Lärkor–trastar

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 ex Rörö 27.4 (Ola Wennberg). 1 ex sj Kålsered, Björlanda 6.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1–2 ex sj Hassledalsbergen, Askim 18.3 och 2.6 (Stefan Andersson m fl).
Det börjar kännas tjatigt, och tråkigt, att påpeka att det verkar gå dåligt för områdets trädlärkor. Denna karismatiska art har de senaste åren blivit alltmer fåtalig under häckningstid och 2017 går till historien som det hittills sämsta året i modern tid. Det är med god vilja vi kan skrapa ihop tre möjliga häckningslokaler, på ingen av de ovan redovisade lokalerna noterades några högre häckningsindicier. Går vi tillbaka några år så brukade antalet lokaler med sjungande trädlärkor uppgå till mellan tio och femton. Noterbart är också att inte en enda sjungande trädlärka noterades i Delsjöområdet i år.
Elis Ölfvingsson
Sjungande fåglar under häckningstid: Sammanlagt ca 96 ex sj.
Ytterligare ett år med ett lågt antal sjungande sånglärkor rapporterade under häckningstid. Motsvarande antal för åren 2014–2016 är 140, 140 respektive 105 ex. Det ska poängteras att detta är ett osäkert och grovt mått på populationsutvecklingen i området och vi skulle vilja ha analyserad data från fler år och mer på fötterna innan vi uttalar oss om att det är en faktisk minskning vi observerar, men visst skulle det kännas bra med ett högre antal nästa år.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 11 ex Torslandaviken 1.1–22.4 (Sussie Carlström m fl). 1 ex Välen 2.4 (Hans Börjesson m fl). 1 ex str S Brudarebacken 1.10 (Conny Palm m fl). 1 ex str S Stora Amundö 5.10 (Stefan Svanberg). 1 ex str O Kråkudden, Hönö 26.10 (David Armini m fl). 9 ex Torslandaviken 27.10–28.12 (Magnus Persson m fl).
Ännu ett bra år för den sällsynta berglärkan och totalt gjordes 6 fynd av 24 ex. Bland dessa gäller två av fynden övervintrande flockar i Torslandaviken vilket nu förekommit sex vintrar i rad. Under årets första månader och fram till slutet av april sågs som mest 11 ex i och omkring Torslandaviken och precis som vanligt återvände arten till området i slutet av oktober, nu med totalt 9 ex. Utöver detta gjordes ett vårfynd i Välen för andra året i rad och under hösten noterades totalt tre sträckande berglärkor.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 70 par Hökälla (John Thulin m fl). 50 par Torslandaviken (Bo Brinkhoff m fl). 50 par Hultet, Björketorp (Elon Wismén m fl). 30 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). 15 par Gunnilsetippen (Lars Erik Norbäck m fl). 50 par Skällared, Landvetter (Martin Oomen). 27 par Bugärde grustäkt (Johan Svedholm). Fynd under häckningstid: 2 ex Vikans stenbrott 3.5 (Johan Svedholm).
Totalt nästan 300 par är ett bra resultat för området jämfört med vad vi vant oss vid under senare år vilket är glädjande. Det tycks vara lite omsättning på områdets backsvalor – medan kolonierna i Hökälla och Björketorp fortsätter att växa, ligger de klassiska lokalerna Angeredsverken och Torslandaviken kvar på nivåer som är långt ifrån sina storhetsdagar.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex Tistlarna 15.5 (Gösta Olofsson). 1 ex Torslandaviken 8.6 (Magnus Persson m fl).
Såväl områdets tredje som fjärde fynd av denna sydländska sällsynthet gjordes under året. Årets första rostgumpsvala dök upp tidstypiskt i mitten av maj och sågs av en ensam lycklig observatör ute på Tistlarna. Årets andra fynd, områdets första junifynd någonsin, var i alla fall samarbetsvillig nog att stanna några timmar till glädje för många. Arten är annars notoriskt flyktig och svår att hinna "dra på". Områdets två tidigare fynd utgörs av 1 ex i Torslandaviken den 3 och 6–9 maj 2005 och 1 ex på Öckerö den 21 maj 2014.
Elis Ölfvingsson
Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 29.10 (Magnus Persson).
