Finkar–fältsparvar

Samtliga: 1 ex Kohagen, Björkö 15.4 (Per Karlsson Linderum m fl).
Arten är inte årlig, och årets fynd var det första sedan 2014, nummer tio i rapportområdet.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Gunnilsetippen, Angered (Lars Erik Norbäck). 1 par Krokegården, Askim (Marianne Ohlander). 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg). 1 par Stora Oxhagen, Hisingen (Jon Håkansson). 1 par Askesby, Säve (Lennart Larsson). Fynd under häckningstid: Rapporterad från mer än 50 ytterligare lokaler.
Höga antal: 50 ex Kvibergsfältet 25.9 (Mikael Forsman). 75 ex Torslandaviken 4.9 (Ola Wennberg).
Steglitsen är en av de arter som ökat mest som häckfågel i Sverige under 2000-talet, och även regionalt ser vi en tydlig stigande trend. För bara 10 år sedan konstaterades bara någon enstaka häckning per år, och innan dess häckade steglitsen ytterst sporadiskt. Årets fem konstaterade häckningar är det högsta antal vi har noterat i Göteborgs rapportområde, och även antalet lokaler med sjungande fåglar är det högsta någonsin.
Silke Klick
Höga antal: 250 ex str S Hyppeln 30.9 (David Klingberg m fl).
Inga vinterfynd, men sträcksiffran från Hyppeln är ovanligt hög.
Silke Klick
Höga antal: 25 ex str S Smedstorps ängar, Björketorp 21.10 (Elon Wismén). Upp till 50 ex Torslandaviken 27–31.10 (Ola Wennberg m fl). 50 ex Utbyfältet 29.11 (Fredrik Klingberg).
Inga tresiffriga antal i år, men en flock med upp till 50 individer höll till vid Mudderdammen i Torslandaviken en period under hösten. Att inga höga antal noterades under våren är något anmärkningsvärt, då våren har varit den tid då de största antalen noterats fram till för ca 10 år sedan. En förklaring kan vara att stora delar av den främsta lokalen i Fässberg, Mölndal blev förvandlad till industrifastigheter vid ungefär den tiden.
Silke Klick
Höga antal: Vinter: 150 ex Stora Amundö 1.1 (Lars Lundmark). 400 ex Säveåns dalgång, Utby 1.12 (Roger Eskilsson). Vår: 300 ex Österhög, Hisingen 24.5 (Tommy Järås). Höst: 650 ex str S Askimsviken 4.11 (Jan Mogol). 700 ex str Observatorieberget, Slottsskogen 31.10 (Tina Widén). 1 000 ex Änggårdsbergen 5.11 (Stefan Johansson).
Sammanlagt noterades stora flockar gråsiskor på ca 28 lokaler. Det har varit svårt att missa de enorma flockar av gråsiska som uppträdde i Göteborgs rapportområde, liksom i hela landet, under hösten och vintern. Ovanstående sammanfattar de högsta siffrorna, då stora flockar kunde noteras på så många lokaler att det inte är möjligt att lista alla. De höga sträcksiffrorna på hösten är nytt rekord, och vi får gå tillbaka till 2005 då den dittills högsta sträcksiffran på 310 ex noterades. Den höga siffran på 1 000 ex i Änggårdsbergen tangerar tidigare rekord från 2001 då flera stora flockar noterades i rapportområdet, som mest ca 1 000 ex i Gamlestaden. Invasioner som denna beror nästan alltid på födotillgång. Gråsiskan häckar främst i fjällbjörkskogen och är beroende av björkfrön som föda. När den tar slut drar fåglarna söderut, ibland i stora antal så som i år.
Silke Klick
Samtliga: 1 honfärgad Ramberget, Hisingen 10.1 (Bo Brinkhoff). 1 ex Mölndalsån, Broslätt 17.1 (Uno Unger). 2 ex Torslandaviken 7.11 (Ola Wennberg). 1 ex Torslandaviken 16.12 (Ola Wennberg). 2 ex Torslanda golfbana 17.12 (Christer Fält). 1 ex Torslanda golfbana 31.12 (Ola Wennberg).
7 fynd av 9 ex, om än med viss risk för dubbelräkning i Torslandaviken, är ett riktigt bra resultat. Vi kan gissa att de stora mängder gråsiskor som hållit till i Göteborgs rapportområde har dragit med sig en och annan snösiska – nu när de dessutom är samma art. Snösiskans status som egen art har länge varit omdiskuterad, och i början på året meddelade BirdLife Sveriges taxonomikommitté beslutet att den numera betraktas som underart till gråsiskan. Oavsett taxonomisk status kommer vi även fortsättningsvis granska och publicera fynd av snösiskor.
Silke Klick
Samtliga: 3 ex Kålltorp 20.7 (Rolf Sandberg). 1 hane Änggårdsbergen 22.7 (Bengt Adamsson). 2 honor Kvibergs kyrkogård 25.7–8.10 (Roger Eskilsson m fl). 2 hanar Änggårdsbergen 27–28.7 (Bengt Adamsson m fl). 2 ex Lillhagsparken 26–27.8 (Stig Carlsson m fl). 1 ex str Välen 2.9 (Hans Börjesson). 2 ex Krokslätt, Mölndal 12–20.9 (Magnus Rahm m fl). 1 hona Kortedala 13.9 (Daniel Gustafsson m fl). 1 1K str N Slottsskogen 14.9 (Tina Widén). 1 ex Östra begravningsplatsen 16.9 (Anton Mangsbo). 2 hanar Änggårdsbergen 22.9–12.10 (Martin Kjerrulf m fl). 2 ex Hönö 29.9 (Thomas Karlsson). 1 hona Fridhem 6.10 (Per Lundgren). 6 ex Ljungheden 5.11–5.12 (Bengt Adamsson m fl). 3 ex Krokslätt, Mölndal 11.11–2.12 (Thomas Appelqvist m fl).
