Änder

Samtliga: 2 hanar och 1 hona Yxsjön, Råda 1.4 (Mikael Nilsson m fl). 1 hane Sandsjön, Härryda 20.4 (Peter Sundell). 1 hane Haga kile, Askim 25.5 (Johan Lundgren). 1 hane Stora Amundö 5.10 (Stefan Svanberg). 1 hane Välen 15.10 (Hans Börjesson m fl).
Totalt fem fynd av sju exemplar är ett för senare år mycket bra resultat, även om kringströvande fåglar sannolikt kan vara inblandade i flera av fynden. Observationen om två hanar och en hona i Råda är den första observationen med fler än två individer sedan 2009 då arten senast konstaterades häcka i området. Inga indicier på att någon häckning skulle ha genomförts föreligger dock från i år.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 416 ex str S Hyppeln 10.9 (Roger Eskilsson). 1 210 ex Torslandaviken 12.9 (Magnus Persson m fl).
Vinter: Januari–februari: 2 hanar Killingsholmen, Askim–Stora Amundö 1.1–16.2 (Lars Lundmark m fl). 6 ex Torslandaviken 1.1–26.2 (Sussie Carlström m fl). 1 2K hane Slottsskogen–Kungsparken 8.1–28.2 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 ex Öxnäs 13.1 (Bo Brinkhoff m fl). 1 hona S:t Jörgens park 15.1 (Olof Armini). 1 par Hökälla 23.2 (John Thulin). December: 9 ex Torslandaviken 2–30.12 (Magnus Persson m fl). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 4.12 (Thomas Karlsson). 1 hane Haga kile, Askim–Stora Amundö 8–27.12 (Uno Unger m fl).
Hösten bjöd på osannolika mängder bläsänder i Torslandaviken och för första gången någonsin kan vi redovisa ett fyrsiffrigt antal i området! Den 12 september räknades inte mindre än 1 210 bläsänder in i Karholmsdammen. Detta är ett nästan dubbelt så högt antal som tidigare högstanotering på 676 ex på samma lokal i början av oktober 2005. Bläsandens sydsträck tycks i år ha varit mycket koncentrerat till några dagar i mitten av september och faktum är att sträcksumman 416 ex från Hyppeln två dagar innan den stora flocken i Torslandaviken sågs också är ett mycket fint antal för området.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 3 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).
Höga antal: 58 ex Torslandaviken 3.12 (Magnus Persson m fl).
Vinter: Januari–februari: Som mest 13 ex Torslandaviken 1.1–26.2 (Leif Jonasson m fl). 1 hane Vrångö 4.2 (Martin Oomen). December: Som mest 58 ex Torslandaviken 1–30.12 (Magnus Persson m fl).
Efter två år med konstaterade häckningar står vi 2017 åter utan säker snatterandsföryngring i området. 1–3 par sågs ändå regelbundet under häckningstid i Torslandaviken, så det kan inte uteslutas att åtminstone häckningsförsök gjorts. Under sommaren och hösten fyllde det som vanligt på ytterligare med icke-häckande snatteränder i Torslandaviken, i år i en sällan skådad omfattning. Så sent som under årets sista månad sågs 58 ex i viken. I sammanhanget skall sägas att snatteränder normalt förekommer mycket sparsamt under vintermånaderna och decemberfynd är över huvud taget en ganska ny företeelse i området. Ändå är 58 ex områdets näst högsta notering någonsin, endast slagen av de 81 ex som räknades in i juli 2015. Sammanfattningsvis tycks det, trots avsaknaden av konstaterat lyckade häckningar, fortsatt gå mycket bra för snatteränderna i Torslandaviken – precis som i övriga delar av landet.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 1 par Lärjeåns dalgång (Peter Keil m fl). 1 par Galterö (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Hökälla (John Thulin m fl). 1 par Balltorps våtmark (Magnus Rahm m fl).
Vinter: Höga antal, januari–februari: 27 ex Välen 11.1 (Uno Unger). 14 ex Torslandaviken 16.1–12.2 (Björn Sjöstrand m fl). Totalt 12 fynd av 71 ex. Höga antal, december: 32 ex Välen 27.12 (Dag Lanerfeldt m fl). 15 ex Hökälla 7.12 (John Thulin m fl). Totalt 11 fynd av 76 ex.
Höga antal: 112 ex Öxnäs 23.4 (Stefan Svanberg m fl). 250 ex Torslandaviken 30.8 (Ola Wennberg m fl).
Andra året i rad med nytt antalsrekord då 250 krickor räknades in i Torslandaviken den 30 augusti. Tidigare rekord låg på snarlika 242 sträckande ex vid Kråkudden den 18 april 2016. Också antalet övervintrare slog alla tidigare rekord med nästan 150 ex sammanlagt i januari–februari och december. Vad gäller det häckande beståndet ligger årets resultat om fyra konstaterade häckningar ungefär i linje med vad som setts under senare år.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 1 973 ex Slottsskogen 10.2 (Stig Fredriksson).
Det är snarare regel än undantag att omkring 2 000 gräsänder övervintrar i Slottsskogens dammar. En helt normal högstanotering med andra ord.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 24 ex Torslandaviken 11.9 (Ola Wennberg).
Sommar: Inga fynd.
Vinter: Januari–februari: 5 ex Torslandaviken 1.1–26.2 (Hans Petersson m fl). 1 hona Kippholmen, Björlanda 28.2 (Bo Brinkhoff). December: 1 hane Torslandaviken 3–31.12 (Andreas Holm m fl).