Så här sena trädpiplärkor är mycket ovanliga och har bara noterats ett par gånger tidigare i området. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam och noga notera såväl läte som dräkt när man observerar fenologiskt avvikande trädpiplärkor – inte minst för att inte råka missa den snarlika, men sällsynta, sibiriska piplärkan som på senare år uppvisat en ökande fyndbild i landet, sannolikt tack vare en ökad medvetenhet och uppmärksamhet i skådarleden. Det aktuella fyndet gäller en fågel som både sågs och hördes väl av observatören.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: Vår: 1 ex Stora Oxhagen 19.5 (Bengt Karlsson). Höst: 1 ex str S Brännö 3.9 (Johan Ennerfelt). 1 ex str S Smedstorps ängar 3.9 (Johannes Löfqvist). 1 ex str S Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke 10.9 (Fredrik Andersson). 1 ex str S Välen 16.9 (Hans Börjesson). 1 ex Galterö 17.9 (Johan Ennerfelt). 1 ex str S Marholmen, Askimsviken 17.9 (Jan Mogol). 1 ex str S Bugärde grustäkt 21.9 (Johan Svedholm). 2 ex str S Rörö 22.9 (Evamaria Ferm). 1 ex Öxnäs 23.9 (Magnus Persson). 1 ex Hälsö 24.9 (Thomas Karlsson). 1 ex str S Brudarebacken 29.9 (Ulf Persson). 2 ex str S Hyppeln 29.9 (Roger Eskilsson). 1 ex Öxnäs 1.10 (Tom Ekman). Månadsfördelning: maj 1 ex, september 14 ex, oktober 1 ex.
Precis som förra året gjordes ett trevligt vårfynd, medan uppträdandet under hösten var ganska magert. Totalt gjordes 14 fynd av 16 ex, som vanligt med en stor majoritet septemberobsar. Detta är lite bättre än förra årets bottennotering om 11 ex, men långt ifrån till exempel de 70 ex som sågs 2013.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex Rörö 20–21.11 (Ola Wennberg m fl).
En enda vattenpiplärka sågs i området under året och det på områdets mest klassiska lokal – Rörö. Arten har, efter några toppår i början av 00-talet, en klart vikande trend i Göteborg och i landet i stort. Om detta fortsätter framöver vore det tyvärr ingen större överraskning om vi snart har det första året sedan 2000 helt utan vattenpiplärkor.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: Minst 7 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Stora Oxhagen 17.6 (Lars Persson m fl). Fynd under häckningstid: 5 ex Ellesbo älvstrand 3–22.6 (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Lilla Oxhagen 14.6 (Tommy Järås).
Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 2.10 (Christer Fält).
Ingenting tyder egentligen på att läget för områdets lilla gulärlebestånd är något annat än stabilt. Som vanligt häckade i år något tiotal par kring Torslandaviken och något eller några enstaka par fanns längs Göta och Nordre älv. Oktoberfynd är ganska sällsynta i området och görs inte varje år.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: Minst 1 par Lärjeåns dalgång (Peter Keil m fl). 1 par Högen, Kållered (Bengt Hallberg m fl). Minst 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Marie Mattsson m fl). 1 par Grevedämmet, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). Fynd under häckningstid: Rapporter som tyder på att häckningar eller häckningsförsök kan ha genomförts föreligger från ytterligare 18 lokaler.
Vinter: Januari–februari: 1 ex Kåhög, Partille 1–2.1 (Ingemar BE Larsson, m fl). 1 ex Säveåns mynning 1.1–13.2 (Richard Petersson m fl). 1 ex Säveåns dalgång, Jonsered 5.1 (Sven Ängermark). December: 1 ex Gullbergsvass 1–21.12 (Magnus Kinell m fl). 1 ex Liseberg 11.12 (Mikael Forsman). 1 ex Kåhög, Partille 15.12 (Ingemar BE Larsson). 1 ex Fässberg, Mölndal 17.12 (Lars Eric Rahm). 1 ex Göteborgs fiskhamn 30.12 (Jon Håkansson).
Fyra konstaterade häckningar och rapporter om fåglar under häckningsperiod i lämplig biotop från ytterligare ca 18 lokaler är ett för senare år helt normalt resultat.
Elis Ölfvingsson
Vinter: Januari–februari: 2 ex Klåva, Hönö 5–18.1 (Christer Fält m fl). 1 ex Askesby, Säve 28.2 (Margareta Andersson m fl). December: 1 ex Gårda 3–28.12 (Roland Berndtsson m fl).
Vinterfynd är sällsynta i området och görs inte varje år. Fågeln i Gårda, som oftast sågs kring Svenska mässan och Gothia Towers, sågs hänga med ena vingen på precis samma sätt som flera av de sädesärlor som tidigare setts under vintermånaderna i området. Sannolikt har dessa skador förhindrat deras normala flyttning mot sydligare breddgrader.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 2K+ Hjälvik, Öckerö 27–30.3 (Bengt Karlsson m fl). 1 2K+ Björnhuvudet, Öckerö 20–26.4 (Daniel Tingdahl). 1 2K+ hane Torslandaviken 1–3.10 (David Klingberg m fl).