Inga fynd under våren och 15 fynd av sammanlagt 30 ex under hösten, med reservation för några dubbelräkningar av fåglar som flyttar sig mellan lokaler, är bättre än inget. Det är dock bara en bråkdel av de siffror vi har kunnat notera under invasionsår.
Silke Klick
Höga antal: Upp till 100 ex Lillhagsparken, Hisingen 26.8–5.9 (Bo Brinkhoff m fl). 350 ex str Torslandaviken 29.9 (Christer Fält).
Under hösten bjöd flera dagar, främst i september, på tresiffriga sträckantal på olika lokaler. En flock på upp till 100 ex höll till i Lillhagsparken under samma period. Siffrorna visar att Göteborgsområdet fick ta del av en invasion av mindre korsnäbb under hösten, om än av lite mindre omfattning än 2013 då vi hade den senaste invasionen av arten.
Silke Klick
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex Trindtjärn, Landvetter 25.5 (Ragnar Seldén). 1 ex Mollsjönäs, Vättlefjäll 5.6 (Per Österman).
Höga antal: 15 ex str Järnbrott 6.10 (Jan Mogol). 26 ex str Torslandaviken 29.9 (Christer Fält).
Övriga fynd: Sammanlagt gjordes 24 fynd av 99 sträckande eller förbiflygande fåglar, och ytterligare ett antal rastande/födosökande.
Inga konstaterade häckningar och allmänt skralt med fynd under häckningstid ligger i linje med de senaste årens fynd av större korsnäbb. Under hösten noterades ovanligt många sträckande och förbiflygande fåglar, det högsta antalet sedan 2009 och således en mindre invasion. Det är inte trivialt att bestämma överflygande större korsnäbb, och det är inte otänkbart att en hel del större korsnäbbar förblev obestämda eller bestämdes som mindre, som uppträdde invasionsartat även den.
Silke Klick
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Längs Göta älv på sträckan Angeredsbron – Jordfallsbron noterades minst 10 sjungande exemplar i maj–juni.
Övriga fynd: Vår: 1 ex Öxnäs 18.5 (Per Österman). 1 ex sj Slottsskogen 18.5 (Tina Widén m fl). 1 ex sj Brännö 25.5 (Linus Westlund). 1 ex sj Trädgårdsföreningen 27.5 (Stefan Malm). 1 ex sj Byn, Björkö 1.6 (Kristoffer Lager). 1 ex sj Torslandaviken 1.6 (Lars Persson). 1 ex sj Brännö 6.6 (Lars Hellman). 1 ex Grevedämmet, Mölndal 22.6 (Jan Tallnäs m fl). Höst: 1 ex str S Smithska udden 15.8 (Jon Håkansson).
Efter några år med låga antal fynd av rosenfink är det här året mer normalt, med den typiska koncentrationen av sjungande hanar på norra Hisingen längs Göta älv. De övriga fynden av sjungande fåglar var kortvariga, och det är mest troligt att det rör sig om förbisträckande fåglar.
Silke Klick
Höga antal: 50 ex Torrekulla, Kållered 27.1 (Ove Ferling).
Större flockar på över 20 rastande eller sträckande fåglar är inte ovanliga, men årets flock på 50 ex är en av de största i rapportområdet, åtminstone på 2000-talet. Bara 2011 noterades en lika stor flock. Stenknäck hör till de arter som ökar mest i landet.
Silke Klick
Samtliga: Vår: Sammanlagt 4 ex 16.3–14.4. Höst: Sammanlagt 16 ex 17.9–19.10.
Ganska låga siffror, som kan jämföras med den högsta årssumman för rapportområdet från 2002 då 78 exemplar noterades.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 14–15.5 (Nicklas Broberg Larsson m fl). 1 ex Fotö 17.5 (Lasse Andersson). 1 ex Brudarebacken 21.8 (Anton Mangsbo). 2 ex Bråtaskogen, Råda 26.8 (Johannes Löfqvist).
Årets fyra fynd av fem individer är visserligen bättre än fjolårets totala frånvaro av arten i rapportområdet, men tyvärr inte på långa vägar något tecken på återhämtning av beståndet. Illegal jakt förekommer alltjämt i södra Europa, och vi får hoppas att de som tycker att dessa charmiga fältsparvar är en delikatess sätter dem ordentligt i vrångstrupen!
Silke Klick
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 10 ex Välen 1.1–15.2 (Karl-Olof Johansson m fl). Sammanlagt ca 10 ex Torslandaviken 4.1–18.2 (Lars Viktorsson m fl). December: 3 ex Torslandaviken 11.12 (Ola Wennberg). 1 ex Haga kile, Askim 23.12 (Jonny Jonsson). 1 ex Stora Amundö 26.12 (Marie-Louise Bárány). 1 ex Välen 27.12 (Göran Gustavsson). 5 ex Öxnäs, Säve 30.12 (Conny Palm).
Ett normalt antal vinterfynd, med en koncentration till de klassiska lokalerna Välen och Torslandaviken.
Silke Klick