Havsfåglar

Höga antal: 150 ex str Kråkudden, Hönö 5.8 (Magnus Rahm m fl). 107 ex str Kråkudden, Hönö 6.8 (Magnus Rahm m fl).
Ännu ett år med måttliga högsta dagssummor. Senast vi hade en riktigt fin stormfågeldag var den 27 september 2014 då 800 exemplar räknades från Vinga.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 25.6 (Magnus Rahm m fl).
Göteborgsområdets andra fynd av obestämd atlant-/madeirapetrell. Fågeln bågade hastigt förbi på ett avstånd av ungefär två kilometer, vilket är några hundra meter längre ut än det tidigare fyndet som gjordes på samma lokal den 27 november 2011 under i övrigt likartade omständigheter. Årets fågel sågs dagen efter från Kullaberg i Skåne och där var avståndet lite kortare så fågeln kunde videofilmas. Atlant-/madeirapetrell är ett artpar där bestämning till art knappast låter sig göras under normala betingelser, åtminstone inte när det kommer till havsfågelskådning på Västkusten. I Storbritannien finns drygt 60 fynd av artparet och för sex av dessa har man kunnat utesluta madeirapetrell. Men britterna har nyligen tagit ännu ett kliv ner i den taxonomiska grönsakssoppan och behandlar den så kallade desertaspetrellen, hemmahörande på Desertasöarna sydost om Madeira, som en egen art. Eftersom detta taxon, som i Sverige alltså ännu betraktas som en underart av atlantpetrell, inte kunnat uteslutas för något av de brittiska fynden, har atlantpetrell helt sonika fått strykas från den brittiska listan och kvar står alltså sex fynd av obestämda atlant-/desertaspetreller samt en hel hög av obestämda atlant-/desertas-/madeirapetreller. I den svenska katalogen, enligt svensk taxonomi, finner vi nu totalt fyra atlant-/madeirapetreller, ett exemplar vardera i juni, september, oktober och november.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 4.10 (David Armini m fl). 3 ex str S 12.10 (Adam Bergqvist m fl). 1 ex str N 14.10 (Tom Ekman). 2 ex str S 17.10 (David Armini). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 3.10 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S Vinga 8.12 (Kent Kristenson m fl).
Nio exemplar är den lägsta årssumman sedan 1999 då endast en grålira sågs. Årssummorna av grålira brukar annars ligga på en förhållandevis jämn nivå, och under perioden 2000–2016 var median- och medelantalet 27 respektive 28 exemplar.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.8 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 5.8 (Erik Wahlgren m fl).
Det har hängt i luften några år och i början av 2018 meddelade Birdlife Sveriges taxonomikommitté att gulnäbbad lira splittas i två arter: Calonectris borealis, som får behålla namnet gulnäbbad lira, och C. diomedea, som får namnet scopolilira. Lite förenklat kan man säga att den förra häckar i Atlanten och den senare i Medelhavet, och geografin gör det troligt att det är gulnäbbad lira som oftast dyker upp i Sverige. Splitten är i hög grad molekylärbiologiskt motiverad, men det finns också subtila skillnader i utseende, särskilt när det gäller mängden mörkt på handens undersida. Vid havsfågelskådning på Västkusten lär det dock bli svårt att avgöra skillnaden med någon sorts säkerhet och dessutom finns det ett visst överlapp i denna karaktär, så det kan bli svårt att någonsin göra en säker artbestämning av detta artpar här i rapportområdet. I Artportalen och i den här rapporten fortsätter vi förstås att behandla dessa fåglar precis som vanligt, fast under en annan rubrik. Under 2017 gjordes fynd vid Kråkudden under två på varandra följande dagar. Det är inte osannolikt att det rör sig om samma fågel men å andra sidan gjordes fynd även i Skåne den 5 augusti, så det var fler än en individ i omlopp. Fynden gjordes under perfekt årstid för artparet.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 31.5 (Roger Eskilsson m fl). 40 ex str 8.6 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str SV 10.6 (Bernt Nielsen). 4 ex str 12.6 (David Armini m fl). 8 ex str S 25.6 (Fredrik Åstrand m fl). 2 ex str 2.7 (Erik Widuss). 2 ex str S 3.7 (Mattias Pozsgai m fl). 1 ex str S 12.7 (Per Wedholm). 4 ex str 17.7 (David Armini m fl). 6 ex str S 5.8 (Magnus Rahm m fl). 1 ex str 6.8 (Per Björkman m fl). 1 ex str S 3.10 (David Armini m fl). Övriga lokaler: 6 ex str S Vinga 25.6 (Kent Kristenson m fl).
Med totalt 72 ex fördelade på 12 obsdagar nådde 2017 nästan upp till rekordåret 1998, då 79 individer rapporterades. Något som däremot når alla tänkbara rekord är den fantastiska dagssumman om 40 ex den 8 juni. Den tidigare högsta dagssumman gällde 18 ex (Vinga den 15 juli 1998 och Kråkudden den 21 juli 2009), vilket för övrigt också var det tidigare svenska dagsrekordet. Lirorna kom i småflockar med som mest 9 individer. Arten häckar med flera hundra tusen par kring brittiska öarna, så man kan lugnt konstatera att det finns god potential för höga dagssummor om förhållandena är de rätta.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 20.8 (Jonas Bergman Laurila m fl).
Områdets fjortonde fynd gjordes under typisk tid för arten. Våra fynd är alla gjorda mellan den 31 juli och den 13 november och augusti är den månad som förekommer mest i fyndhistoriken, nu med totalt sex fynd.
Magnus Rahm
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 2 ex str S 12.10 (Conny Palm m fl). 1 ex str S 17.11 (Daniel Laveson m fl ). 3 ex str S 8.12 (David Armini m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 8.12 (Kent Kristenson m fl).
Sex exemplar fördelade på tre obsdagar är helt normalt för denna havsfågel vars uppträdande varierar mycket från år till år. Faktum är att medianantalet under 2000-talet är just precis sex exemplar.
Magnus Rahm
Höga antal: Kråkudden, Hönö: 927 ex str S 3.7 (Mattias Pozsgai m fl). 1 023 ex str S 12.9 (Bo Brinkhoff m fl). 830 ex str S 2.10 (Jon Håkansson). 1 000 ex str S 3.10 (Ulf Persson m fl). 900 ex str S 17.10 (David Armini m fl). 927 ex str S 8.12 (David Armini m fl). Övriga lokaler: 2 639 ex str S Vinga 3.10 (Musse Björklund m fl).
2 639 exemplar är den högsta dagssumman som rapporterats från området. Det tidigare rekordet var bara tre år gammalt och lydde på 2 400 exemplar. De riktigt höga dagssummorna brukar noteras sista veckan i september eller första i oktober. I år fick vi dock även en riktigt fin dagssumma i slutet av året. De 927 ex som räknades den 8 december är nästan tre gånger så många som den tidigare högsta dagssumman i december.
Magnus Rahm