Under året gjordes flera fynd av sädesärlor uppvisande karaktärer för den västliga underarten yarrellii. Mot bakgrund av de stora svårigheterna att säkert bestämma dessa fåglar är det egentligen inte förvånande att enbart tre av dessa bedömdes vara så väldokumenterade och typiska att de håller för publicering. Tre fynd är i sig inte heller något dåligt resultat – underarten noteras inte årligen i området, även om trenden sannolikt är något ökande. Det skall också sägas att de båda fynden på Öckerö i mars och april mycket väl kan tänkas röra samma individ varför vi under året landar på totalt 2–3 ex i området.
Elis Ölfvingsson
Sena fynd: 2 ex Horstebacke, Öckerö 1.5 (Daniel Laveson). 6 ex Berglärkan, Grimmered 2.5 (Göran Gustavsson). 3 ex Solliden, Askim 4.5 (Markus Lagerqvist).
Höga antal: Ca 800 ex Hönö 5.1 (Christer Fält).
Äntligen fick vi en lite större flock av dessa rönnbärsglada, silverklingande kanaljer. Ansamlingar av denna magnitud har faktiskt lyst med sin frånvaro ett flertal år; senast det begav sig var 2013 då ett par flockar på runt 500 exemplar rapporterades. Dessutom fick vi en skvätt majfynd i form av ett litet inflöde av eftersläntrare vilket är riktigt ovanligt, senast arten sågs i maj i rapportområdet var 2008.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par Lärjeholm, Angered (Peter Keil m fl). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Jan Tallnäs m fl). Fynd under häckningstid: Fynd finns från Finngösaravinen, Partille (Lennart Strömberg), Kärralunds camping (Anton Mangsbo) och Grevedämmet, Mölndal (Mikael Persson m fl).
Häckningar och häckningsindicier enligt klassiskt mönster i Lärjeån, Säveån och Mölndalsån, och dessutom enstaka fynd under häckningstid från ett par mindre bäckar. Här kan det dock röra sig om eftersläntrande övervintrare.
Johan Svedholm
Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 97 ex 1.4–12.5. Höst: 1 honfärgad Torslanda golfbana 2.10 (Christer Fält). 1 ex Brännö 6.10 (Lars Hellman). 2 ex Torslandaviken 8.10 (Magnus Persson). 1 ex Ersdalen, Hönö 19.10 (Mats Raneström). 2 ex Torslandaviken 21–27.10 (Magnus Persson m fl). 1 hane Öxnäs 21.10 (Tom Ekman m fl).
Återigen ett år med höga ringtrastantal både vår och höst. Arten har uppvisat genomgående relativt höga summor under hela 10-talet jämfört med tidigare år – frågan är om det är en effekt av en populationsökning, ökad skådaraktivitet, gynnsamt väder under sträckperioden eller någon annan faktor som spelar in. Svensk Fågeltaxering redovisar en ökning av arten på standardrutterna från början av 1990-talet fram till nu, låt vara på ett litet material men ändå signifikant. Detta skulle kunna vara en delförklaring, men det är inte otroligt att vi till betydande del berörs av den norska häckpopulationen av ringtrast. Norsk häckfågelövervakning tillhandahåller bara data sedan 2006 och sedan dess tycks arten uppvisa en jämn trend i Norge. Frågan om ringtrastens ökning i rapportområdet får därmed fortsätta vara obesvarad tills vidare.
Johan Svedholm
Vinter: 3 ex Smithska udden 2.1 (Karl-Olof Johansson). 1 ex Brännö 16.1 (Lars Hellman). 1 ex Ersdalen, Hönö 2.12 (Edvin Klein). 3 ex Stolts hed, Askim 26.12 (Jan Wahlberg).
Fyra vinterfynd av åtta individer ligger helt i linje med artens normala vinteruppträdande i rapportområdet.
Johan Svedholm
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sj Lärjedalens golfbana, Angered 29.5 (Lars Erik Norbäck).
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 123 ex. December: Sammanlagt ca 64 ex.
Massuppträdandet från december 2016 fortsatte in på senvintern och 123 exemplar är en mycket hög summa – den klart högsta sedan den magnifika invasionen vintern 2009–2010 då tusentals rödvingar klädde träden i rapportområdet. Även decembersumman är betydligt högre än normalt. Hur står det då till med vår glesa häckpopulation av denna trevliga trast? Inget vidare, om vi ska se till rapportutfallet som endast omfattar en ynka sjungande fågel i Angered. Så illa ställt är det nog emellertid inte, arten får anses underrapporterad eftersom få ornitologer besöker dess häckningsmiljö i rapportområdets östra delar i någon större utsträckning.
Johan Svedholm
Vinter: 1 ex Öxnäs 25.2 (Mats Raneström). 1 ex Torslanda golfbana 16.12 (Christer Fält).
Dubbeltrasten är nästan årligt uppträdande under vintermånaderna med enstaka fynd, så årets resultat får anses vara normalt. Februarifyndet rör snarare en tidigt anländande vårsträckare än en övervintrande fågel.
Johan Svedholm