Sumphöns och trana

Både kornknarr och trana gjorde nya landvinningar under 2007 och återfanns på fler lokaler under häckningstid än tidigare år. Kornknarr hördes också ovanligt tidigt på våren. När det gäller såväl rörhöna som sothöna lider dessvärre sammanställningarna av bristande rapportering.
Häckningstid: Skärgården: Spelande fåglar noterades på Vrångö, Donsö, Styrsö, Galterö, Hönö (2 lokaler) och Öckerö. Övriga lokaler: Arten noterades på 13 lokaler med som mest 7 ex sp Svankällan, Hisingen 13.4 (Tommy Järås).
Vinter: Januari–februari: 2–3 ex Torslandaviken (Matserik Eriksson m fl). 1–2 ex Välen (Uno Unger m fl). 1 ex Stora Amundö (Aimon Niklasson m fl). 1 ex Göddered, Hisingen (Tom Ekman). 1 ex Sjöbacka (Uno Unger m fl). 1 ex Otterbäcken, Askimsviken (Uno Unger). 1–2 ex Ganlet, Önnered (Uno Unger m fl). December: 1 ex Sandvik, Torslanda (Per-Erik Hagström). 1–2 ex Otterbäcken, Askimsviken (Ola Wennberg m fl).
Totalt ca 20 lokaler hyste vattenrall under året, och konstaterade häckningar gjordes på tre av dessa lokaler. Tyvärr saknas det fynd från Tistlarna i år, men detta beror troligen på bristande bevakning av lokalen. I övrigt verkar vattenrallen ha ett ganska starkt fäste i skärgården numera. Ser man tillbaka till slutet av 90-talet och början av 2000-talet fanns endast enstaka fynd i skärgården. Kanske beror detta på ökad skådaraktivitet eller också har vattenrallen ökat i dessa områden.
Magnus Unger
Samtliga: 1 ex sp Hökälla 6.7 (Bo Brinkhoff). 1 ex sp Välen 13–15.7 (Peder Kinberg m fl).
Två fynd under juli, antagligen av fåglar som misslyckats med häckningen och var på väg söderut. Under 2000-talet har det gjorts tolv fynd av spelande fåglar på våren och sju fynd av spelande fåglar på sensommaren. Vårfynden infaller normalt under april–maj och sensommarfynden under framförallt juli, medan det däremot finns få fynd under juni.
Magnus Unger
Häckningstid: Kontinuerligt spelande fåglar: 4 ex Ragnhildsholmen, Hisingen 4.5–11.6 (Lars Erik Norbäck m fl). 5 ex Brudarebacken, Göteborg 18.5–25.7 (Uno Unger m fl). 2 ex Lärjeåns dalgång, Bergum 21–22.6 (Kjell Hansson). 1 ex vardera på följande lokaler: Lexby, Björlanda 13.5–7.6 (John Fjortoft Karlsen m fl). Hökälla, Hisingen 15.5–6.7 (Staffan Larsson m fl). Kålsered, Björlanda 19.5–18.6 (Johan Svedholm m fl). Toftekulla–Skändla, Hisingen 23.5–5.7 (Jan Hellström m fl). Askesby–Öxnäs– Gunnnesby 28.5–16.7 (Martin Oomen m fl). Kvillehed, Säve 28.5–8.6 (Martin Oomen m fl). Assmundtorp, Säve 1–6.6 (Bengt Nilsen m fl). Tillfälligt spelande fåglar: 1 ex Sisjöns skjutfält 15.5 (Lars Eric Rahm). 1 ex Torrekullamotet, Mölndal 19.5 (Ove Ferling). 1 ex Bönered, Säve 22.5 (Göran Karlsson). 1 ex Arendal, Hisingen 26.5 (Jan Mogol). 1 ex Trädet, Säve 28.5 (Martin Oomen). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 10.6 (Johannes Löfqvist).
Övriga fynd: 1 ad Brudarebacken, Göteborg 11.8 (Tina Widén).
