationer har gjorts under häckningstid, men inga häckningar har konstaterats. Senast det begav sig var 2004, då minst fem par häckade på Porseskär, Donsö. Som vanligt observerades flest kentska tärnor i augusti och september, och det ligger väl nära till hands att tro att dessa fåglar härstammar från danska häckningskolonier. Årets högsta dagsnoteringar ligger i linje med senare års toppnoteringar.
Stefan Svanberg