Året inleddes ovanligt bra, med fler övervintrande stjärtänder än normalt, men fortsatte sedan högst ordinärt. Inga sommarfynd gjordes och högstanoteringen om 24 ex i september är helt normal.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 3 hanar och 1 hona Nolviks kile, Björlanda 16–19.3 (Tommy Johansson m fl). 1 par Torslandaviken 24.3–28.5 (Ola Wennberg m fl). 1 hane Öxnäs 13.5 (Magnus Lundström). 1 hane Hökälla 3.6 (Per Lundgren).
Fyra fynd av åtta exemplar är ett ganska normalt utfall för området. Observationerna i Björlanda var anmärkningsvärt tidiga och innebar fenologirekord med en dags marginal. I övrigt är observationerna och lokalerna typiska och följer väl det mönster som vi har vant oss vid under senare år. Det är nu fem år sedan vi senast kunde konstatera en lyckad häckning i området.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 14 ex Torslandaviken 19.8 (Magnus Persson).
Vinter: Inga fynd.
Andra året i rad helt utan vinterfynd och också i övrigt ett beskedligt uppträdande av denna hos oss ganska sparsamma art.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ad hane Slottsskogen 6.1–16.3 (Jan Mogol m fl).
Samma återvändande hane som setts varje vinter sedan vårvintern 2010 återkom till Slottsskogens dammar under årets första månader. Kanske var detta sista gången, påföljande vinter syntes han i varje fall inte till.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 2K hane Slottsskogen 22–27.2 (Mike Li m fl).
Områdets andra fynd av rödhuvad dykand blev denna outfärgade hane som kom att rasta några dagar bland gräsänder i Slottsskogens dammar. Göteborgstraktens första fynd gjordes av en sträckande fågel vid Kråkudden, Hönö den 12 april 2002. Se även separat artikel.
Per Björkman
Höga antal: 23 ex Torslandaviken 11.11 (Magnus Persson).
Vad händer med brunanden? Det högsta antalet rastande fåglar fortsätter stadigt att sjunka och är nu nere på nivåer som till och med ligger lägre än på 1960-talet. Tyvärr har arten även en vikande trend i hela landet. Vad denna minskning beror på är oklart, arten är en relativt sen invandrare i den svenska fågelfaunan. Den dök upp i mitten på 1800-talet och ökade sen fram till 1970-talet, då det som mest häckade ca 5000 par i Sverige.
Per Björkman
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Par i häckningsbiotop under häckningstid: 1 par Idtjärnet, Angered 15.5 (Johan Svedholm). 1 par Kålsered, Björlanda 15.5 (Bo Brinkhoff).
Höga antal: 214 ex Torslandaviken 29.4 (Magnus Persson).
Inte heller i år konstaterades några häckningar och antalet par i lämpliga biotoper under häckningstid är lägre än i fjol, då viggpar sågs på fem lokaler. I rapportområdet har viggen häckat 2008 i Svarte mosse på Hisingen och 2011–2015 i Angered. Det högsta antalet är dock normalt för senare år.
Per Björkman
Sommar: 1 hane Röds sund, Hönö–Lammholmsviken, Öckerö 23–24.7 (Kerstin Hirmas m fl). 1 hona Röds sund, Hönö 29.7 (Thomas Karlsson).
Två sommarfynd gjordes i år vilket förkommer regelbundet i rapportområdet. Inga höga bergandsantal noterades i år.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K hane str S Kråkudden, Hönö 3.7 (Björn Aldén m fl).
Första fyndet av alförrädare sedan 2012 i rapportområdet och även då var det ett sommarfynd utanför Hönö. Det blir allt längre mellan observationerna av denna art. Tidigare hade vi en hane som sågs tio år i rad mellan år 1994 och 2003 i området kring Göta älvs mynning och ut mot Vinga.
Per Björkman
Häckningar: 27 olika ungkullar är rapporterade med sammanlagt ca 230 ungar.
Höga antal: 1 100 ex sträckande Kråkudden, Hönö 22.3 (Jon Håkansson m fl).
Antalet ungkullar som rapporterats ökade något från i fjol, vilket är glädjande. Vi kommer fortsatt att följa ejdrarnas häckningsframgång framöver, så vi uppmanar alla att lägga in observationer av ejderkullar i Artportalen så att vi kan följa beståndsutvecklingen i vårt rapportområde. Det högsta antalet är relativt normalt för senare år, men några höga antal av rastande fåglar saknas, vilket känns något oroväckande.
Per Björkman
Sommar: 1 ex Torslandaviken 11.7 (Ola Wennberg).
Höga antal: 47 ex str S Hyppeln 9.4 (Roger Eskilsson m fl).
Sommarfynd görs ungefär vartannat år i området och det brukar som regel stanna vid ett enstaka exemplar. Det högsta antalet gjordes under normal tid på året, det är i april månad som de flesta toppnoteringarna bokförs ute vid Kråkudden. Dock ej 2016, då höstens antal översteg vårens med råge, men i år var som sagt ordningen återställd.
Per Björkman
Höga antal: 787 ex str S Vinga 25.6 (Kent Kristenson m fl).
Vad har hänt här då? Att inga dagssummor kom upp över 1 000 ex gör att man kan undra om det var dåligt med bevakningen i skärgården under våren, normalt sett kommer antalen upp mot 1 500 under april. Även tidpunkten på året är lite udda med en toppnotering under sommaren.
Per Björkman
Höga antal: 10 ex Killingsholmen, Askim 17.1 (Ove Ferling). 10 ex Torslandaviken 5.12 (Bo Brinkhoff).
Antalet salskrakar fortsätter stadigt att sjunka och så här låga har noteringarna av högsta antal aldrig varit under 2000-talet i rapportområdet. De senaste åren har i alla fall antalen hankat sig över 20 ex. Den högsta notering som gjorts härrör från 2004 då hela 113 ex räknades in i Torslandaviken den 17 mars.
Per Björkman