Minst 24 spelande fåglar är rekord för rapportområdet i modern tid. Det tidigare rekordet är från 2000 då ca 20 spelande fåglar noterades, och sedan dess har årssumman varierat mellan fyra och nio ex. Enstaka höstfynd görs varje år, och Brudarebacken brukar då vara en av de säkraste lokalerna.
Magnus Unger
Häckningar: 1 par Lärjeholm, Angered; 2 par Klare mosse, Hisingsparken; 1 par Gunnestorps mosse, Hisingsparken; 1 par Svarte mosse, Biskopsgården; 1 par Backaplan, Hisingen; 1 par Olskroksmotet, Olskroken; 1 par Torslandaviken; 1 par Mölndalsån, Gårda; 1 par Sudda, Hönö; 1 par Renströmsparken; 7 par Slottsskogen; 1 par Mölndalsån, Almedal; 1 par Södra Guldheden; 1 par Torpadammen, Kaverös; 1 par Balltorps våtmark, Mölndal; 1 par Donsö. Häckningstid: Rapporter föreligger från Hög, Hisingen; Holmdammen, Hisingen; Hökälla; Madbäcksdammen, Björlanda; Svarttjärn, Delsjöområdet; Åby, Mölndal; Pilegårdsdammen, Askim; Välen; Hills golfbana, Mölndal samt Styrsö.
23 säkra häckningar är ett bra resultat, ungefär i nivå med de senaste åren. Fynd under häckningstid från ytterligare tio lokaler samt avsaknad av rapporter från flera äldre lokaler gör att den verkliga siffran troligen är betydligt högre. En sammanställning av säkra häckningar 2004–2006 gav totalt 40 par, vilket visar hur missvisande det kan vara att sammanställa häckningar ett år i taget för denna art.
Magnus Unger
Häckningar: 1 par Rörö (Ola Wennberg m fl). 1 par Svankällan (Johan Svedholm m fl). 5 par Hökälla (John Thulin m fl). 2 par Torslandaviken (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Fredrik Andersson). 1 par Härlanda tjärn (Peter Strandvik). 1 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). Häckningstid: Rapporter föreligger från Holmdammen, Hisingen; Välkommen, Björlanda; Svarte mosse, Biskopsgården; Välen samt Sagsjön, Kållered.
Tolv häckningar är det sämsta resultatet sedan 2001 (tio häckningar), och jämfört med förra årets rekord på 29 par verkar sothönan gått tillbaka rejält. Så är dock troligen inte fallet utan det beror säkerligen på rapporteringsfrekvensen. Exempelvis rapporteras få häckningar från Torslandaviken (i år två par där det förra året fanns 24 par). Ett upprop således: Räkna ruvande sothönor i Torslandaviken och i dammar på golfbanor – och rapportera dem! Glädjande bland årets fynd är två nya häcklokaler; Rörö och Balltorps våtmark. Dessutom kul med fynd under häckningstid från Sagsjön igen där arten inte är rapporterad sedan år 2000.
Magnus Unger
Häckningar: 1 par Djupedal, Hisingen (John Thulin). Häckningstid: Flest observationer gjordes i Björketorp där tranor rapporterades från Klippans naturreservat, Grandalsbäcken, Hultet, Smedstorp, Habäck och Villingsgärde. Dessutom gjordes fynd vid Lundatjärnarna, Lilla Issjön och Håltsås i Landvetter, Hårssjön i Mölndal samt Vättlefjäll i Bergum.
Glädjande nog fick vi återigen en häckning av trana, troligen av samma par som häckade 2005 på norra Hisingen. Paret sågs i mitten av juni med två ungar, och blir den andra konstaterade häckningen i området. Fynden under häckningstid på lämpliga lokaler ökar varje år, framförallt i de inre delarna av rapportområdet, och det är antagligen bara en tidsfråga innan fler häckningar säkerställs i dessa områden.
Magnus Unger